Tall og fakta om kulturbransjen

Her finner du nyttige statistikker og rapporter om kulturbransjen

Kulturturisme

Kulturturistene hadde, i følge Innovasjon Norges Turistundersøkelse, totalt 2,5 millioner overnattinger i sommersesongen 2014. De norske kulturturistene står for ca. 1,1 millioner overnattinger, mens de utenlandske står for omtrent 1,4 millioner overnattinger. Sammenlignet med sommersesongen 2013 sto kulturturistene for omtrent 660 000 flere overnattinger i 2014. Denne økningen skyldes især en økning av kulturturister blant de norske ferieturistene i Norge.

Kulturturistene har et totalforbruk på omtrent 3,9 milliarder kroner i sommersesongen. Størstedelen av forbruket kommer fra de utenlandske kulturturistene, som har et totalforbruk på omtrent 2,4 milliarder kroner. De norske kulturturistene har et forbruk på omtrent 1,5 milliarder


Festivalstatistikk 2014  

I 2014 innledet de nasjonale festival- og arrangørorganisasjonene FolkOrg, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler (200 festivalmedlemmer) et samarbeidet om en felles nasjonal statistikk for festivaler. Hensikten er å kartlegge omsetning, sjanger, utøvere, arrangement, billettsalg, besøkende og frivillighet knyttet til norske festivaler.


Analyse av kreativ næring

BI Centre for creative industries har i samarbeid med Menon gjennomført en analyse av den kreative næringen i Norge i perioden 2008-2014. Følgende bransjer utgjør den kreative næringen i denne kartleggingen: Arkitektur, aviser og magasiner, bok, dataspill, film, musikk, reklame og event, TV og radio, utøvende virksomhet (scenekunst, orkester, opera og ballett/dans), utdanning og undervisning (innenfor denne næringen), visuell virksomhet (kunst, design, museum og kulturarv).

Analysen av den kreative næringen kartlegger næringens verdiskaping og sysselsetting, både på næringsnivå og per bransje.

Her er noen nøkkeltall:

  • Det har vært en vekst i verdiskaping på 15 prosent i perioden 2008-2014
  • Det har vært en vekst i sysselsettingen på 9,4 prosent i perioden 2008-2014, og det er enkeltpersonforetakene som står for den største veksten
  • Den kreative næringen utgjør 3 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien
  • Den kreative næringen utgjør 4,3 prosent av sysselsettingen i Norge
  • Oslo har den største andelen av både verdiskaping og sysselsetting

 Les hele rapporten: Kreativ næring i Norge 2008-2014


Festiv
aler som sponsorobjekt

Ifølge sponsorinsight så er det kategorien festivaler som har sterkest økning innenfor det norske sponsormarkedet med en økning på 3,3%  i 2015, sammenlignet med året før. Fordelingen av sponsormidlene er slik: 34% fotball, idrett 37%, festivaler 9%, kultur og sosio 11%. I kroner står festivalene for 409 millioner NOK hvor det kan vises til 15,3% økning i 2015.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: