NHO Reiseliv

Innhold

Brudd i tariffoppgjøret: Dette må du gjøre

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Aksel Jermstad og Trond Isaksen

Her får du som NHO-medlem all praktisk informasjon i forbindelse med bruddet i tariffoppgjøret, for eksempel mal for permitteringsvarsel.

NHO har sendt ut informasjon til alle bedrifter som er omfattet av tariffoppgjøret direkte på epost. Dersom din bedrift står i fare for å bli berørt av et streikeuttak, skal du derfor ha fått informasjon direkte.

Vi har fått plassoppsigelse fra LO og YS som omfatter alle deres medlemmer i NHO-bedrifter som går på tariffavtaler med utløp første halvår. Denne plassoppsigelsen vil etter all sannsynlighet bli begrenset gjennom plassfratredelsen som kommer 3. april. Det er denne plassfratredelsen som angir streikens omfang når den eventuelt starter, og vi kan derfor ikke nå gi beskjed om din bedrift vil bli rammet ved en eventuell konflikt.

En eventuell streik vil senere kunne utvides av både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Dersom de organiserte som er omfattet av tariffoppgjøret, tas ut i streik, er hovedregelen at arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten, skal fortsette sitt arbeid. Dersom streiken medfører at andre medarbeidere, både organiserte og ikke organiserte, ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte, er det anledning til å permittere disse. Hovedavtalens kapittel VII om permittering må følges.

Konflikt i egen bedrift - betinget permitteringsvarsel

Før de ansatte kan varsles om permittering, skal det gjennomføres drøftinger/konferanse med de tillitsvalgte. Dersom permitteringen skyldes konflikt i egen bedrift, er varslingsfristen 14 dager.

Fristen begynner først å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen det er drøftet og varselet er gitt. Permittering kan tidligst iverksettes 14 dager etter at det er avholdt konferanse og de ansatte er varslet. Varsel kan gis ved oppslag i bedriften eller på annen måte gjøres kjent for de ansatte. Ansatte som er midlertidig fraværende, varsles på hensiktsmessig måte, jf. Hovedavtalens § 7-4 nr 2.

I forbindelse med streik er arbeidsgiver unntatt fra plikten til å betale lønn i arbeidsgiverperioden, jf. Permitteringslønnsloven § 3, siste ledd. Varsling iht. fristen på 14 dager er imidlertid en forutsetning for å unngå lønnsplikt for medarbeidere som ikke kan sysselsettes.

Dette betyr at drøfting og varsling må ha skjedd senest fredag 23. mars 2018 dersom man skal unngå lønnsplikt for ansatte som ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte.

Konflikt i annen bedrift - permitteringsvarsel

En streik i andre bedrifter kan i noen tilfeller påvirke driften i virksomheter som ikke er omfattet av konflikten. Dersom dere får problemer med å sysselsette de ansatte på en hensiktsmessig måte på grunn av streik i en annen bedrift, har dere anledning til å permittere. I slike tilfeller gjelder ingen konkret varslingsfrist, men det forutsettes at bedriften varsler de ansatte så snart som mulig. Eventuelle tillitsvalgte i bedriften varsles først.

Forutsatt at bedriften har varslet så snart som mulig, bortfaller lønnsplikten når permittering trer i kraft. Arbeidstakere som permitteres grunnet streik i annen bedrift enn sin egen, vil ha rett til dagpenger dersom de fyller de alminnelige vilkårene for dagpenger.

Les mer om dagpenger ved permittering på nav.no

Er du medlem i NHO Reiseliv og har spørsmål om betinget permitteringsvarsel eller andre ting rundt lønnsoppgjøret? Ta kontakt med vår juridiske avdeling.

 

Eksempel på protokoll med de tillitsvalgte:

Bedriften orienterte om at det kan bli aktuelt å permittere medarbeidere som ikke kan sysselsettes rasjonelt i forbindelse med en eventuell konflikt under årets oppgjør.  Partene er enige om at varslingsfristen for permittering løper fra arbeidstidens slutt i dag.  Varsel henges opp på dertil egnet sted i bedriften, eller varsles på annen hensiktsmessig måte.

 

…….     ……………         ………….

 

Dato    Tillitsvalgt      Bedriften

 

Eksempel på betinget permitteringsvarsel - arbeidsstans i egen bedrift:

 

Oppslag/eller brev   Sted/dato…

 

Betinget permitteringsvarsel

 

Dersom Tariffoppgjøret 2018 fører til at noen av våre medarbeidere blir tatt ut i streik, vil vi likevel holde virksomheten i gang så lenge som mulig. Viser det seg at streiken ikke gjør det mulig å holde virksomheten i gang på rasjonell måte, må bedriften permittere helt eller delvis.

 

Bedriften har i møte ……… (dato) konferert med de tillitsvalgte om situasjonen.  Under henvisning til Hovedavtalens § 7-5, jf. § 7-1 nr. 1, varsler vi herved om at samtlige eller noen av våre medarbeidere vil kunne bli permittert som en følge av streiken.

 

Så snart bedriften får oversikt over situasjonen, vil det bli gitt nærmere beskjed om tidspunktet for iverksettelsen av permitteringen og mulig varighet. De som blir berørt vil få underretning så snart som mulig.

 

Sted: ……………           Dato: …………..

 

 

 

Underskrift: …………………………....

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: