NHO Reiseliv sterkt imot allmenngjøring av Riksavtalen

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman

NHO Reiseliv går imot forslaget om allmenngjøring av Riksavtalen, tariffavtalen for hotell- og restaurantansatte.

LO sendte i mai i år en begjæring til Tariffnemnda om allmenngjøring av Riksavtalen. Allmenngjøring innebærer at tariffavtalen skal gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte.

Dette betyr allmenngjøring

  • Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider i en bedrift som omfattes av tariffavtalens virkeområde, enten de er organiserte eller uorganiserte, minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort.
  • Hovedformålet med ordningen er å hindre at utenlandske arbeidstakere får uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.
  • Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift.
  • Forskriften fastsettes av Tariffnemnda, som er en uavhengig nemnd.
  • Nemnda er satt sammen av tre nøytrale medlemmer, samt en representant fra LO og en fra NHO.

Målet med allmenngjøring er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

Tariffnemndas utkast til forskrift er nå behandlet i NHO Reiselivs styrende organer. Konklusjonen er at NHO Reiseliv er sterkt imot allmenngjøring.

Utdrag fra høringssvaret:

  • En allmenngjort tariffavtale gjelder ikke bare for utenlandske arbeidstakere, men også for alle øvrige ansatte, organiserte som uorganiserte, og er en sterk og inngripende regulering av en hel bransje. NHO Reiseliv tar avstand fra enhver utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, men mener det må utredes alternative måter å sikre utenlandsk arbeidskraft mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, for eksempel ved en generell lovbestemt minstelønn.

  • Innenfor overnattingsbransjen mener NHO Reiseliv at det ikke er dokumentert et behov for allmenngjøring. De fleste arbeidstakerne innenfor denne sektoren får lønn i henhold til Riksavtalens satser.
  • Når det gjelder serveringsbransjen, er hovedinnvendingen at det reelle lønnsnivået ligger lavere enn det som følger av Riksavtalens satser. Dette gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere, og særlig ute i distriktene. NHO Reiseliv mener derfor at et vedtak i tråd med LOs begjæring vil ha en svært uheldig lønnsdrivende effekt.

Tariffnemnda vil vurdere høringsuttalelsene etter at høringsfristen er utløpt 29. september.

 
Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: