LO krever allmenngjøring av Riksavtalen

Publisert

Illustrasjonsfoto.

LO krever at tariffavtalen i hotell og restaurant skal gjelde alle i bransjen, også uorganiserte.

NHO Reiseliv har mottatt høringsbrev fra Tariffnemnda om utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomhet. Frist for å gi tilbakemelding er 29. september 2017.

Dette betyr allmenngjøring

 • Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider i en bedrift som omfattes av tariffavtalens virkeområde, enten de er organiserte eller uorganiserte, minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort.
 • Hovedformålet med ordningen er å hindre at utenlandske arbeidstakere får uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.
 • Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift.
 • Forskriften fastsettes av Tariffnemnda, som er en uavhengig nemnd.
 • Nemnda er satt sammen av tre nøytrale medlemmer, samt en representant fra LO og en fra NHO.

Bakgrunnen for saken er at LO fremmet begjæring om allmenngjøring av Riksavtalen 5. mai i år. NHO Reiseliv er nå i gang med å utarbeide et høringssvar. 

Saken skal diskuteres i NHO Reiselivs tariffutvalg i august og behandles i NHO Reiselivs styre 13. september.

I mellomtiden tar NHO Reiseliv gjerne imot innspill fra medlemsbedrifter. Se kontaktinfo nederst i saken.

Detaljene i LOs krav

LO krever allmenngjøring av de to laveste minstelønnssatsene for kokker med og uten fagbrev samt for øvrige arbeidstakere med og uten fagbrev. I kravet fra LO ligger også allmenngjøring av ungdomssatsene og trekksatsene for fratrekk i bruttolønn ved innkvartering i bedriften, de såkalte losjisatsene.

Begjæringen omfatter ikke tariffavtalens regulering av arbeidstid, overtidstillegg eller helgetillegg. Arbeidstid og overtid skal dermed følge arbeidsmiljølovens regler.

Må dokumentere behov for allmenngjøring

Det er bare de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som kan fremme krav om allmenngjøring av en tariffavtale. Den som fremsetter kravet, må legge frem dokumentasjon på at det foreligger et behov, enten ved at det fremlegges eksempler på utenlandske arbeidstakere som er utsatt for sosial dumping, eller at det sannsynliggjøres at det vil bli et behov for allmenngjøring fremover.

Ved allmenngjøring av tariffavtaler trer flere håndhevingsmekanismer i kraft. Blant annet fører Arbeidstilsynet tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskrifter følges i alle bedrifter som er dekket av forskriften.

For tiden gjelder det allmenngjøring i åtte bransjer. Disse er:

 • Bygg
 • Skips- og verftsindustri
 • Jordbruk og gartneri
 • Renhold
 • Fiskeindustri
 • Elektrofagene, unntatt offshore
 • Godstransport på vei
 • Turbuss

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: