Sommervikarer: disse reglene gjelder

Her finner du de formelle kravene som må følges, samt noen tips som hjelper deg å gi unge vikarer et godt møte med arbeidslivet.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder for deg som ansetter sommervikarer. Klikk på lenkene eller scroll nedover siden for mer.

Skriftlig avtale må inngås
Minimumslønn
Arbeidstid
Pauser
Nattarbeid
Gi ekstra god opplæring
Feriepenger skal utbetales separat
Ansatte under 16 år

Vær tydelig som leder

Like viktig som lovverket, er at du er tydelig som leder. Sommerjobben er ofte unges første møte med arbeidslivet, og den første jobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeidslivet. Ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes av dem. Sørg derfor for at de er kjent med dine forventninger, og vær en trygg leder og god rollefigur gjennom din egen fremferd.

Ved å følge alle regler og bygge gode holdninger gir du dine unge arbeidstakere en god start i arbeidslivet og et godt springbrett for en videre karriere innen reiselivet.

Skriftlig avtale må inngås

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold uansett arbeidsforholdets lengde. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 14-5.

arbeidsmiljølovens § 14-6 er det fastsatt minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde.

Vi anbefaler at det benyttes en standard ansettelsesavtale for midlertidig tilsetting.

Lengden av ansettelsesforhold bør angis så nøyaktig som mulig. Husk også at loven fastsetter nærmere vilkår for å inngå midlertidig ansettelsesavtaler; se arbeidsmiljølovens § 14-9.

Medlem i NHO Reiseliv? På medlemssidene Arbinn.no finner du veiledere og maler for arbeidskontrakter.

Logg inn med ditt NHO passord og brukernavn for å få tilgang. 

Flere verktøy på Arbinn.no

Minimumslønn

 Det er viktig å være klar over at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået, og enkelte har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år.

For tariffbundne bedrifter fremgår lønnssatsene av den aktuelle tariffavtalen.

Dersom bedriften ikke er bundet av tariffavtale og heller ikke faller innunder virkeområdet til minstelønnsavtalen, gjelder ingen minimumslønn. De allmenngjorte minstelønnssatsene finner du her.

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstid som ikke kan overstiges. Tilsvarende begrensninger kan finnes i arbeidsavtale og eventuelle tariffavtaler (overenskomster og særavtaler). Loven fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til:

  • 9 timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av syv dager

Arbeid utover de angitte rammene for alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Vær oppmerksom på at NHOs tariffavtaler normalt har fastsatt 37,5 timer som normal arbeidstid. Det finnes flere begrensninger og unntak fra disse begrensningene.

Les mer om arbeidstid

Pauser

Arbeidstakere har krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer.

Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halv time. Slike pauser regnes normalt ikke som arbeidstid. Pausen skal regnes som en del av arbeidstiden dersom arbeidstaker:

  • ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen, eller
  • det ikke finnes "tilfredsstillende" pauserom

Les mer om pause og betaling av pause

Nattarbeid

Adgangen til å sette sommervikarer til nattarbeid er begrenset. Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.

Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.

Se mer i arbeidsmiljølovens § 11-3

Gi ekstra god opplæring

Nye sommervikarer er ofte usikre på hva de skal gjøre og hvordan. Det krever at både ledere og kolleger gir sommervikarer god opplæring og veiledning, spesielt i sikkerhet.

Manglende arbeidserfaring kan representere en sikkerhetsrisiko både for sommervikaren selv og andre. Som arbeidsgiver bør du derfor være oppmerksom på at unge arbeidstakere kan mangle nødvendig forståelse for viktige sikkerhetsregler og -rutiner.

Du bør derfor tenke på hva slags arbeid de kan settes til og om spesiell opplæring vil være nødvendig; se arbeidsmiljølovens § 3-2 (1) og (2). Her vil det være av betydning om sommervikarene settes til arbeidsoppgaver hvor de er under tilsyn av en ansvarlig person eller om de helt eller delvis arbeider alene.

Feriepenger skal utbetales separat

Også sommervikarer skal ha feriepenger. Disse skal utbetales separat.

Reglene om feriepenger gjelder også kortvarige arbeidsforhold. Feriepengene skal ikke inkluderes i lønnen, men utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.

Les mer om ferie og feriepenger

Ansatte under 16 år

Det er begrenset hvilken type arbeid barn under 15 år kan settes til.

Barn som har fylt 13 år kan settes til "lett" arbeid. Litt forenklet vil det si arbeid som ikke kan skade barnets sikkerhet, helse eller utvikling. Se mer i arbeidsmiljølovens kap. 11.

Maler, skjemaer og veiledere

På arbeidsgiverportalen Arbinn.no finner du en rekke maler, verktøy og veiledere for deg som ansetter sommervikarer.

På arbinn.no finner du blant annet:

 

Kontakt NHO Reiseliv

NHOs rådgivere er tilgjengelige via chat på medlemssenteret. Råd og veiledning er inkludert i ditt medlemskap i NHO Reiseliv.

Medlemssenteret er tilgjengelig på chat fra kl 09:00 til kl 15:00 på hverdager. Du kan også sende e-post til NHO Reiselivs advokater på advokat@nhoreiseliv.no for å få personlig bistand

Medlem med juridisk spørsmål?

Medlem med juridisk spørsmål?

Send gjerne en e-post, så blir du kontaktet av en av våre advokater så snart som mulig. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Medlem med juridisk spørsmål?

Medlem med juridisk spørsmål?

Send gjerne en e-post, så blir du kontaktet av en av våre advokater så snart som mulig.