Foto:

Økonomiske forpliktelser ved avbestilling på grunn av koronaviruset

Nyhet

Publisert

#005

Foto:

Vi har fått henvendelser fra medlemmer vedrørende økonomiske forpliktelser ved avbestilling på grunn av koronaviruset. Her er våre advokaters svar.

Denne saken oppdateres fortløpende:
Sist oppdatert: 25. mars 2020 kl. 14:00

 

Mange reiselivsbedrifter lurer nå på hvordan de skal forholde seg til alle avbestillingene og kanselleringene som kommer som følge av koronaviruset. Nedenfor vil vi forsøke å dra opp noen linjer, basert på ulike scenarioer. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen i Norge fortsatt endrer seg fra dag til dag, og vi vet foreløpig lite om når vi kan forvente at restriksjonene oppheves. I tillegg er en del av dette ganske usikker jus, så scenarioene nedenfor er å anse som foreløpige vurderinger.

Det klare utgangspunktet er at man må sjekke hva som er avtalt. Har bedriften bookingvilkår, standardvilkår eller kontrakter hvor avbestilling er regulert, så må man legge disse til grunn. Har bedriften avtalt mulighet for avbestilling innen visse frister, så er det dette som gjelder. Spørsmålet er hva som skjer når avbestillingsfristen har passert, eller når man ikke har avtalt noen avbestillingsmulighet.

 

Scenario 1: 
En gjest kan ikke komme fordi vedkommende er syk eller i karantene/isolasjon

Kan gjesten avbestille og hvem betaler?

Generelt fører ikke sykdom til at man slipper unna kontraktrettslige forpliktelser. Dette er en risiko man kjenner til når man bestiller en reise, og er ofte hovedargumentet for å kjøpe seg reiseforsikring.

En avtale, og konsekvensene ved en avtale, er i utgangspunktet ikke berørt av sykdom hos den ene parten. Parten plikter å oppfylle avtalen, også de økonomiske konsekvensene av en avbestilling, i samsvar med hva partene har avtalt i avbestillingsbetingelsene. Dersom det ikke er avtalt noen rett til avbestilling, eller fristene er ute, så må gjesten i utgangspunktet betale i henhold til avtalen. 

Det er vår foreløpige vurdering at det ikke har noe å si om det er sykdom eller karantene/isolasjon som er årsaken til at gjesten ikke kan komme. Dette er uansett forhold på gjestens side, og gjesten må selv søke dekning av sin reiseforsikring. 

 

Scenario 2:
Gjesten skal komme fra utlandet, men det er innført innreiseforbud i Norge

I utgangspunktet er ikke situasjonen så veldig forskjellig fra scenario 1, og har gjesten betalt et forskudd, så er det noe gjesten må kreve dekket fra sin reiseforsikring. Utfra rene rimelighetsbetraktninger kan det virke urimelig å ta betalt for den gjenstående delen av avtalen. Bedriften får selv gjøre de driftsmessige vurderingene av hva som er formålstjenelig å gjøre, i et fremtidsperspektiv.

 

Scenario 3: 
Arrangør er selv syk eller i karantene/isolasjon, eller en større virksomhet har så mange ansatte som er syke eller i karantene/isolasjon at de må kansellere avtalte oppdrag eller stenge ned virksomheten

Her er det forhold på arrangørens/virksomhetens side som er årsaken til at oppdrag/bestillinger må kanselleres. Når arrangør/virksomhet ikke kan levere i henhold til avtale, på grunn av forhold på deres side, så kan de heller ikke ta betalt. Synspunktet er basert på at dette er en situasjon som virksomheten har kontroll over, de kan for eksempel leie inn vikar, og således utgjør dette neppe en frigjørende force majeur begivenhet. Dersom karantenerestriksjonene blir så vidtomfattende at situasjonen i realiteten er utenfor virksomhetens kontroll, så kan det være at konklusjonen må endres tilsvarende. 

Scenario 4:
En virksomhet må stenge, helt eller delvis på grunn av et offentlig forbud eller påbud

Dette er en annen situasjon. Her er det verken karantene, sykdom eller frykt som er årsaken til at avtalen ikke kan oppfylles, det er rett og slett ikke lov til å oppfylle avtalen.

Spørsmålet er om en slik hindring, som er utenfor kontroll for begge parter i avtalen, fritar partene fra å oppfylle sin del av forpliktelsen. Altså om en slik situasjon både fritar restauranten fra å levere den store middagen, og kunden fra å betale. Kunden kan jo strengt tatt levere sin del av forpliktelsen, selv om ikke restauranten kan det.

Første stopp er å se på den avtalen som er inngått. Inneholder bookingavtalen standardvilkår eller konkrete vilkår om hva som skjer ved uforutsette hendelser eller force majeure, blir det et spørsmål om hvordan skal disse eventuelt skal tolkes. I mange tilfeller finnes det ingen slike vilkår. Da er spørsmålet hva løsningen vil være etter alminnelig avtalerett og kontraktsrett, herunder læren om force majeure.

Det er vanskelig å gi noen klare svar per i dag, men vi oppdaterer denne siden fortløpende og jobber med å utrede situasjonen nærmere.

En del advokater har i det siste publisert artikler om force majeure på sine nettsider, og i media. Her er en god artikkel på Rett 24. Les mer på Rett24 sine nettsider.

Scenario 5:
En gjest som ikke er syk eller i karantene/isolasjon ønsker å avbestille på grunn av frykt

Frykt for smitte er ikke nok til å unnslippe økonomiske forpliktelser.

Det er ikke nok at man føler på en frykt for å bli smittet av et virus. Et overnattingssted i for eksempel Finnmark skal ikke bære konsekvensene av at en besøkende er redd. Man står fritt til å avbestille reisen sin, men de økonomiske konsekvensene må man normalt bære selv. Det betyr at bedriften kan ta betalt i henhold til avtalen.

Dette gjelder også grupper som ønsker å avbestille varer og tjenester som bedriften fortsatt kan og får lov til å levere.

Partene står naturligvis fritt til å avtale andre løsninger. Dette kan for eksempel være at kunden vederlagsfritt gis anledning til å flytte på reisen eller oppholdet. I all hovedsak er vilkårene for slike endringer fullt ut opp til partene å bestemme.

Scenario 6:
En gjest/gruppe ønsker å avbestille et arrangement et godt stykke frem i tid

Hvis det er avtalt avbestillingsmulighet og vilkår for dette, så er det disse vilkårene som gjelder. Det vil si at arrangementer kan avbestilles hvis vilkårene tilsier det. Virksomheten kan ikke ensidig legge til grunn andre vilkår enn de som er avtalt.

Hvis det ikke er avtalt en avbestillingsmulighet, så gjelder avtalen fullt ut og forplikter begge parter. Dvs at arrangementer som avbestilles, likevel skal betales. 

Scenario 7:
Et stort arrangement/selskap blir kansellert som en direkte konsekvens av myndighetenes restriksjoner for arrangementer

Helsedirektoratet og kommunene har vid adgang til å iverksette de tiltak som de mener er nødvendige, med hjemmel i smittevernloven. Kommunene og staten har ikke erstatningsplikt når de fatter slike vedtak.

Mange reiselivsbedrifter lurer på om de kan kreve betaling av kundene for arrangementer som blir avlyst på denne bakgrunn.

Utgangspunktet er som over, at man må se på hva som er avtalt mellom bedriften og kunden. Er det avtalt en avbestillingsmulighet, så gjelder denne, innenfor de avtalte frister. Spørsmålet er hva situasjonen er når det ikke er avtalt mulighet for avbestilling, eller fristene for avbestilling er ute.

Foreligger det en skriftlig kontrakt eller standardvilkår som sier noe om uforutsette hendelser eller force majeure, så vil man først måtte foreta en tolkning av disse.

Dersom det ikke foreligger noen slik kontrakt, så kan det likevel hende at den situasjonen vi har nå, med offentlige forbud mot arrangementer, er en force majeure situasjon som fritar begge parter fra forpliktelsene sine. Dette er imidlertid ikke sikker jus per i dag, og bedriftene må dessverre leve med usikkerheten i en periode.

Scenario 8:
Vi selger pakkereiser som gjennomføres i Norge

Det som er spesielt med pakkereiser er at retten til å avbestille er lovregulert i pakkereiselovens §§ 21 og 22:

 § 21.Avbestilling av pakkereisen mot gebyr:
Den reisende har rett til å avbestille pakkereisen før den begynner mot å betale et avbestillingsgebyr.

Det kan fastsettes rimelige standardiserte avbestillingsgebyrer i pakkereiseavtalen. Ved fastsettelse av slike gebyrer skal det tas hensyn til tidsrommet mellom avbestillingen og pakkereisens begynnelse, arrangørens forventede kostnadsbesparelser og inntekter fra alternativ bruk av reisetjenestene.

Dersom det ikke er fastsatt standardiserte avbestillingsgebyrer i pakkereiseavtalen, skal gebyrets størrelse tilsvare prisen på pakkereisen med fradrag av arrangørens kostnadsbesparelser og inntekter fra alternativ bruk av reisetjenestene.

På den reisendes anmodning skal arrangøren fremlegge en begrunnelse for avbestillingsgebyrets størrelse.

§ 22.Avbestilling av pakkereisen uten gebyr

Den reisende har rett til å avbestille pakkereisen før den begynner, uten å betale gebyr, dersom det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhet av dette som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen, eller transporten av personer til bestemmelsesstedet." 

Gjesten kan etter disse reglene avbestille, men spørsmålet er om dette kan gjøres mot full refusjon eller mot et avtalt gebyr. 

Gebyrfrihet refererer seg til "ekstraordinære omstendigheter på eller i nærheten av bestemmelsen", og videre ekstraordinære omstendigheter som i vesentlig grad påvirker "transporten av personer til bestemmelsesstedet".

Hvorvidt vilkåret er oppfylt må vurderes konkret, men på generelt grunnlag må vi nok anta at situasjonen per i dag er ekstraordinær og dermed grunnlag for avbestilling uten gebyr. Dette gjelder i hvertfall for utenlandske gjester så lenge vi har et innreiseforbud til Norge, men kan stille seg annerledes for norske gjester som ikke er omfattet av et eventuelt reiseforbud. Helt sikkert er det hvertfall at man per i dag ikke vet hvor lenge situasjonen vil være "ekstraordinær". Derfor kan man per i dag ikke vurdere situasjoner som ligger mer enn 1-2 uker frem i tid etter denne bestemmelsen.

Pakkereiseloven har i tillegg en bestemmelse i § 23 om force majeure på arrangørsiden. Dersom vilkårene er til stede for dette så kan man kansellere, men man plikter da å betale tilbake foretatte innbetalinger etter § 24.  Som det fremgår av § 23 siste ledd vil man ved slik kansellering imidlertid ikke være erstatningspliktig (men altså refusjonspliktig etter § 24).

Du kan lese hele pakkereiseloven på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32?q=pakkereiseloven

Scenario 9:
Jeg driver campingplass og skal i disse dager sende ut faktura for sesongleie

 Mange campingplasser opererer med kontrakter som fornyes automatisk hvert år, eller de har nylig inngått avtaler om sesongleie. Første skritt er å se på hva slags rettigheter disse kontraktene gir. Har leietakerne etter kontrakten rett til å si opp avtalen, og hva slags varsel kreves eventuelt. Hvis det er gitt rett til oppsigelse, mot at plassen ryddes og settes i stand, så er det dette som gjelder.

Mange lurer også på om de er forpliktet til å refundere eller gi betalingsfritak for deler av sesongleien. Dette vil normalt ikke være tilfellet.  For de fleste campingsplasser så har sesongen knapt begynt, og vi vet foreløpig lite om varigheten av de restriksjonene som er iverksatt fra myndighetenes side. Et par uker hvor leietakerne ikke kan benytte plassene som forutsatt gir neppe grunnlag for å kreve lavere sesongleie. Leiesummen gjelder normalt hele sesongen og situasjonen i dag, med reiserestriksjoner og "hytteforbud" stiller seg ikke så veldig annerledes fra andre situasjoner hvor man ikke får benyttet campingplassen som forutsatt, for eksempel ved dårlig vær eller stengte veier.

Hvis dagens situasjon vedvarer, så kan konklusjonen være en annen. Vi har denne problemstillingen på radaren og oppdaterer denne artikkelen fortløpene. Sjekk gjerne på nytt i morgen og om noen dager for å se om vi har justert vårt svar da.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av advokatene våre. 

Scenario 10:
Booking.com har sendt ut en epost hvor de erklærer force majeure og ber alle virksomhetene om å refundere betaling.

Mange bedrifter kontakter oss og er fortvilte fordi Booking.com har lovet gjestene deres full refusjon, selv om bedriftens avbestillingsvilkår tilsier noe annet.

Booking.com har erklært force majeure på vegne av sine kunder (gjestene). For reisende i Norge gjelder det alle bestillinger frem til 31. mars. Alle land er behandlet forskjellig avhengig av hvilke restriksjoner som gjelder der. Den 24. mars erklærte Regjeringen at de strenge restriksjonene i Norge kommer til å vare frem til 13. april. Det er utfra dette grunn til å tro at Booking.com vil utvide perioden for force majeure frem til da.

For å vurdere om Booking.com har anledning til å ta denne svært inngripende avgjørelsen, så må man se på avtalen som de har inngått med det enkelte overnattingsstedet (virksomheten). Vi har fått tilsendt noen slike avtaler, og vi antar at dette er standardavtaler slik at alle virksomhetene har like vilkår. Men det er viktig at hver enkelt virksomhet sjekker sin egen avtale med Booking.com.

 I avtalens punkt 2.9 står det om Force Majeure:

"I tilfelle en Force Majeure-hendelse skal overnattingsstedet ikke belaste (og skal tilbakebetale (hvis aktuelt)) gjestene som er berørt av Force Majeure-hendelsen eventuelle gebyrer, kostnader, utgifter eller annet beløp (inkludert (ikke refunderbar) pris eller beløp relatert til for sent eller manglende fremmøte, (endring av) booking- eller avbestillingsgebyr) for (i) avbestilling eller endring av bookingen foretatt av gjestene, eller (ii) den delen av bookingen som ikke ble brukt som følge av Force Majeure-hendelsen…"

Videre står det at Booking.com ikke vil belaste provisjon i disse tilfellene.

Avtalen inneholder en definisjon av Force Majeure i punkt 1:

" «Force Majeure-hendelse» betyr enhver av de følgende hendelsene som påvirker flere gjester og flere overnattingssteder: handlinger fra Gud, vulkansk utbrudd, (natur) katastrofe, brann, (krigshandlinger) krig, fiendtligheter eller lokal eller nasjonal nødsituasjon, invasjon, overholdelse av ordre eller forespørsel fra nasjonal, provinsiell, havnemyndighet eller annen offentlig myndighet, regjeringsregulering eller intervensjon, militær handling, sivil krig eller terrorisme, (biologisk, kjemisk eller atomisk) eksplosjon, opptøyer, opprør, opprørsstreiker, sivil lidelse (eller vesentlig eller betydelig trussel eller rettferdiggjort pågripelse av én av de foregående hendelsene), begrensning av transportfasiliteter, nedlegging av flyplasser eller annen eksepsjonell og katastrofal hendelse, omstendighet eller nødsituasjon, noe som gjør det umulig, ulovlig eller hindrer gjester fra å reise til eller bo på overnattingsstedet."

Dette er en svært vid definisjon av force majeure, men det er denne definisjonen som må legges til grunn for bookinger som er omfattet av avtalen. Spørsmålet om hvorvidt definisjonen er oppfylt må vurderes konkret for hver virksomhet, men for reisende som omfattes av innreiseforbudet til Norge eller diverse karantenebestemmelser og innenlands reiseforbud, så er det vanskelig å se at dette kan tolkes på noen annen måte enn at force majeure klausulen i avtalen er oppfylt. Og dermed må virksomhetene refundere penger iht til avtalens punkt 2.9.

 Har du spørsmål? Ta kontakt med en av advokatene våre. 

 
Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: