Koronavirus: Råd og tiltak for reiselivsbransjen

Norske reiselivsbedrifter er hardt rammet av tiltak som følge av koronaviruset. Våre advokater svarer fortløpende på spørsmål fra våre medlemsbedrifter. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål:

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Hold deg oppdatert

Svarene nedenfor er utviklet  av NHO Reiselivs advokater med ekspertkompetanse innen arbeidsrett i reiselivsbransjen. Vi oppdaterer denne siden fortløpende i henhold til myndighetenes krav og retningslinjer.

Se også: Bransjenormer og veiledere

 

Smittevernregler for reiselivsbedrifter

Finnes det egne smittevernregler for reiselivet, nå - og når det slippes opp på tiltakene?

Mange er urolige for om de overholder reglene, og blir ofte forvirret av instrukser fra gjester som mener de vet hva som er lov, eller av utydelige beskjeder fra myndighetene lokalt og nasjonalt.

NHO Reiseliv har kontaktet nasjonale myndigheter for å få i gang en dialog om dette og få klarere regler som både kommunene og bransjen enkelt kan forholde seg til, og som kanskje gjør at innstramminger kan slippes opp tidligere.

 

Tap, erstatning, avbestilling og force majeure 

Økonomiske forpliktelser ved avbestilling på grunn av koronaviruset

Vi får en rekke henvendelser fra medlemmer vedrørende økonomiske forpliktelser ved avbestilling på grunn av koronaviruset. NHO Reiselivs advokater har skrevet en egen artikkel om dette, som blant annet gir svar på følgende problemstillinger:

 •  En gjest kan ikke komme fordi vedkommende er syk eller i karantene/isolasjon. Kan gjesten avbestille? Hvem betaler? 
 •  Gjesten skal komme fra utlandet, men det er innført innreiseforbud i Norge
 • Arrangør er selv syk eller i karantene/isolasjon, eller en større virksomhet har så mange ansatte som er syke eller i karantene/isolasjon at de må kansellere avtalte oppdrag eller stenge ned virksomheten
 • En virksomhet må stenge, helt eller delvis på grunn av et offentlig forbud eller påbud
 • En gjest som ikke er syk eller i karantene/isolasjon ønsker å avbestille på grunn av frykt
 • En gjest/gruppe ønsker å avbestille et arrangement et godt stykke frem i tid
 • Et stort arrangement/selskap blir kansellert som en direkte konsekvens av myndighetenes restriksjoner for arrangementer
 • Jeg driver campingplass og skal i disse dager sende ut faktura for sesongleie. Hva gjør jeg?
 • Booking.com har sendt ut en epost hvor de erklærer force majeure og ber alle virksomhetene om å refundere betaling.

Les svarene her

Hvilke regler gjelder for dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset?

Mange medlemmer har spørsmål om erstatning og kompensasjon i forbindelse med ulike tiltak og råd som er gitt av helsemyndighetene som følge av koronautbruddet. For eksempel er det blitt stilt spørsmål om hvem som er økonomisk ansvarlig for tapet ved avlysninger av arrangementer, stenging av skoler, barnehager og andre virksomheter.

Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet 11. mars et rundskriv med informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset. Der står det at dersom det er nødvendig for å verne befolkningens liv og helse kan det bli aktuelt for staten å fatte vedtak med hjemmel i helseberedskapsloven. For å isolere smittede, kan det for eksempel være nødvendig å rekvirere boliger/hotell mv. i en situasjon hvor f.eks. et cruiseskip med koronasmittede personer anløper. Pr. 11.03.2020 hadde ikke Helsedirektoratet fattet vedtak med hjemmel i helseberedskapsloven.

Dersom det blir nødvendig for myndighetene å treffe vedtak med hjemmel i smittevernloven, vil hovedregelen være at den enkelte må dekke ev. tap og utgifter selv. Loven har ingen bestemmelser om erstatning, og forarbeidene til loven forutsetter at den enkelte må bære egne kostnader som følger av vedtak etter smittevernloven. Unntak kan tenkes ved ekspropriasjonslignede inngrep, for eksempel bruk av andres eiendom.

Se også NHO Reiseliv sin tolkning om hvordan man skal håndtere gjester fra utlandet.

Kan pandemien gi rett til bortfall og omlegging av kontraktsforpliktelser som force majeure?

 

Permittering, lønnsplikt og redusert behov

 

Vi vurderer å permittere ansatte på grunn av koronaviruset, hvordan går vi frem?

Mange reiselivsbedrifter opplever nå vanskelige tider. Noen er stengt ned helt eller delvis allerede, mens andre begynner å se at nedgangen i gjestegrunnlaget vil gjøre det vanskelig å holde full drift. Hvis man ikke kan sysselsette de ansatte, så kan de permitteres. 

På Arbinn kan dere lese om permitteringsprosessen skritt for skritt, og laste ned mal for protokoll med tillitsvalgte og varsel om permittering

Se også NHOs råd til bedrifter, hvor ulike spørsmål om permittering på grunn av koronavirus er besvart

Hvilke regler gjelder om ferieavvikling av permitterte ansatte og utbetaling av feriepenger?

Under en permittering består arbeidsforholdet, hvilket innebærer at arbeidstaker skal tilbake i arbeid når vilkårene for permittering ikke lenger er tilstede. Det er ingen bestemmelser i ferieloven som regulerer eventuell ferieavvikling når en arbeidstaker er permittert. Dette innebærer at lovens vanlige regler om ferie gjelder under permittering

Arbeidsgiver kan fastsette at ferie skal avvikles i en permitteringsperiode og allerede fastsatt ferie skal avvikles også i perioden hvor arbeidstaker er permittert. Arbeidstaker kan kreve at 18 virkedager skal legges til hovedferieperioden 1. juni – 30. september.

Den permitterte arbeidstakeren må selv melde fra til NAV at ferie avvikles. Dette gjøres på meldekortet. Arbeidstaker vil ikke få dagpenger i tiden for ferieavvikling, men vil få utbetalt feriepengene for ferietiden som skal avvikles.

Det er ferielovens hovedregel at feriepenger utbetales "siste vanlige lønningsdag før ferien" eller "senest 1 uke før ferien tar til", jfr. ferielovens § 11(1). Ferieloven åpner imidlertid for at "den del av feriepengene som overstiger vanlig arbeidstid i ferien, (…) utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie eller sammen med lønn for juni måned". Mange bedrifter benytter seg av denne muligheten og utbetaler feriepengene i juni. For permitterte arbeidstakere, helt eller delvis, anbefaler vi imidlertid at hovedregelen i ferieloven følges, slik at feriepengene utbetales i forbindelse med ferieavviklingen på den måten at dersom permittert arbeidstaker pålegges å avvikle 3 ukers ferie, utbetales tilsvarende feriepenger.

Du kan lese mer om vilkårene for permittering her.

Bedriften velger å sende ansatte hjem som et sikkerhetstiltak, selv om vedkommende ikke er smittet eller mistenkt smittet. Har den ansatte krav på lønn?

Ja, når bedriften selv velger å sende hjem en ansatt som egentlig skulle vært på jobb, så har den ansatte i utgangspunktet krav på lønn.

Ansatt krever å reise til utlandet på ferie. Ved hjemkomst i karantene, krav på lønn?

Sjekk denne listen over spørsmål og svar, her finner du nok svar på dette tilfellet.  

I utgangspunktet utenfor styringsretten å bestemme over arbeidstakere sin fritid, men i særlige tilfeller kan man pålegge arbeidstaker å holde seg hjemme i medhold av en ulovfestet lojalitetsplikt. Du bør jo gjøre en vurdering av hvor langt lojalitetsplikten til denne enkelte arbeidstakeren strekker seg. Vi anbefaler nok dialog som virkemiddel i de fleste tilfeller

 

Lærlinger

Lærlinger imøtekommer ikke minstekrav til dagpenger ved permittering

NHO får mange henvendelser fra bedrifter som har ulike spørsmål som gjelder lærlinger og lærekandidater. NHO er i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på problemstillingene som har kommet opp som følge av koronautbruddet. 
Du kan følge NHOs arbeid med spørsmål knyttet til lærlinger og lærekandidater på Arbinn.no 

Lærlinger får ikke avviklet fag- eller svenneprøven eller tverrfaglig eksamen:

NHO får mange henvendelser fra bedrifter som har ulike spørsmål som gjelder lærlinger og lærekandidater. NHO er i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på problemstillingene som har kommet opp som følge av koronautbruddet. 
Du kan følge NHOs arbeid med spørsmål knyttet til lærlinger og lærekandidater på Arbinn.no 

 

Husleie

Hva gjør vi med husleien?

Vi oppfordrer alle til å gå i dialog med gårdeierne om husleiereduksjon eller utsettelse.

Mange lurer på om de kan påberope force majeure eller bristende forutsetninger. Svaret er at dette er noe usikkert, men hvis det skal gjøres så må man i tilfelle gjøre det nå, mens situasjonen er slik den er i dag.

Man må i tilfelle kreve avtalerevisjon. Det er usikkert om man kan kreve full stopp/refusjon når det gjelder husleien, basert på rettslige vurderinger, men man bør i alle fall forsøke å forhandle. 

Det er stor ulikhet mellom de som selv eier lokalene og dem som leier når det gjelder hva som dekkes av kompensasjonsordningen. Ville det være mulig å avskrive verdi for egen eiendom som en uunngåelig kostnad. Hva med egne utgifter til vann, strøm, renovasjon etc.?

Ja, det er stor ulikhet. For oss var det mest vesentlig at den generelle ordningen kom raskt på plass, og at vi taklet denne type tilpasninger i andre omgang. Dette spørsmålet er det en rekke næringer som er opptatt av, og NHO jobber med spørsmålet opp mot myndighetene. 

Dyrehold

Omfattes dyrehold av kontantodrningen fra myndighetene?

Merk at denne ordningen ikke er formelt vedtatt enda, og at alle detaljer ikke vil være på plass før etter påske.

Foretak som er nedstengt ved statlig vedtak og som etter annet lovverk ikke kan permittere alle ansatte (f.eks. av dyrevernhensyn), kan regne nødvendige kostnader under post 5000 (lønn) og 5400 (arbeidsgiveravgift) som uunngåelig fast kostnad.

Les mer på Arbinn om hvilke uunngåelige faste kontnader som kan meldes inn her.

Hvordan forebygge smitte blant gjester og ansatte?

 

Hvordan håndtere reisende fra utlandet?

Regjeringen og FHI kunngjør regelmessige oppdateringer om reiseråd og restriksjoner for innreise til Norge. Du finner til enhver tid oppdatert informasjon på FHI sine nettsider om reiseråd. 

Veiledning ved gjennomføring av arrangementer arrangementer?

Det er vedtatt forbud mot en rekke arrangementer. Les mer her

Enkelte kommuner har satt egne begrensninger om antall mennesker som kan delta på et arrangement, for eksempel møter. Les retningslinjene til Oslo Kommune her (under punktet om samlinger).

 

Hvordan forebygge smitte?

Som kommunisert av Folkehelseinstituttet, smitter koronavirus via luftbårne dråper fra hoste og nys fra en smittet person. Derfor må du være i nær kontakt med en smittet person for å risikere å bli smittet. Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter: 
 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.
Norske helsemyndigheter har følgende råd for å forhindre smitte:
 •  Sørg for god håndhygiene, vask først hender med såpe og vann
 • Sørg for at effektive desinfeksjonsmidler og fyll dem regelmessig
 • Forsikre deg om at både ansatte og gjester har steder å vaske hendene med såpe og vann
 • Sørg for regelmessig rengjøring med desinfisering av rom, fellesarealer, heiser osv.
  Merk: Vanlige husholdningsdesinfeksjonsmidler ser ut til å virke mot Coronavirus
 • Unngå kontakt med personer med symptomer på forkjølelse og / eller luftveisinfeksjon
 • Hoste eller nys i engangs lommetørkle, alternativt i albuen
Folkehelseinstituttet har utarbeidet en hygieneguide for befolkningen, som du kan laste ned og skrive ut på www.fhi.no. 
Vi anbefaler at disse henges opp klart og synlig ved bedriften, og at alle ansatte er godt informert om viktigheten av å følge denne veledningen. 

Hvordan håndtere en gjest som er smittet, eller har blitt utsatt for koronavirus?

Om en gjest har symptomer og har vært i et område med smitte, eller det er annen grunn til å mistenke koronavirus, be vedkommende søke legehjelp. Er gjestene fra utlandet, bistå dem med informasjon om hvordan man kan kontakte legehjelp.

Så snart legehjelp er søkt, og virus påvvist / avvist, er det helsemyndighetenes råd i hvert tilfelle som gjelder. Tett samarbeid med helsemyndighetene vil være sentralt for å hindre spredning av koronavirus. 

Kan koronavirus smitte via mat eller næringsmidler?

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.

Selv om det ikke er noe som tyder på at viruset smitter via mat, anbefaler Mattilsynet at alle virksomheter følger de generelle hygienerådene som til enhver tid gjelder ved produksjon og servering av mat:

- Vask hendene
- Vask hendene før du lager mat, etter pauser og mellom forskjellige arbeidsoppgaver
- Vask hendene etter at du har pusset nesen og etter toalettbesøk
- Bruk såpe og rennende, lunkent vann
- Bruk gjerne papir til å stenge kranen
- Alltid ha såpe og papir i dispenserne

Les mer utfyllende om smitteverntiltak og næringsmidler hos Mattilsynet.

Hvordan rengjøre rom der smittede gjester har oppholdt seg?

Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke publisert egne råd for rengjøring av rom eller overnattingssteder der smittede gjester har bodd eller oppholdt seg. Vi følger med for å se når dette eventuelt publiseres av FHI. 

Ved smitte i hjemmet, anbefaler FHI at brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

Ved eventuelle spørsmål anbefales det foreløpig å kontakte kommunehelsetjenesten.

Les mer om FHI sine anbefalinger her.

 

En gjest eller ansatt er smittet. Hvordan kommuniserer vi smittetilfeller til andre gjester?

Man bør i størst mulig grad unngå å navgi/identifisere hvem dem smittede er. Men orientere andre gjester om at det er eller har vært en person med smitte der, kanskje når vedkommende har bodd der, evt når vedkommende befant seg i restauranten eller andre forsamlingslokaler.

Det samme gjelder ansatte som blir smittet, men da kan man i større grad be om samtykke til å navngi vedkommende overfor egne kollegaer, slik at hver enkelt kan vurdere sin egen smittesituasjon. 

Hoteller som er usikre på hva de kan/bør gjøre må spørre kommunelegen. Vi oppfordrer til å ta kontakt med lege om spørsmål rundt smitte forøvrig. 

 

 

Rengjøring av rom og arealer 

 

Hvordan rengjøring av rom, overflate og tekstiler der syke har oppholdt seg?

Folkehelseinstituttet har i skrivende stund ikke publisert egne retningslinjer for rengjøring av rom og andre overnattingssteder. Vi anbefaler derfor at reiselivsbedrifer forholder seg til de generelle rådene om rengjøring som følger: 
  

Rengjøring 

 Klesvask og vask av tekstiler: 

 • Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. 
 • Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.  
 • Se også Folkehelseinstituttets råd om Klesvask og rengjøring 

Rengjøring - hjemme og offentlig  

 • Det er usikkert hvor lenge viruset kan leve på overflater. Det vil variere med overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket. 
 • Helsedirektoratet har oppfordret kollektivselskaper til å sette i gang ekstra rengjøring av T-banevogner, busser, trikker osv. Helsedirektoratet oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk. 
 • Se også Helsenorges informasjon om smitte og inkubasjonstid 

 

Aktuelle problemstillinger for campingbedrifter 

 

Gjelder hytteforbudet for campingplasser?

 Mange kontakter oss med spørsmål om hvilke konsekvenser hytteforbudet har for campingplasser, hvordan avstandskravene skal praktiseres og spørsmål rundt sesongleie o.l.

Vi har forsøkt å besvare noen av spørsmålene i en artikkel publisert på nettsiden 30. mars 2020. Den kan du lese ved å klikke her

Jeg driver campingplass og skal i disse dager sende ut faktura for sesongleie. Hva gjør jeg?

Mange campingplasser opererer med kontrakter som fornyes automatisk hvert år, eller de har nylig inngått avtaler om sesongleie. Første skritt er å se på hva slags rettigheter disse kontraktene gir. Har leietakerne etter kontrakten rett til å si opp avtalen, og hva slags varsel kreves eventuelt. Hvis det er gitt rett til oppsigelse, mot at plassen ryddes og settes i stand, så er det dette som gjelder.

Mange lurer også på om de er forpliktet til å refundere eller gi betalingsfritak for deler av sesongleien. Dette vil normalt ikke være tilfellet.  For de fleste campingsplasser så har sesongen knapt begynt, og vi vet foreløpig lite om varigheten av de restriksjonene som er iverksatt fra myndighetenes side. Et par uker hvor leietakerne ikke kan benytte plassene som forutsatt gir neppe grunnlag for å kreve lavere sesongleie. Leiesummen gjelder normalt hele sesongen og situasjonen i dag, med reiserestriksjoner og "hytteforbud" stiller seg ikke så veldig annerledes fra andre situasjoner hvor man ikke får benyttet campingplassen som forutsatt, for eksempel ved dårlig vær eller stengte veier.

Hvis dagens situasjon vedvarer, så kan konklusjonen være en annen. Vi har denne problemstillingen på radaren og oppdaterer denne artikkelen fortløpene. Sjekk gjerne på nytt i morgen og om noen dager for å se om vi har justert vårt svar da.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av advokatene våre. 

 

Ansatte: Påvist, frykt for eller mistenkt smitte 

Koronavirus bør i prinsippet behandles som andre sykdommer i forbindelse med arbeidsforhold. Det kan derimot oppstå situasjoner der den ansatte ikke selv er syk, men som likevel krever tiltak. 
Se også NHOs råd til bedrifter om koronaviruset. 

Bør en ansatt opplyse om at han / hun er smittet eller mistenkt smittet av koronavirus?

Utgangspunktet er at et selskap eller arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om dette. Den ansatte har heller ingen opplysningsplikt om årsak til sykefravær.

Men arbeidsgiver kan sterkt oppfordre de ansatte om å si fra dersom de mistenker at de kan være smittet av koronavirus.

Om en ansatt ikke kan jobbe på grunn av påvist koronavirus - skal vedkommende ha lønn?

Situasjonen må håndteres som annen sykdom. Hvis en arbeidstaker er syk, så vil vedkommende ha krav på sykepenger dersom han/hun leverer sykmelding.

Egenmeldingsreglene vil gjelde på samme måte som ellers.

Hvis en ansatt blir sittende i karantene, men ikke er syk, skal vedkommende ha lønn da?

NAV har vurdert regelverket for sykepenger særskilt i forbindelse med situasjoner knyttet til virusutbruddet. Se mer om det her: Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset (nav.no

Ansatte som er i gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at vedkommende ikke kan arbeide.

Om arbeidstaker kan arbeide og arbeidsgiver kan legge til rette for at arbeidstaker kan utføre arbeidet under karantene, typisk ved hjemmekontor, innebærer karantene i seg selv ikke at arbeidstaker er hindret i å jobbe.

NAV har 13. mars 2020 lagt til grunn at krav på sykepenger som hovedregel kan dokumenteres ved egenmelding. Det forutsetter slik vi forstår det at avgjørelse om pålagt karantene skyldes myndighetenes fastlagte kriterier for karantene, og ikke er en beslutning tatt av lege: Karantene og isolasjon (helsenorge.no)

Har ansatte som setter seg selv i frivillig karantene, uten at de har fått påvist smitte eller er anbefalt karantene av helsemyndigheter, krav på lønn?

Hvis vedkommende følger myndighetenes råd om hvilke situasjoner hvor karantene anbefales, så vil vedkommende antakelig også ha krav på sykemelding og dermed sykepenger. Dette forutsetter at arbeidstaker tar kontakt med lege for å få sykemelding. Dersom man setter seg selv i karantene uten at det er anbefalt av lege/ helsemyndigheter, så har vedkommende ikke krav på lønn.

Les mer om når karantene anbefales på FHI sine nettsider

Les mer om hvilke situasjoner man kan få sykemelding på NAV.no.

Hva gjør jeg for de andre ansatte om en medarbeider er sykemeldt med påvist koronavirus?

Dersom en ansatt har fått påvist koronavirus, så må man gjøre en risikovurdering for å vurdere om de øvrige ansatte har hatt kontakt med vedkommende på en slik måte at de defineres som "nærkontakter" i henhold til rådene fra Folkehelseinstituttet

Ansatte som er i en slik situasjon at de kan defineres som "nærkontakter", må kontakte lege for videre råd.  Les mer hos Folkehelseinstituttet (Se punktet om "Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?")

Vær oppmerksom på at helseopplysninger er sensitive opplysninger etter GDPR, og at informasjon om en identifisert persons helsetilstand bare bør kommuniseres til de øvrige ansatte, dersom vedkommende har samtykket, eller dette er informasjon som allerede er kjent.

Kan en ansatt nekte å utføre arbeidet sitt med henvisning til koronavirus?

Ansatte har i utgangspunktet plikt til å utføre arbeidet sitt som vanlig, og vil kunne pålegges å utføre sine arbeidsoppgaver på tross av en eventuell risiko for smitte. Imidlertid anbefaler vi våre medlemmer å ha en god dialog med sine ansatte, og vurdere alternativer der den ansatte har saklige motforestillinger. Arbeidsgivere bør også sørge for tiltak som begrenser smittefaren.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte som har utsatt seg for smittefare å holde seg borte fra arbeidsplassen?

Bedriften har med grunnlag i styringsretten er vidt handlingsrom til å iverksette tiltak for å forebygge smitte og sykdom på arbeidsplassen, f.eks. særlige hygienekrav, stenge av fellesområder (f.eks. treningsrom og kantine) m.m. Det understrekes at type tiltak må vurderes i lys av virksomhetens art og de til enhver tid gjeldende rådene fra offentlige myndigheter.

Arbeidsgiver kan også pålegge ansatte som har oppholdt seg i smitteområder å midlertidig holde seg borte fra arbeidsplassen, f.eks. i 14-dager, for å avklare om vedkommende er smittet eller ikke. Tilsvarende må gjelde om den ansattes familiemedlemmer har oppholdt seg i et risikoområde. Arbeidsgiver vil i slike tilfeller ha lønnsplikt for den perioden den ansatte er pålagt å holde seg borte fra arbeidet. Se ellers reglene på nav.no om når det inntrer rett til sykepenger.

Dersom arbeidets art tilsier at hjemmekontor ikke er mulig, bør partene så langt som mulig søke å finne gode lokale løsninger, f.eks. i form av alternative arbeidsoppgaver, avspasering, permisjon m.m. For det tilfellet slike løsninger ikke lar seg gjennomføre vil arbeidsgiver, som utgangspunkt ha lønnsplikt for den perioden den ansatte er pålagt å holde seg borte fra arbeidet.

 

Savner du svar? 

Svarene ovenfor er utviklet  av NHO Reiselivs advokater med ekspertkompetanse innen arbeidsrett i reiselivsbransjen. Vi oppdaterer denne siden fortløpende.  

Har du spørsmål som ikke blir besvart ovenfor, ta kontakt med oss i NHO Reiseliv direkte. 

 

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: