Ny nasjonal reiselivsstrategi lansert i dag

Nyhet

Publisert

#205

Ny reiselivsstrategi ble presentert av Bente Bratland Holm fra Innovasjon Norge.

I dag overrakte Innovasjon Norge en rykende fersk nasjonal reiselivsstrategi til næringsminister Iselin Nybø. − Mye positivt, men strategien mangler foreløpig forpliktelser fra staten, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Strategien foreslår 23 forslag til tiltak for et mer lønnsomt, digitalt og bærekraftig norsk reiseliv:

#205

− Næringen forventer at flere av målsettingene følges av konkrete forslag allerede i Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett i slutten av mai, og at hovedforslagene må følges opp i statsbudsjettet som legges frem til høsten, fortsetter Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv

− Strategien inneholder mange gode intensjoner og gode mål. Et grønt, lønnsomt, helårlig, og digitalt reiseliv er målet og har vært under utvikling lenge. Men strategien mangler foreløpig forpliktelser for hva staten, som styrer rammebetingelsene, skal gjøre. De viktigste rammebetingelsene for lønnsomhet, som et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå, en deregulering av bransjens mange tilsyn og lovparagrafer, og bevilgninger til grønne transportløsninger nevnes ikke og styres i sin helhet av det offentlige, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

− Næringen forventer at flere av målsettingene følges av konkrete forslag allerede i Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett i slutten av mai, og at hovedforslagene må følges opp i statsbudsjettet som legges frem til høsten, fortsetter Krohn Devold. 

23 satstinger og tiltak 

Strategien inneholder 23 tiltak for reiselivet. NHO Reiseliv trekker frem noen av tiltakene her: 

1) Restart Reiseliv 2021-2024 – et program for gjenoppbygging etter pandemien 
  • Satsting på markedsføring:  − Det er positivt med økt satsting på markedsføring og at det kommer noe midler til dette allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Krohn Devold.
  • Nasjonale rekrutteringskampanje: − Dette er også positivt og det er et stort behov for en rekrutteringskampanje. Reiselivet skal igjen bli en viktig jobbskaper etter pandemien, og da kommer vi til å trenge flere dyktige folk. 
3) Satsing på mat- og måltidsopplevelser 

− Norge har et fantastisk restauranttilbud, og har råvarer og kokker i verdensklasse. Dette bør regjeringen videreutvikle og satse på. 

11) Grønne reiser – pilotprosjekt for framtidens transportløsninger

− Reiselivets aktører innen hotell, restaurant og opplevelser er i hovedsak CO2-nøytralt. CO2-utslippene i reiselivet er knyttet til innenlands transport. Vi støtter helhjertet satsing på el-biler (også for bilutleie), hydrogenferger, nullutslippsbusser, hyppigere togavganger og så grønn luftfart som det er teknisk mulig, men alle disse rammebetingelsene styres ene og alene av myndighetene. Derfor venter vi på hvordan konkrete bevilgninger vil støtte opp om ambisjonen.

14) Nasjonal Monitor – all innsikt på ett sted 

− Bra at næringsdepartementet vil samordne all reiselivsstatistikk. Dette har NHO Reiseliv bedt om lenge. 

15) Forvaltning og finansiering av fellesgoder 

− Vi er for at nasjonale turistveier fortsetter, at man satser enda mer på nasjonale turstier, og vi er for et pilotprosjekt (basert på Sognefjordmodellen). Denne modellen baseres seg på at en avgift som legges på transport/forurensingsleddet, ikke på lokale restauranter og hoteller.

17) Regional oppfølgning basert på regionale forutsetninger

− Det er bra at fylkeskommunen må samordne sine ansvarsområder, at samferdselspolitikken samordnes med reiselivspolitikken slik at fergeruter ikke legges ned mist i turistsesongen.  

18) Kommunens kunnskap om og rolle i reiselivets utvikling 

− Punkt 18 understreker kommunenes ansvar for vertskapsrollen og at tilrettelegging for reiseliv er en kommunal vertskapsplikt, og dette kan styrke kompetansen innenfor dette området. Kommunene har ansvar for besøksforvaltning, og har ansvaret for renovasjon, toaletter og parkering – gjerne mot betaling, men tilretteleggingen er kommunens ansvar. 

21) Garantiordninger for kongresser – risikoavlastning for arrangørorganisasjonene 

− Vi forventer at dette vil være til hjelp for konferansehoteller over hele landet som er hardt rammet av nedstenging. Det trengs. 

23) Rammevilkår for cruisevirksomhet i norske farvann 

− Cruisetrafikk er kommet for å bli, men den må tilpasse seg de som bor på destinasjonene. Bra å klargjøre retningslinjer for cruisetrafikken, og at det er det lokale bomiljøet (bystyret) som beslutter besøkstrykket. 

 

Lese strategien hos Innovasjon Norge
Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: