NHO Reiseliv

Innhold

Ny situasjonsanalyse: Krisen i reiselivet har gått fra vondt til verre

Politikk, Tall og fakta

Etter at regjeringen innførte nye, strenge restriksjoner i slutten av oktober, har krisen i reiselivet gått fra vondt til verre. Konkursfrykt, oppsigelser, omsetningstap og nedstenging preger tallene i NHO Reiselivs nye medlemsundersøkelse.

Sist oppdatert 24. november 2020 

Etter at regjeringen innførte nye, strenge restriksjoner i slutten av oktober, har krisen i reiselivet gått fra vondt til verre. Myndighetens oppfordring om å minimere antallet en har sosial omgang med har ført til et ras av avbestillinger, og nye tiltak som blant annet skjenkestopp ved midnatt og total skjenkestopp i Oslo har ført til at mange reiselivsbedrifter har sett seg nødt til å stenge. Det er ikke lønnsomt å holde åpnet uten gjester, og igjen tvinges bedriftene til å permittere og si opp ansatte. I Oslo svarer 7 av 10 serveringsbedrifter at de har planer om oppsigelser.

Myndighetene la nylig frem en forbedret kompensasjonsordning for de bedriftene som lider store omsetningstap som følge av koronakrisen. Men, selv om bedriftene får hjelp til å dekke en stor andel av bedriftens kostander de neste månedene, er det fortsatt svært høy konkursfrykt i reiselivet. I utelivsbransjen frykter over halvparten av aktørene at de vil gå konkurs.

Siste medlemsundersøkelse er gjennomført blant 636 reiselivsbedrifter i perioden 16. – 23. november, altså etter at myndighetene innførte nye restriksjoner i slutten av oktober og etter at den nye, forbedrede krisepakken ble lagt frem 16. november. Som undersøkelsen avdekker minner situasjonen til reiselivet om den vi hadde i vår; betydelig gjestesvikt, stengte hoteller, spisesteder og uteliv, mange permitterte ansatte og mange bedrifter med store likviditetsproblemer.

NHO Reiseliv har fulgt konsekvensene av koronaviruset tett i flere måneder. Vi har sendt ut ukentlige medlemsundersøkelser for å kartlegge siden begynnelsen av mars. Resultatene er dyster lesing, men gir viktig innsikt i bransjen.

Innhold:

Krav og gjennomslag

NHO Reiselivs krav og gjennomslag

Her er en oversikt over NHO Reiselivs krav og gjennomslag.

NHO Reiseliv har jobbet opp mot myndighetene for å bedre kompensasjonsordningen og få på plass tiltak som kan hjelpe små og store reiselivsbedrifter gjennom koronakrisen. Vi har fått til mye, og er glad for at myndighetene har lyttet til mange av våre innspill, men vi har ikke fått gjennomslag for alt. Vi fortsetter arbeidet med å få på plass treffsikre tiltak, og vil kreve at reiselivet fortsetter å få økonomisk støtte så lenge næringen er rammet av pandemien.

1) Utvidet permitteringsperiode til 52 uker  
2) Videreføring av kompensasjonstiltak og forbedring av kompensasjonsordningen 
 • Videreføring av ordningen høsten 2020 og utover vinteren 2021 til 1. mars. NHO Reiseliv fortsetter å kreve at ordningen forlenges så lenge reiselivet er pålagt restriksjoner. 
 • Økning i dekningsgraden fra 40 til 70 prosent av faste kostnader i september og oktober, 85 prosent i november og desember og 80 prosent i januar og februar 2021.  
 • Økning i makstaket for bedrifter/konsern fra 10 til 80 millioner  
 • Terskelverdien for å få støtte er senket fra 40 til 30 prosent omsetningsfall
3) Lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021 
 • Den lave momssatsen ble redusert fra 12 til 6 prosent 1. april 2020. I forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet foreslo regjeringen å gjeninnføre nivået fra før koronapandemien i mars, men i den nye krisepakken er det bestemt at lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021. Dette vil hjelpe bedrifter innen persontransport, alpin, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre 
4) Arbeid med lønnspliktperioden 
 • Politisk sett er det svært vanskelig å få til en lovendring knyttet til lønnspliktperioden, men NHO har jobbet opp mot myndighetene for å se på hvordan man kan kompensere bedrifter som har eller skal permittere slik at kostnadene ved lønnspliktperioden på ti versus to dager blir redusert. I den nye krisepakken blir utgifter ved permitteringer tatt inn i grunnlaget for kompensasjon. Det er derfor kompensasjonsgraden er hevet til 85 prosent i november og desember – som er da man antar at mange vil bli permittert. Graden er også hevet for september og oktober. 
5) Viderefører ordning om utsettelse av skatter og avgifter  
 • Regjeringen innførte en ordning som gjorde det mulig å utsette avgifter til staten fra 1. juli til 31. desember mot en noe lavere rente enn det som er vanlig for slik utsettelse. NHO Reiseliv mener, sett i lys av stadig strengere smittevernregler, at ordningen burde videreføres i alle fall til over sommeren 2021. I den nye krisepakken gis det ytterligere to måneders utsettelse for innbetaling av skatter og avgifter til 1. april. Vi er glade for at kravet delvis er innfridd, og vi kommer til å jobbe for ytterligere forskyvninger hvis pandemien vedvarer.  
6) Flypassasjeravgiften fjernes for hele 2021 
 • Opprinnelig ble flypassasjeravgiften opphevet for perioden 1. januar til og med 31. Oktober. Deretter ble den opphevet også for november og desember. NHO Reiseliv har tatt til orde for en videreføring av denne opphevelsen så lenge krisen vedvarer. Det er positivt for hele reiselivsnæringen at avgiften fjernes for hele 2021. Summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 økes til totalt 2 milliarder kroner – positivt for hele reiselivsnærignen 
7) Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter videreføres  
 • Regjeringen etablerte i mars en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter der staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner, med maksimalt 3 års løpetid. Formålet med ordningen er å bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel kan få banklån. Regjeringen forlenger nå ordningen til 30. Juni 2021. Samtidig vil det bli åpnet for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år. Les mer her. 
 • Reiselivsbedriftenes største utfordring nå er at kompensasjonsmidlene ikke utbetales før i januar. NHO Reiseliv oppfordrer bankene til å benytte lånegarantiordningen til å forskuttere den kompensasjonsstøtten bedriftene har krav på, slik at man unngår unødig konkurser frem til januar.  
8) Ytterligere midler til utvikling og omstilling  
 • Regjeringen har utvidet tilskuddsordningen for omstilling i reiselivsnæringen til 250 millioner kroner.  
9) Lavere formueskatt  
 • I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en lettelse i verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen for bedriftene på 45 prosent. Les mer her.  
10) Økte midler til bransjeprogram for permitterte i reiselivet 
 • Regjeringen foreslår 110 millioner kroner i 2021 for å videreføre bransjeprogrammene i 2021. I tillegg forlenger regjeringen unntaket for å kunne ta utdanning mens man er permittert og mottar dagpenger. Les mer her. 
11Særordningen for permitterte lærlinger forlenget til ut mars 2021 
 • I vår ble det innført en midlertidig ordning for lærlinger som mister lærlingeplassen eller blir permitterte under koronapandemien. Ordningen ga lærlinger som fortsetter utdanningen rett på dagpenger fra første virkedag etter bortfall av lærlingplassen. Men, i forbindelse med statsbudsjettet foreslo regjeringen at ordningen skulle opphøre fra og med 1. november 2020 for nye tilfeller. NHO Reiseliv har jobbet for at ordningen må forlenges til sommeren 2021. Les mer herNå videreføres ordningen til ut mars 2021.  

Dette jobber vi videre med:  

1) At de som på grunn av kompensasjonsordningens innretning har falt helt eller delvis ut av kompensasjonsordningen, blir kompensert på annet vis: 
 • Det er fortsatt bedrifter, som for eksempel sesongbedrifter med overnatting eller oppstartsbedrifter, som opplever å falle helt eller delvis utenfor kompensasjonsordningen på svært urimelig vis.
 • NHO Reiseliv har forståelse for at det var nødvendig å sette en del begrensninger for å unngå misbruk og unødvendige utbetalinger. Samtidig var det en uttalt ambisjon fra myndighetenes side om å justere ordningen for å unngå at de bedriftene som trenger det, faller utenfor. Men dette er ikke blitt gjort i tilstrekkelig omfang, noe særlig sesongbedriftene og destinasjonsselskaper har blitt skadelidende av.  
 • Forskriften for den nye ordningen er ikke klar enda, så det er fortsatt usikkerhet knyttet til endelig utforming av ordningen. Men det er god grunn til å anta at innretningen bli lik som i vår. Vi vet heller ikke om kontingenten, som reiselivsbedrifter betaler til destinasjonsselskapene, vil inngå i faste kostnader – slik NHO Reiseliv har bedt om.  
 • NHO Reiseliv vil fortsette å jobbe for at levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert slik at de som ikke har fått støtte kan få tilskudd. Les mer her.  
2) Redusert serveringsmoms  
 • NHO Reiseliv har lenge tatt til orde for at serveringsmomsen for restauranter må ned fra 25 til 15 prosent for å likestille servering på restaurant med take-away og butikkmoms. Vi mener at lavere avgiftsbelastning i månedene fremover vil være en treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen påLes mer her. Restaurantbransjen er særlig hardt rammet av de nyeste restriksjonene som ble innført i slutten av oktober. 
 • Dessverre har det vært vanskelig å få politisk gehør for dette tiltaket, og vi fikk ikke gjennomslag for dette i den nye avtalen mellom regjeringen og FrPNHO Reiseliv vil fortsette å kjempe for dette – som vi gjorde både før og under pandemien.  
3) Ytterligere midler til markedsføring  
 • For å kompensere for mindre etterspørsel fra fjernmarkedene i 2021-2023 som konsekvens av korona, må turistinntekter fra det europeiske markedet øke. Dette krever et økt profileringsbehov. For 2021, 2022 og 2023 bør nivået på statlig internasjonal profilering av Norge som reisemål økes betydelig ut over de 185,3 millioner som er bevilget for 2021. 

6 av 10 har halvert omsetningen

#205

3 av 4 utelivsbedrifter hadde en halvering eller mer i omsetning de siste fire ukene sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser ferske tall fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse.

6 av 10 (57 prosent) reiselivsbedrifter har opplevd mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning siste fire ukene. Det er en stor økning fra forrige undersøkelse som ble gjennomført før de siste restriksjonene ble innført, da 1 av 3 reiselivsbedrifter (33 prosent) svarte det samme. 31 prosent har 75 prosent eller mer omsetningsnedgang.

Det er særlig opplevelser og kultur, utelivsbransjen og destinasjonsselskaper som har det største omsetningsfallet:

 • 43 prosent av destinasjonsselskapene har 75 prosent eller mer omsetningsnedgang.
 • 36 prosent av uteliv
 • 48 prosent av opplevelser og kultur

Oslo rammes ekstra hardt 

Følgende fylker har et dramatisk omsetningsfall. Antallet som melder om 50 prosent eller mer i redusert omsetning er særlig høy i disse fylkene:

 • 62 prosent i Vestland har mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning
 • 71 prosent i Troms og Finnmark
 • 86 prosent i Oslo
 • 60 prosent i Svalbard

65 prosent har permittert

65 prosent av reiselivsbedrifter har permittert ansatte.

65 prosent av reiselivsbedrifter har permittert ansatte. Det viser tall fra NHO reiselivs medlemsundersøkelse.

65 prosent av reiselivsbedriftene har permittert ansatte. 14 prosent har permittert opptil 25 prosent, 9 prosent har permittert 51-75 prosent, mens 25 prosent har permittert mer enn 75 prosent av staben sin.

I utelivsbransjen har så mange som 38 prosent av aktørene permittert mer enn 75 prosent av de ansatte. Innen opplevelser og kultur har 32 prosent permittert mer enn 75 prosent, mens innen servering og overnatting ligger andelen på henholdsvis 25 og 23 prosent som har permittert mer enn 75 prosent av staben.

Reiselivsbedriftene i Oslo ligger langt over landsgjennomsnittet med 60 prosent som har permittert mer enn 75 prosent.

Stor andel vurderer oppsigelser

#205

44 prosent av utelivsbedrifter planlegger oppsigelser. Det viser NHO Reiselivs medlemsundersøkelse.

I undersøkelsen som ble gjennomført etter sommerferien svarte 19 prosent av reiselivsbedriftene at de har gjennomført oppsigelser som følge av koronaviruset. Nå har tallet økt til 22 prosent.

 

38 prosent har planer for oppsigelser:

 • Hotell og overnattingsbedrifter: 43 prosent
 • Servering: 40 prosent
 • Uteliv: 44 prosent
 • Bilutleie: 44 prosent
 • Opplevelser og kultur: 31 prosent
 • Destinasjonsselskaper: 38 prosent

Oslo hardest rammet også på dette punktet

Også når det gjelder oppsigelser ser det svært mørkt ut for reiselivsansatte i hovedstaden; 65 prosent svarer at de planlegger oppsigelser. I Viken og på Svalbard svarer 40 prosent det samme, og i Trøndelag (37 prosent), Troms og Finnmark (38 prosent) og i Rogaland (45 prosent) vil det også være mange oppsigelser som følge av koronakrisen.

Sliter med å betale regninger

#205

45 prosent av serveringsbedrifter mangler likviditet til å betale regninger. Det viser svar i NHO Reiselivs medlemsundersøkelse.

Reiselivsbedrifter fortsetter å mangle penger til å betale regninger som forfaller om kort tid grunnet likviditetsproblemer; 34 prosent.

Det er særlig bransjene servering og uteliv og opplevelsesbransjen som sliter med likviditetsproblemer, med henholdsvis 40 prosent innen servering og uteliv og 42 prosent innen opplevelser som mangler penger til å betale regninger om kort tid.

 

Blant Oslo-bedriftene svarer så mange som 62 prosent at de sliter med å betale regninger. Reiselivsbedriftene i Troms og Finnmark ligger også over gjennomsnittet med 39 prosent.

Økning i konkursfrykt

#205

57 prosent av utelivsbedrifter sier at det er en reell sjanse for at de går konkurs som følge av koronaviruset.

4 av 10 bedrifter (39 prosent) frykter de vil gå konkurs som følge av korona. Det er en økning fra 32 prosent som fryktet konkurs i midten av oktober.

 

Tallet viser at selv om myndighetene har annonsert at bedriftene får dekt en stor andel av bedritens faste kostnader de neste månedene er det likevel høy konkursfrykt i reiselivet.

  • 27 prosent av hotell og overnattingsbedriftene frykter konkurs
  • 48 prosent av servering
  • 57 prosent av uteliv
  • 40 prosent av opplevelses- og kulturbedrifter
  • 32 prosent av destinasjonsselskapene
  • 33 prosent av bilutleie
  • 21 prosent av camping

Oslo ligger høyest på konkurstoppen med 63 prosent av reiselivsbedriftene som frykter konkurs. Troms og Finnmark og Vestland ligger også over gjennomsnittet med henholdsvis 43 og 42 prosent som frykter konkurs.

Langt flere reiselivsbedrifter sier konkursfaren er reell

Sammenligner vi NHO Reiselivs medlemmer med næringslivet forøvrig, er det tydelig at langt flere bedriftsledere innen reiselivsbransjen vurderer konkursfaren som reell.  

Stenger dørene på nytt

1 av 4 serveringsbedrifter planlegger å stenge

26 prosent av serveringsbedrifter er allerede stengt eller har planer om å stenge den neste uken, viser NHO Reiselivs medlemsundersøkelse.

En ny runde med sosial nedstenging av samfunnet har ført til at hoteller, restauranter og utelivsbedrifter nok en gang ser seg nødt til å stenge dørene. 21 prosent har allerede stengt, og 7 prosent kommer til å stenge i løpet av de neste dagene. I utelivsbransjen er tallet på stengte bedrifter noe høyre enn gjennomsnittet: 26 prosent, og i opplevelser og kultursektoren har så mange som 35 prosent av aktørene stengt dørene.

Noen fylker sliter mer enn andre og det varierer hvor mange bedrifter som er stengt. De fylkene som ligger godt over landsgjennomsnittet når det gjelder stengte bedrifter er:  

 • Oslo: 40 prosent
 • Møre og Romsdal: 32 prosent
4 av 10 reiselivsbedrifter i Oslo er stengt eller planlegger å stenge

4 av 10 reiselivsbedrifter i Oslo er stengt eller planlegger å stenge

Ras i julebordbookinger

8 av 10 har opplevd en halvering eller mer i julebordbookinger

8 av 10 bedrifter har opplevd en halvering eller mer i julebordbestillinger sammenlignet med i fjor. Det viser NHO Reiselivs nye medlemsundersøkelse.

83 prosent svarer at bestillingsnivået for julebordssesongen er halvert eller mer enn halvert sammenlignet med i fjor. Kun 2 prosent har samme nivå som i fjor.

 • 83 prosent av hotellene melder om en halvering eller mer i julebordsbestillinger
 • 88 prosent i servering
 • 88 prosent i utelivsbransjen
 • 77 prosent innen opplevelser og kultur

I Oslo melder 95 prosent av reiselivsbedriftene om en halvering eller mer i julebordbestillinger.

Dystre bookingtall

3 av 4 overnattingssteder har en halvering eller mer, eller ingen bestillinger, for desember sammenlignet med samme periode i fjor.

3 av 4 overnattingssteder har en halvering eller mer, eller ingen bestillinger, for desember sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall i NHO Reiselivs nye medlemsundersøkelse.

Begrensninger på antall deltakere på konferanser og private arrangementer rammer alle bransjene i reiselivet. Det er få som booker seg en natt på et hotell, eller som drar ut og unner seg et godt måltid, eller som tar med kollegaer eller venner på en kulturopplevelse.

 • Desember: 46 prosent har halvert eller verre bestillingsnivå
  • Hotell og overnatting: 51 prosent
  • Servering: 53 prosent
  • Uteliv: 42 prosent
 • Januar: 30 prosent har halvert eller verre bestillingsnivå
  • Hotell og overnatting: 43 prosent
  • Servering: 28 prosent
  • Uteliv: 23 prosent

Utgifter og tiltak

#205

I NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse sier 65 prosent av reiselivsbedrifter at avstandsregler har størst innvirkning på omsetningen. 64 prosent svarer antallsbegrensninger.

Utgifter som smerter

På spørsmål om hvilke utgifter som smerter mest for din bedrift de neste månedene svarer bedriftene følgende:  

 • Arbeidsgiveravgift: 56 prosent 
 • Momsinnbetaling: 64 prosent 
 • Eiendomsskatt: 13 prosent 
 • Lønnsutbetaling: 72 prosent 
 • Kommunale skatter og avgifter: 30 prosent 
 • Feriepengeutbetaling: 12 prosent  

Tiltak som hjelper

På spørsmål om hvilke tiltak som hjelper mest, rangerer våre medlemmer kompensasjonsordningen, reduksjon i arbeidsgivers lønnspliktperiode og en fortsettelse av lavmomsen høyest.

Hvilke smitteverntiltak påvirker omsetningen?

På spørsmål om hvilke smitteverntiltak som er mest påvirker omsetningen, svarer flest av bedriftene at avstandsregler og antallsbegrensninger.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender hyppige oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: