Oppdatert: Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Politikk, Tall og fakta

Bilde av en kvinne i rosa jakke som ser ut fra utkikkspunktet over Stegastein.

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når der gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen. Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Sist oppdatert: 5. oktober 2021

Denne undersøkelsen er gjennomført etter at regjeringen gikk over til fasen “normal hverdag med økt beredskap”, og de siste restriksjonene som meteren, krav om bordservering og innslippsstopp ble fjernet. Det bærer resultatene preg av; konkursfrykten fortsetter å synke og har aldri vært lavere enn nå (siden vi begynte å måle konkursfrykten i reiselivet etter nedstengningen i mars 2020).

Andelen som sliter med å betale regningene sine er nå nede i 15 prosent. Denne har ligget på rundt 40 prosent gjennom pandemien. Optimismen øker og flere forventer høyere omsetning og sysselsetting de neste månedene.  

Stort sprik i reiselivet

Samtidig viser undersøkelsen at det er store variasjoner, og det er et stort sprik mellom de som har fått fart på omsetningen og de som fortsatt sliter og som mangler store deler av kundegrunnlaget sitt. I utelivsbransjen og innen opplevelser og kultur er det fortsatt relativt høy konkursfrykt og mange har fortsatt likviditetsproblemer. Det er også store variasjoner blant fylkene. Jo lengere nord en kommer, jo verre er markedssituasjonen og forventninger til de neste månedene. Oslo skiller seg fortsatt ut med betraktelig lavere omsetning enn normalt og en relativt høy andel som fortsatt har likviditetsproblemer. Det samme gjør Vestland der over halvparten tror de får lavere omsetning de neste tre månedene.  

Flertallet tror på normal om ett eller flere år

Det er verdt å merke seg at det store flertallet tror det vil ta ett år eller mer før de er tilbake til normalen. Kun 12 prosent tror de vil ha normal omsetning innen utgangen av 2021. Til sammenligning svarer 55 prosent av NHO-bedriftene at omsetningen allerede er tilbake til nivået før nedstengningen i mars. 

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 29. September – 4. oktober blant 372 reiselivsrespondenter. 

Innhold:

1 av 3 reiselivsbedrifter vurderer markedssituasjonen som god

1 av 3 (33 prosent) reiselivsbedrifter vurderer nå at den generelle markedssituasjonen er god. Det er en solid oppgang fra 20 prosent i september.

46 prosent vurderer markedssituasjonen som tilfredsstillende. Reiselivet i Agder (50 prosent), Trøndelag (44 prosent), Rogaland (46 prosent) og Vestfold og Telemark (43 prosent) ligger godt over gjennomsnittet, mens Oslo (28 prosent), Vestland (18 prosent), Nordland (26 prosent) og Troms og Finnmark (27 prosent) ligger under gjennomsnittet.   

Til sammenligning vurderer totalt 47 prosent av NHO-bedriftene den generelle markedssituasjonen som god.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Store variasjoner når det gjelder omsetning

1 av 4 reiselivsbedrifter melder om høyere omsetning enn normalt de siste 4 ukene, mens 1 av 3 melder om et omsetningsnivå som er som normalt. 4 av 10 (42 prosent) melder om lavere omsetning enn normalt. Det er med andre ord et stort sprik i reiselivet når det gjelder omsetningen, og det er store forskjeller mellom regionene. For eksempel; i Møre og Romsdal melder nær 6 av 10 bedrifter om høyere omsetning enn normalt, mens det er kun 14 prosent i Vestland og 10 prosent i Oslo som melder om det samme.  

I disse fylkene melder et flertall om lavere omsetning enn normalt siste fire uker: 

 • Vestland (61 prosent) 
 • Nordland (56 prosent) 
 • Troms og Finnmark (61 prosent) 
 • Oslo (52 prosent)  

Ta meg tilbake til toppen av siden

4 av 10 forventer høyere omsetning

Det er også store variasjoner når det gjelder forventninger til årets tre siste måneder; oktober, november og desember. 4 av 10 reiselivsbedrifter forventer høyere omsetning de neste tre månedene, 2 av 10 svarer uendret og 3 av 10 svarer lavere.  

Det er særlig servering og uteliv som forventer høyre omsetning siste halvdel av 2021. Halvparten av serveringsbedriftene og 6 av 10 utelivsaktører forventer høyere omsetning enn det de har per dags dato. Det henger mest sannsynlig sammen med at undersøkelsen er gjennomført etter at de siste restriksjonene som meteren, krav om bordservering og innslippsstopp ble fjernet. Bedriftene kan endelig gå tilbake til normal drift og hemmes ikke lenger av strenge restriksjoner.  

Også når det kommer til forventninger er det store variasjoner mellom fylkene med særlig Vestland og Nordland som har betraktelig lavere forventninger omsetningen i siste kvartal. 55 prosent i Vestland tror de får lavere omsetning den kommende tiden. 59 prosent i Nordland forventer lavere omsetning.  

Når det gjelder sysselsetting forventer 3 av 10 høyere sysselsetting, 4 av 10 uendret og 2 av 10 lavere sysselsetting de neste tre månedene. 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Andelen som sliter med å betale regninger fortsetter å synke

Det er nedgang i andelen reiselivsbedrifter som har likviditetsproblemer fra 20 prosent i september til 15 prosent i oktober. Andelen er noe høyere blant opplevelser og kultur; der svarer 3 av 10 at de har likviditetsproblemer.  

Det er også variasjoner når det gjelder fylkene;  

 • I Oslo har 3 av 10 reiselivsbedrifter fortsatt likviditetsproblemer 
 • Nordland (22 prosent) 
 • Troms og Finnmark (24 prosent) 
 • Svalbard (20 prosent) ligger også godt over gjennomsnittet.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Aldri vært lavere konkursfrykt enn nå

Andelen reiselivsbedrifter som frykter konkurs er nå nede i 14 prosent. Den har aldri vært lavere under hele pandemien, så det er et svært gledelig tall. Det er allikevel verdt å merke seg at konkursfrykten er fortsatt relativt høy i utelivsbransjen (24 prosent), innen opplevelser og kultur (23 prosent) og blant destinasjonsselskapene (26 prosent).  

Vestland skiller seg igjen ut blant fylkene med 1 av 4 reiselivsbedrifter som frykter konkurs. Det kan henge sammen med at mange av Vestlandshotellene og opplevelsesaktørene vanligvis har mange utenlandske gjester. Det tar tid å få tilbake dette markedet.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Ett eller flere år før normalen er tilbake

Selv om vi har gått over til fasen “normal hverdag med økt beredskap” vil det ta lang tid for mange reiselivsbedrifter å komme tilbake til normalen. Dette gjenspeiles i undersøkelsen som viser at kun 16 prosent melder om et omsetningsnivå tilnærmet det de hadde før nedstengningen i mars i fjor.   

 • 12 prosent tror de vil ha normal omsetning innen utgangen av 2021 
 • 38 prosent tror innen utgangen av 2022 
 • 18 prosent tror senere enn dette  

Med andre ord; det store flertallet tror det vil ta ett år eller lengere før de er tilbake til normal omsetning.  

Til sammenligning svarer 55 prosent av NHO-bedriftene at omsetningen allerede er tilbake til nivået før nedstengningen i mars.  

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Dette vil NHO Reiseliv jobbe med fremover

Her kan du lese om hva NHO Reiseliv jobber med gjennom høsten i forbindelse med siste gjenåpningsfase og nytt statsbudsjett og eventuell ny regjeringsdannelse.

Oversikten under viser hvilke punkter NHO Reiseliv jobber for, for å sikre flere av reiselivets krav i forbindelse med statsbudsjettet og eventuelle andre gjenåpningspakker, og for å følge opp innretningen på vedtatte løsninger.  Les også: Dette er NHO Reiselivs gjennomslag hittil i år

Kompensasjonsordningen:

Kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall må ikke avsluttes tidligere enn ved utgangen av oktober. Regjeringen bør altså ikke benytte fullmakten til å avslutte ordningen tidligere. Ordningen bør også sikre at den omfatter alle berørte selskap likt, uavhengig av selskapenes størrelse og organisasjonsform.

Avbøtende og kompenserende tiltak:

Dersom utviklingen fremover skulle bli annerledes enn ventet og medføre at det igjen blir innført mer innskrenkende smittevernrestriksjoner, må Stortinget vurdere behovet for å videreføre de avbøtende og kompenserende tiltakene for næringslivet. Døren må også holdes åpen for ytterligere omstillings- eller vekstfremmende tiltak for de hardest rammede næringene frem mot en antatt ny normalsituasjon.

Følge opp NAV sentralt og regionalt:

Følge opp NAV både sentralt og regionalt, hvor målet vil være å få flere av de permitterte og ledige til reiselivet. NAV må i større grad enn i dag få god og relevant informasjon om reiselivet, og hvorfor det er en interessant bransje. Det vil også være et mål å få flere ansatte som har forlatt bransjen, tilbake til reiselivet.

Innspill til ny regjeringserklæring:

Gi innspill til ny regjeringserklæring.

Redusere forsinkelselsrenten:

Ordningen med utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter har vært viktig for mange bedrifter. Næringslivet har i sum en utsatt skatte- og avgiftsregning på om lag 6 mrd. kr. som skal tilbakebetales ila. ett år med første avdragsforfall 31. oktober. Forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter er høy, 8 pst., noe som gjør denne regningen ekstra stor. Vi ber om at forsinkelsesrenten reduseres til 6 pst. med virkning fra 1. januar i år.

Beholde redusert moms på overnatting og transport

Transport og reiselivet, herunder serverings- og utelivsbransjen, er de næringene som må sies å ha fått bære konsekvensene av innførte smittevernrestriksjoner over lengst tid. Bedriftene i hele reiselivets verdikjede er fortsatt underlagt flere smittevernrestriksjoner knyttet til sin virksomhet. Vi ber derfor om at den reduserte lave mva-satsen på 6 pst. gjøres gjeldende ut året. Deretter er det viktig for reiselivets gjenreisnings- og konkurranseevne at den lave satsen på normalt 12 % på overnatting og transport ikke økes i de kommende årenes budsjetter.

Redusere serveringsmomsen

NHO Reiseliv mener at tiden er overmoden for å innføre en felles sats for moms på takeaway og servering i restaurant ut året og neste år som et tiltak for en hardt rammet serveringsnæring, og for å hindre straffeskatt på servitører og få flere servitører ut av permittering og tilbake på jobb. Miljøpartiet de grønne, Fremskrittspartiet og Senterpartiet støtter alle en redusert serveringsmoms.  

Formueskatten må ikke økes og helst fjernes på arbeidende kapital

Hotelleierne som driver tradisjonsrike hjørnesteinsbedrifter i hele landet, opplever at debatten om formuesskatt stempler dem som grådige rikinger. Blant NHO Reiselivs medlemmer er det de minste overnattingsbedriftene som nevner formuesskatten som den store utfordringen. De har ofte ett hotell, som også gjerne er et eldre bygg med stor kulturhistorisk verdi; en grunn til å besøke plassen det ligger på i seg selv og som utgjør selve rammen rundt lokalbefolkningens store anledninger. Bygget har gjerne vært i familien i generasjoner, er nedbetalt, men har store vedlikeholdskostnader. Det er bygget i seg selv som ER formuen. Skatt på dette skal betales, selv om hotellet går med underskudd. 

Norske overnattingsbedrifter hadde en gjennomsnittlig driftsmargin på rundt 0 allerede før koronaen traff oss. Konsekvensen av formuesskatt er at eiere tvinges til å tappe bedriftene for egenkapital eller ta opp lån for å betale formueskatt selv om bedriften ikke tjener penger. Formueskatt kan være det som gjør at nødvendig vedlikehold, nye investeringer, nye ansettelser eller nye konsepter må settes på vent. Det er fryktelig synd, for pandemien har ført til at bransjen trenger å fornye seg, og utvikle nye konsepter, for å tiltrekke seg nye markeder. Formuesskatten må derfor ikke økes og helst fjernes helt på arbeidende kapital.

Omstillingsordningen

Øke midler til, samt inkludere sesongbedrifter inn i omstillingsordningen for reiseliv, servering og uteliv som Innovasjon Norge administrerer. I tillegg bør sesongbedrifter tas inn i ordningen. 

Reiselivsstrategien

Sørge for at reiselivsstrategien som ble lansert i mai 2021 blir fulgt opp med konkret ansvarsfordeling og midler, samt gi innspill til forslag på konkrete gjennomføringspunkter.

videreføre utdanningsmidler

Videreføre utdanningsmidlene for permitterte og medarbeidere ut 2021 og neste år. Det har vært stor interesse for bransjeprogrammet for reiseliv, med ulike kurs som ble gjennomført i 2020 og 2021. Kompetanseheving: Regjeringen er opptatt av at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Lære hele livet står derfor sentralt, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. 

Sikre faglig påfyll

De som er blitt permittert eller er arbeidsledige (men også andre) som følge av pandemien må fortsatt få muligheten til å sikre faglig påfyll, og i denne sammenheng er det viktig at ordninger som bedriftsintern opplæring (BIO-midler, forvaltes av fylkeskommunene) og bransjeprogrammene (bransjeprogrammet for reiseliv) (forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) videreføres.

 

Dette er NHO Reiselivs gjennomslag hittil i år

 1. Forlenget lavmoms. I Revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at lavmomsen skal holdes på 6 prosent frem til 30. september 2021, en ytterligere forlenging på tre måneder fra tidligere vedtak. NHO Reiseliv mener den bør holdes på 6 prosent ut 2021, men her må myndighetene gjøre en vurdering av behovet (dette kommer an på hvor lenge bransjen er underlagt strenge restriksjoner).
 2. Forlenging av kompensasjonsordningen. NHO Reiseliv mener at kompensasjonsordningen bør forlenges til 1. oktober 2020, og fikk gjennomslag for dette i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Ordningen vil regulere seg selv gjennom kravet om 30 prosent omsetningsfall, og dermed hjelpe de næringene som lengst er nedstengt (for eksempel konferansemarkedet, utenlandsmarkedet og nattklubber)
 3. Servering og uteliv inn i omstillingsordningen. I regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å ta inn uteliv- og serveringsbedrifter i ordningen. Dette har NHO Reiseliv jobbet for, og vi er fornøyde med dette gjennomslaget.
 4. Støtte til varer som forringes. Kostnader knyttet til varer som forringes når de ikke kan selges som følge av myndighetspålagte restriksjoner, må dekkes som egen kostnadskomponent i kompensasjonsordningen. NHO Reiseliv vil følge opp iverksettelsen av dette i henhold til Stortingets vedtak.
 5. 1 milliard ekstra til kommunale krisemidler: Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 1 mrd. kroner til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Midlene skal komme næringslivet i hardt rammede kommuner til gode, ved at kommunene selv kan tilpasse støtteutbetalingene til lokale forhold, herunder til reiselivs-, arrangements-, og serveringsnæringen. NHO Reiseliv mener dette gjennomslaget er svært viktig.
 6. En noe utvidet lønnsstøtteordning. Regjeringen foreslår å utvide lønnskompensasjonsordningen til ut august 2021. NHO Reiseliv er fornøyde med dette forslaget, men mener ordningen bør gjelde til 1. oktober.
 7. Økte markedsføringsmidler er et viktig tiltak i gjenåpningsfasen, og NHO Reiseliv er fornøyde med at regjeringen foreslår 50 ekstra millioner til ordningen i RNB. Konkurransen om reisende kommer til å bli beinhard i årene som kommer. Dette fører til et økt profileringsbehov. Derfor bør regjeringen øke markedsføringspotten til Innovasjon Norge og de store destinasjonsselskapene for å få i gang effektiv utenlandsmarkedsføring mot vaksinerte og sensommer-gjester (så snart vaksinepass og gjenåpningsdato for sensommer/høst er klart)
 8. Statens garantilåneordning: Regjeringen vil forlenge lånegarantiordningen ut oktober 2021. NHO Reiseliv mener dette er et viktig gjennomslag.
 9. Destinasjonsselskapene: Etter anmodning fra Stortinget, foreslår regjeringen at for tilskuddsperiodene fra mars 2021 kan foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift. NHO Reiseliv har tidligere jobbet for dette gjennomslaget, og er fornøyd med at det stadfestes i RNB.
 10. Økt tilskudd til fagskolene: Regjeringen foreslår å gi fagskolene 25 millioner kroner til gjennomføring av tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører som planlagt og at færrest mulig blir forsinket. Fagskolen er en viktig arena også for reiselivsbransjen og NHO Reiseliv stiller seg derfor positiv til denne økningen.
 11. Rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen: Det er meget positivt at regjeringen øremerker 2 millioner kroner til oppstart av en rekrutteringskampanje for bransjen og NHO Reiseliv vil delta aktivt i dette arbeidet. Ett springende punkt blir å få til en nasjonal samordning/ansvarsfordeling av kampanjen og det videre rekrutteringsarbeidet.
 12. Droppe arbeidsgiverperiode II. Arbeids- og sosialdepartementet meldte søndag 2. mai at regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer. NHO har advart mot å innføre en arbeidsgiverperiode II, fordi vi fryktet det kunne utløse oppsigelser. 
 13. Flere kostnader skal dekkes i kompensasjonsordningen. Regjeringen inkluderer nå flere kostnader i kompensasjonsgrunnlaget. En av endringene er at medlemskontingenten til destinasjonsselskapene kan kompenseres gjennom ordningen. NHO Reiseliv har sendt en henvendelse til Næringsdepartementet for å forsikre seg om at det med dette menes det "markedsføringsbidraget" som er det som bedriftene vanligvis faktureres fra destinasjonsselskapene. Kostnader bedriftene blir fakturert av offentlige tilsyn tas også inn i kostnadsgrunnlaget i kompensasjonsordningen fra mars 2021. Det er allerede varslet at varelager som er utgått på dato for bedrifter som er pålagt stengt av myndighetene eller som er pålagt skjenkestopp også dekkes gjennom ordningen.
 14. Utsatt innbetaling av skatter og avgifter: NHO Reiseliv har lenge jobbet for å få utsatt innbetalingen av skatter og avgifter. Regjeringen bestemte nylig å utsette betalingsfristen med tre måneder og dobler nedbetalingstiden til ett år. Dette vil hjelpe mange reiselivsbedrifter som har store likviditetsproblemer og som ville ha slitt med å betale tilbake utsatte skatter og avgifter i en tid der mange fortsatt har null i omsetning.
 15. Økt innreisemulighet for spesialister i reiselivet. NHO Reiseliv har bedt om at spesialister innen reiselivet, som kokker med spesialkompetanse fra et spesielt kjøkken eller spesiell erfaring, eller aktivitetsguide, f.eks. innen rafting, skal få mulighet til å få innreise. På en pressekonferanse 13. april, annonserte statsminister Erna Solberg at regjeringen fra og med 14. april utvider den søknadsbaserte innreiseordningen. Ifølge regjeringen, vil ordningen nå inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene.
 16. Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Vi mener at det er hvor hardt en bedrift er rammet som bør være avgjørende for om den omfattes av en kompensasjonsordning. Derfor er vi glade for at regjeringen har lyttet og tilpasset utbetalingene til der reiselivsarbeidsplassene ligger og sesongene har blitt rammet. NHO Reiseliv har spilt inn tre områder til landets kommuner som vi mener bør prioriteres i de over 2 milliarder de har fått utbetalt: Bedrifter som fikk ekstraordinære utgifter til permitteringer ved plutselig nedstengning, bedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen og destinasjonsselskap.
 17. Reisegarantiordningen: Regjeringen presenterte 26. mars en løsning for pakkereisearrangører for 2021 og 2022, etter at NHO Reiseliv lenge hadde fremmet denne utfordringen for myndighetene. Staten vil gjøre avtaler med kredittinstitusjonene til små- og mellomstore bedrifter og garantere for 50 prosent av risikoen for garantiene som er stilt for disse. Ordningen er berammet til 525 millioner kroner. Selv om NHO Reiselivs bedrifter stort sett er små- og mellomstore bedrifter i denne sammenheng, så samarbeider mange av dem med større bedrifter vi vet har hatt problemer med å stille garanti, og svært mange av dem er helt avhengige av at også sPørre bedrifter får hjelp. Dette er noe vi vil fortsette å jobbe med.

NHO Reiselivs dialog med kommuner

I gjenåpningsfasen Norge nå går inn i, oppfordrer NHO Reiseliv kommuner landet rundt til å legge til rette for at reiselivet raskt kan komme på fote igjen. Kommuner kan blant annet:

Begrense bruk av full skjenkestopp ved særskilte tiltak. Eksempelvis har byrådet i Bergen satt inn tiltak der det er smitteøkning og lykkes med å balansere behovet for tiltak og behovet for å få opp aktiviteten i reiselivsnæringen.

 • Gratis skjenkebevilling. Tilrettelegge for aktivitet ved å tilby gratis skjenkebevilling ut året
 • Gratis leie av uteplass. Tilby gratis leie av uteplass ut året, og åpne nye områder for uteservering ut året.
 • Effektive vurderingsprosesser. Effektive søknadsprosesser for løyver og tiltak kan gjøre gjenåpningen mer effektiv.
 • Trekk folk ut og book arrangementer i kommunal regi. Å legge til rette for mindre kulturarrangementer som trekker folk til området, og å begynne å bestille konferanser og møter for høsten, vil hjelpe mange.
 • Ha en tett dialog. Alle kommuner bør nå ha en tett dialog med lokale reiselivsaktører fremover, for å best forstå hvilke tiltak som vil hjelpe med å øke aktiviteten.

Andre punkter vi jobber med: Nedtrapping av nasjonale tiltak.

Nedtrapping av nasjonale tiltak. NHO Reiseliv har vært en pådriver for større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner. NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. I midten av april presenterte regjeringen en gjenåpningsplan for samfunnet, som ble iverksatt natt til fredag 16. april. Vi vil fortsette å fremme fornuftige løsninger for smitteverntiltak og en rask gjenåpning der det er mulig, i tiden som kommer.

 

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger konsekvensene av koronasituasjonen tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter. Denne situasjonsanalysen oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene, der vi  fremmer forslag til tiltak for redde livsverk, arbeidsplasser og reiselivsbedrifter over hele landet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender hyppige oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: