NHO Reiseliv

Innhold

Ny situasjonsanalyse: En tøff start på det nye året

Politikk, Tall og fakta

Krisen i reiselivet fortsetter inn i det nye året. Våren 2021 er det tid for gjenåpning av samfunnet og norsk reiseliv, men med nye restriksjoner på plass er det behov for ytterligere tiltak for å kompensere bransjen.

Sist oppdatert 8. januar 2020 

I årets første medlemsundersøkelse gjennomført i perioden 3-7. Januar blant 665 reiselivsbedrifter kan vi lese at andelen bedrifter som har permittert ansatte har steget siden før jul. I løpet av de neste to ukene har 4 av 10 bedrifter permittert mer enn 75 prosent av staben sin. Regjeringen innførte nye, svært inngripende restriksjoner, som nasjonal skjenkestopp, 3. januar, som i praksis betyr full nedstengning av mange bedrifter og ytterligere permitteringer.

De nye tiltakene har imidlertid ikke gitt utslag på bedriftenes planer om å si opp ansatte, som ligger stabilt på 35 prosent. Dette kan henge sammen med at Norge har kommet i gang med vaksineringen av befolkningen, som gir håp om en gradvis gjenåpning av samfunnet og reiselivet utover våren. Signaler fra myndighetene om videre støtte utover 2021 kan også ha innvirkning på resultatet. Det samme gjelder konkursfrykten; den har ikke økt nevneverdig etter at regjeringen innførte enda strengere restriksjoner rett etter nyttår. Det er imidlertid svært høy konkursfrykt i næringen sammenlignet med gjennomsnittet i NHO som ligger på 14 prosent.

Undersøkelsen bekrefter at krisen i reiselivet fortsetter inn i det nye året, og at det fortsatt er et stort behov for ytterligere støtte til faste kostander, og utsettelse av skatter og avgifter. Det vil være behov for kompensasjon så lenge bedriftene ikke kan drive som normalt. Det er behov for å utvide permitteringsordningen slik at vi unngår unødvendige oppsigelser, og staten bør ta en større del av arbeidsgivers kostander knyttet til permitteringer.

NHO Reiseliv har fulgt konsekvensene av koronaviruset tett i flere måneder. Vi har sendt ut ukentlige medlemsundersøkelser for å kartlegge siden begynnelsen av mars. Resultatene er dyster lesing, men gir viktig innsikt i bransjen.

Innhold:

Prioriterte saker våren 2021

 1. Forlenge og forbedre kompensasjonsordningen: Så lenge reiselivet er pålagt restriksjoner som hindrer normal drift må næringen fortsette å få kompensasjon. Ordningen bør gjelde frem til sommeren – minst. Ordningen bør omfatte flere kostnader som for eks. Råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. Videre vil vi fortsette å jobbe for at levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert.  

 2. Lønnspliktperioden bør innlemmes i kompensasjonsordningen: NHO mener det bør utarbeides en lovendring som reduserer arbeidsgivers lønnspliktperiode fra ti til to dager, i tilfeller der for eksempel staten innfører nasjonal skjenkestopp som fører til at mange bedrifter må permittere ansatte. Men en slik lovendring vil ta tid. Derfor vil en raskere løsning være å regne arbeidsgivers lønnspliktperiode som en fast kostnad og dermed innlemme den i kompensasjonsordningen. Videre bør de fem lønnspliktdagene i periode to fjernes helt. 

 3. Lønnstilskudd: Staten etablerte en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta tilbake permitterte. Mange reiselivsbedrifter benyttet seg av ordningen i august, men så seg nødt til å permittere på nytt da vi fikk en ny nedstengning. NHO Reiseliv vil jobbe for å få på plass en ny og forbedret ordning når den sosiale nedstengningen er over, og bedriftene kan begynne å åpne opp igjen og ta tilbake permitterte ansatte. 

 4. Videreføre ordning om utsettelse av skatter og avgifter: I den nye krisepakken gis det ytterligere to måneder utsettelse for innbetaling av skatter og avgifter til 1. april. Myndighetene må vurdere om ordningen skal forlenges ytterligere til 1. juli – minst. 

 5. Vurdere regionalt differensierte smittevernsrestriksjoner: NHO Reiseliv ønsker generelt større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner. NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. Det betyr at vi tar til ordet for en større grad av differensiering av tiltakene, basert på risiko og lokal smittesituasjon. En enda større grad av differensiering vil bidra til at flere ansatte kan holdes i arbeid. Tiltak som skjenkestopp og innslippstopp mener vi bør være virkemidler som innføres lokalt når lokale forhold tilsier at det er nødvendig.

 6. Holde lavmomsen på seks prosent ut 2021: Det er bestemt at lavmomsen skal holdes på 6 prosent frem til 1. juli 2021. NHO Reiseliv mener den bør holdes på 6 prosent ut 2021, men her må myndighetene gjøre en vurdering av behovet (dette kommer an på hvor lenge bransjen er underlagt strenge restriksjoner).

 7. Redusert serveringsmoms og/eller redusert arbeidsgiveravgift: NHO Reiseliv mener serveringsmomsen for restauranter må ned fra 25 til 15 prosent for å likestille servering på restaurant med take-away og butikkmoms. Vi mener at lavere avgiftsbelastning i månedene fremover vil være en treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen på. Vi må bedre rammebetingelsene til en bransje som ligger nede brukket rygg, og som trenger en lavere avgiftsbelastning – også etter at de har åpnet igjen. Det vil ta lang tid for bransjen å komme tilbake til normalen.

 8. Mer penger til markedsføring: Mer penger til markedsføringsmidler som et viktig tiltak i gjenåpningsfasen. Konkurransen om reisende kommer til å bli beinhard i årene som kommer. Dette fører til et økt profileringsbehov. Vi må styrke markedsføringen av Norge ovenfor våre nærmarkeder, og på lengere sikt mot fjernmarkeder som Asia, USA etc. 

 9. Midler til utvikling og omstilling: Politikerne må vurdere om omstillingsordningen for reiselivet skal forlenges ytterligere og/eller økes frem til sommeren. 

 10. Gi innspill om restriksjoner: NHO Reiselivs styrende prinsipp under pandemien har vært å gi innsikt i reiselivsbedriftenes situasjon og behov for hjelp i en historisk krisetid. Vi har gitt råd og innspill på hvordan tiltak og planlagte tiltak rammer reiselivsbedriftene, og vi har vært opptatt av at tiltakene må være forholdsmessige og ikke-vilkårlige, slik at bedriftene kan drive så normalt som mulig. Vi fortsetter den tette dialogen vi har med myndighetene i tiden fremover, for å sikre at bedriftene kan få opp aktiviteten igjen så raskt som mulig. 

 11. Forlenget permitteringsordning: Permitteringsordningen avsluttes 30. juni 2021. NHO Reiseliv vil jobbe for at ordningen forlenges til over sommeren 2021, for å unngå unødvendige oppsigelser.  

6 av 10 har halvert omsetningen

58 prosent av serveringsbedrifter opplever stor omsetningssvikt. Det viser ferske tall fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse.

6 av 10 reiselivsbedrifter har opplevd mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning siste fire ukene. 37 prosent har 75 prosent eller mer omsetningsnedgang.
Det er særlig opplevelser og kultur som har det største omsetningsfallet. Hotell, servering, uteliv og destinasjonsselskaper opplever også et dramatisk omsetningsfall. 
 • 38 prosent i hotellbransjen har 75 prosent eller mer omsetningsnedgang
 • 34 prosent innen servering
 • 52 prosent av opplevelser og kultur
 • 36 prosent av destinasjonsselskapene

Oslo rammes ekstra hardt 

Følgende fylker har et dramatisk omsetningsfall. Antallet som melder om 75 prosent eller mer i redusert omsetning er særlig høy i disse fylkene:
 • 67 prosent i Oslo
 • 45 prosent i Nordland
 • 44 prosent i Troms og Finnmark

4 av 10 permitterer mer enn 75 prosent

7 av 10 overnattingsbedrifter har permittert ansatte. Det viser tall fra NHO reiselivs medlemsundersøkelse.

4 av 10 bedrifter permitterer mer enn 75 prosent av staben sin.

Regjeringen innførte nye, svært inngripende restriksjoner, som nasjonal skjenkestopp, 3. januar som i praksis betyr full nedstengning av mange bedrifter og ytterligere permitteringer. I denne undersøkelsen ser vi at andelen som har permittert mer enn 50 og 75 prosent av staben sin øker etter juleferien:

 • 7 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte (NHO-gjennomsnittet ligger på 29 prosent)
 • 45 prosent har permittert mer enn 50 prosent av staben sin, mens 36 prosent har permittert mer enn 75 prosent av staben sin (før jul lå tallet på 28 prosent). Tallet øker til 40 prosent når bedriftene blir spurt om hvor stor andel av staben som vil være permittert om to uker øker.
 • I servering og uteliv har 4 av 10 permittert mer enn 75 prosent av de ansatte
 • I hotellbransjen og innen opplevelser og kultur har 34 prosent permittert mer enn 75 prosent
 • Reiselivsbedriftene i Oslo ligger langt over landsgjennomsnittet med 66 prosent som har permittert mer enn 75 prosent.

1 av 4 har sagt opp

1 av 4 (25 prosent) av reiselivsbedrifter vurderer oppsigelser. Det viser NHO Reiselivs medlemsundersøkelse.

24 prosent av reiselivsbedriftene har gjennomført oppsigelser (NHO-gjennomsnittet ligger på 15 prosent). 

 

Innen overnatting har 28 prosent gjennomført oppsigelser. Også innen bilutleie er det mange oppsigelser; 38 prosent. Innen servering og uteliv og opplevelser er tallet noe lavere med henholdsvis 26 og 23 prosent.

 • Oslo ligger langt over gjennomsnittet med 40 prosent som har gjennomført oppsigelser
 • Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark ligger også over landsgjennomsnittet med henholdsvis 30 og 31 prosent.

Flere planlegger oppsigelser

Det er en marginal nedgang i andelen som har planer for oppsigelser (35 prosent), siden forrige undersøkelse som ble gjennomført like før jul, da 38 prosent svarte det samme. Innen alle bransjene i reiselivet er det en nedgang i antall bedrifter som kommer til å si opp ansatte. Dette kan henge sammen med at Norge har kommet i gang med vaksineringen av befolkningen, som gir håp om en gradvis gjenåpning av samfunnet og reiselivet utover våren.

 • Hotell og overnattingsbedrifter: 39 prosent
 • Servering og uteliv: 37 prosent
 • Bilutleie: 25 prosent
 • Opplevelser og kultur: 20 prosent
 • Destinasjonsselskaper: 25 prosent

Verre i noen fylker

Det ser imidlertid fortsatt mørkt ut for reiselivsansatte i hovedstaden, selv om det er en nedgang i planlagte oppsigelser; før jul svarte 70 prosent at de planlegger oppsigelser. Nå er tallet nede i 46 prosent. I Viken er tallet 49 prosent. Vestfold og Telemark ligger også over landsgjennomsnittet med 39 prosent.

 

Andel som sliter med regninger stabil

43 prosent av servering- og utelivsbedrifter sliter med å betale regninger. Det viser svar i NHO Reiselivs medlemsundersøkelse.

Reiselivsbedrifter fortsetter å mangle penger til å betale regninger som forfaller om kort tid grunnet likviditetsproblemer; 38 prosent. Svarprosenten har ligget på rundt 40 prosent gjennom hele koronaperioden, og har ikke endret seg nevneverdig etter nyheter om ytterligere støtte til faste kostnader eller utsatt betaling av skatter og avgifter.

Det blir spennende å se resultatene av neste undersøkelse gjennomført etter at bedriftene kan begynne å søke kompensasjon 18. Januar. Forhåpentligvis vil vi se en nedgang i andelen som sliter med å betale regningene sine, etter at de har mottatt kompensasjon.

Det er særlig bransjene servering og uteliv som sliter med likviditetsproblemer, der 43 prosent av bedriftene mangler penger til å betale regninger om kort tid. Det samme gjelder opplevelses og kulturbransjen der 37 prosent svarer det samme.

Blant Oslo-bedriftene svarer så mange som 57 prosent at de sliter med å betale regninger. Reiselivsbedriftene i Agder, Nordland og Troms og Finnmark ligger også over gjennomsnittet med 45 prosent, 40 prosent og 41 prosent.

Fortsatt høy konkursfrykt

1 av 2 servering- og utelivsbedrifter frykter at de vil gå konkurs som følge av koronaviruset.

4 av 10 bedrifter (41 prosent) frykter de vil gå konkurs som følge av korona. Det er en ørliten økning fra 40 prosent som fryktet konkurs før jul. Konkursfrykten har med andre ord ikke økt nevneverdig etter at regjeringen innførte nye og enda strengere restriksjoner rett etter nyttår.

Det er imidlertid svært høy konkursfrykt i næringen sammenlignet med gjennomsnittet i NHO som ligger på 14 prosent.

Det skyldes i stor grad at myndighetenes restriksjoner, som antallsbegrensninger og skjenkestopp, rammer reiselivsbedrifter hardest.  

Store forskjeller innad i bransjene

 • 29 prosent av hotell og overnattingsbedriftene frykter konkurs
 • 49 prosent av servering og uteliv (en liten nedgang fra 54 prosent før jul)
 • 44 posent av opplevelses- og kulturbedrifter (en liten nedgang fra 50 prosent før jul)
 • 29 prosent av destinasjonsselskapene (en liten oppgang fra 25 prosent)
 • 23 prosent av camping
 • 13 prosent av bilutleie

Over halvparten av Oslo-bedriftene frykter konkurs

Oslo ligger høyest på konkurstoppen med 53 prosent som frykter konkurs. Det er god nedgang fra 68 prosent før jul. Troms og Finnmark og Trøndelag ligger også over landsgjennomsnittet med 45 prosent som frykter konkurs.

 

Utgifter og tiltak

I en tidligere medlemsundersøkelse utført 24. november 2020 blant 636 respondenter, sier 65 prosent av reiselivsbedrifter at avstandsregler har størst innvirkning på omsetningen. 64 prosent svarer antallsbegrensninger.

Garantilåneordningen

I en medlemsundersøkelse utført blant NHO Reiselivs medlemmer 24. november 2020, sier 1 av 4 reiselivsbedrifter sier at de ikke har søkt om garantilån etter finansminister Jan Tore Sanners oppmykning nylig, fordi det ikke vil hjelpe deres situasjon.

7 av 10, av de som har forhørt seg om garantilån etter Sanners oppmykning, har fått innvilget lån eller har søknaden under behandling. Men 3 av 10 har fått avslag. Det viser at denne ordningen ikke treffer på langt nær alle, og at av de som søker, så får ikke alle hjelp med forskuttering av kompensasjon.

Utgifter som smerter

I en tidligere medlemsundersøkelse utført 24. november 2020 med 636 respondenter, spurte vi hvilke utgifter som smerter mest for bedriften de neste månedene. Da svarte medlemmene følgende: 

 • Arbeidsgiveravgift: 56 prosent 
 • Momsinnbetaling: 64 prosent 
 • Eiendomsskatt: 13 prosent 
 • Lønnsutbetaling: 72 prosent 
 • Kommunale skatter og avgifter: 30 prosent 
 • Feriepengeutbetaling: 12 prosent  

Tiltak som hjelper

På spørsmål om hvilke tiltak som hjelper mest, rangerer våre medlemmer kompensasjonsordningen, reduksjon i arbeidsgivers lønnspliktperiode og en fortsettelse av lavmomsen høyest.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender hyppige oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: