NHO Reiseliv

Innhold

Ny situasjonsanalyse: Helt nødvendig med nye tiltak for reiselivet

Politikk, Tall og fakta

Reiselivet mistet vårsesongen og står foran en sterkt begrenset sommer. Høstens marked vil også være betydelig mindre enn normalt. Krisen for reiselivet er langt fra over.

Koronapandemien har ført til det største økonomiske tilbakeslaget i nyere tid. Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet og er den som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en slags normal tilstand.

Over 80 % av våre medlemsbedrifter mener det vil ta mellom ett og tre år før man er tilbake til situasjonen før korona. De økonomiske tiltakene har begrenset skadevirkningene av krisen, men for svært mange er situasjonen svært krevende. Flere, særlig blant sesongbedriftene, har og falt utenfor ordningene.

NHO Reiseliv har fulgt konsekvensene av koronaviruset tett i flere måneder. Vi har sendt ut ukentlige medlemsundersøkelser for å kartlegge siden begynnelsen av mars. Resultatene er dyster lesing, men gir viktig innsikt i bransjen. 

I denne situasjonsanalysen finner du oversikt over de tiltakene som reiselivet vil ha behov for i perioden fremover,  inkludert avgiftslette, direkte støtte og mer markedsføring.

Innhold:

 1. Disse tiltakene haster å få på plass
 2. Den mest dramatiske situasjonen for norsk reiseliv noensinne
 3. Flere permitterte i reiseliv enn noen annen bransje
 4. Koronasituasjonen tvinger frem oppsigelser
 5. Risikerer masseoppsigelser uten utvidet permitteringsordning
 6. Færre engasjerer lærlinger og sommervikarer
 7. Flere holder åpent, men sliter med å betale regninger
 8. Stor nedgang i bookinger for høsten
 9. Mange frykter konkurs
 10. Reiselivsbedriftenes bruk av de ulike krisetiltakene

Disse tiltakene haster å få på plass

Liste over 5 tiltak som haster for norsk reiselivsnæring: Utvidet permitteringsperiode,

Disse fem tiltakene haster for norsk reiseliv.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett vedtok regjeringspartiene og Fremskrittspartiet en flertallsmerknad hvor regjeringen blir bedt om å ha løpende dialog med reiselivsbransjen. Følgende forslag ble deretter vedtatt: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av situasjonen for reiselivsnæringen, forslag til tiltak tilpasset situasjonen og forvaltningen av evt. nye ordninger senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021."
NHO Reiseliv har klare forventninger om at dette forslaget blir fulgt opp.

Følgende tiltak vil være treffsikre og avhjelpe situasjonen for reiselivsnæringen:

 • Fordi kundene ikke vil være der (bortsett fra innenlands feriemarked) vil permitteringer måtte forlenges for svært mange ut året, det betyr at grensen for permitteringer ut oktober er for kort og vil fremtvinge oppsigelser. Permitteringsukene må forlenges minst ut året.

 • Den lave mva-satsen på 6 % som ble innført fra 1.april 2020 må videreføres ut 2021 som et utgangspunkt og med åpning for flere år fremover. Den lave satsen omfatter helt sentrale bestanddeler av reiseliv som overnatting og transport.

 • Serveringsmomsen for restauranter må ned fra 25 til 15 pst for å likestille servering på restaurant med take away og butikkmoms. Lavere avgiftsbelastning i månedene fremover vil være en veldig treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen på. Dette vil også skape grunnlag for raskere å få de ansatte tilbake i jobb.
 • Regjeringen bevilget i RNB 2020 en tilskuddsordning for en koronarammet reiselivsnæring på 250 millioner kroner. Pengene skal kanaliseres via Innovasjon Norge. Dette skal bidra til at bedrifter kan gjennomføre utviklingsprosjekter, som gjør dem i stand til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. NHO Reiseliv mener denne ordningen må utvides betydelig og forlenges gjennom 2021.

 • Støtteordningen for sesongbedrifter er dessverre blitt lite treffsikker. Kravet om at 80 prosent av omsetning må være sesongbasert er for høyt, fordi mange sesongvirksomheter søker å tilby aktivitet i sesongen(es) skuldre for å kunne oppnå en økonomi som gir grunnlag for helårssysselsetting av ansatte. Vi ser flere eksempler på at kravet om 80 % omsetning innenfor en avgrenset periode medfører at de bedriftene som har vært flinkest til å utvide sin sesong faller utenfor definisjonen av sesongvirksomhet i kompensasjonsordningen. Vi ber derfor om denne andelen omsetning reduseres til 70 prosent og at bedrifter som har falt utenfor ordningen etterberegnes og gis kompensasjon.

 • For å kompensere for mindre etterspørsel fra fjernmarkedene i 2021-2023 som konsekvens av korona, må turistinntekter fra det europeiske markedet øke. Dette krever et økt profileringsbehov. For 2021, 2022 og 2023 bør nivået på statlig internasjonal profilering av Norge som reisemål økes betydelig ut over de 178 MNOK som er bevilget for 2020.

Tiltakene ovenfor er inkludert i NHO Reiselivs innspil til statsbudsjettet 2020, som du kan lese her

Den mest dramatiske situasjonen for norsk reiseliv noensinne

1 av 2 reiselivsbedrifter har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent de siste fire ukene

1 av 2 bedrifter har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent de siste 4 ukene

1 av 2 medlemsbedrifter i NHO Reiseliv har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent de siste fire ukene.

På spørsmål om hvordan omsetningen har vært de siste 4 ukene sammenlignet med samme periode i fjor svarer 1 av 2 (52 prosent) bedrifter at de har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent.

Blant hotell og overnattingsbedrifter svarer 64 prosent at de har redusert sin omsetning med mer enn 50 prosent, mens blant serveringsbedriftene svarer 50 prosent det samme. 

Opplevelser og kulturbedrifter er den sektoren i reiselivsnæringen som opplever den største omsetningssvikten med 80 prosent som svarer at de har mistet over halvparten av omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor.  

Flere permitterte i reiseliv enn noen annen bransje

7 av 10 reiselivsbedrifter hr permittert sine ansatte

7 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte på grunn av koronasituasjonen. Hele 23 prosent har permittert 76 – 100 prosent av de ansatte.

Det er fortsatt et svært høyt antall permitterte i reiselivsnæringen. 66 prosent av bedriftene har permittert sine ansatte. 23 prosent har permittert 76 – 100 prosent av de ansatte. 

Hotell og andre overnattingsbedrifter og opplevelses- og kulturbedrifter har en høyere andel bedrifter som svarer at de har permittert 76 – 100 prosent av de ansatte med henholdsvis 31 og 37 prosent.  

Koronasituasjonen tvinger frem oppsigelser

#205

Andelen som planlegger oppsigelser i reiselivet er dobbelt så høy som for næringslivet for øvrig

13 prosent har gjennomført oppsigelser som følge av koronaviruset37 prosent har planer for oppsigelse som følge av korona78 prosent av de bedriftene med mer enn 50 ansatte har planer for oppsigelser. 

Andelen som planlegger oppsigelser i reiselivet er dobbelt så høy som for næringslivet for øvrig: 19 prosent av NHO-medlemmene planlegger oppsigelser. 

Risikerer masseoppsigelser uten utvidet permitteringsordning

#205

6 av 10 reiselivsbedrifter – gitt dagens økonomiske situasjon – frykter at de må si opp flere av sine ansatte hvis ikke de får mulighet til å forlenge permitteringsperioden utover oktober

6 av 10 reiselivsbedrifter – gitt dagens økonomiske situasjon – frykter at de må si opp flere av sine ansatte hvis ikke de får mulighet til å forlenge permitteringsperioden utover oktober: 

 • 19 prosent av reiselivsbedriftene svarer at de vil si opp mellom 10 – 25 prosent av de ansatte
 • 17 prosent svarer at de vil si opp mellom 26 – 50 prosent av de ansatte   
 • 15 prosent svarer at de frykter de må si opp over halvparten av de ansatte

Færre engasjerer lærlinger og sommervikarer

Grafisk fremstilling av at medlemsbedriftene i NHO Reiseliv planlegger å ansette 3,4 sommervikarer per bedrift - mot 9 per bedrift i 2019.

I fjor engasjerte medlemsbedriftene i NHO i gjennomsnitt 9 sommervikarer, mens i år er tallet nede i 3,4 sommervikarer per bedrift.

På spørsmål om bedriftene kommer til å engasjere lærlinger i år svarer 11 prosent av de vil engasjere like mange som i fjor. 3 prosent vil engasjere flere, mens 12 prosent vil engasjere færre. Det er særlig de største bedriftene som vil kutte ned på antall lærlinger i år; 47 prosent av bedriftene med mer enn 50 årsverk vil engasjere færre lærlinger enn i fjor.

I fjor var det 72 prosent av reiselivsbedriftene som engasjerte sommervikarer, mens denne sommeren kan det blir vanskeligere å få sommerjobb i reiselivet for de unge. 48 prosent av bedriftene har planer om å engasjere sommervikarer. I fjor hadde bedriftene i gjennomsnitt 9 sommervikarer, mens i år er tallet nede i 3,4 sommervikarer per bedrift.

Flere holder åpent, men sliter med å betale regninger

Fire av ti mangler likviditet til å betale regninger

Fire av ti norske reiselivsbedrifter mangler likviditet til å betale regninger

Det er fortsatt mange av reiselivsbedriftene som mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid grunnet likviditetsproblemer; 40 prosent. Det er særlig bransjene servering og uteliv (45 prosent) og opplevelser og kultur (45 prosent) som sliter med å betale regningene sine.  

På spørsmål om bedriften vil holde stengt eller åpent den neste uken svarer 46 prosent at de vil holde åpent, men med redusert bemanning4 prosent vil stenge bedriften, mens 7 prosent er allerede stengt.  

Stor nedgang i bookinger for høsten

Bare 9 prosent har samme antall bookinger for høsten som i fjor

Kun 9% av medlemsbedriftene i NHO Reiseliv har samme antall bookinger for høsten i 2020, som i 2019.

Kun 9 prosent av reiselivsbedriftene har det samme antallet bestillinger eller bookinger i september i år som de hadde i september i fjor.

30 prosent har opptil 50 prosent færre bestillinger, mens 39 prosent har 50 – 100 prosent lavere etterspørsel. 17 prosent har ingen bestillinger september

Det samme gjelder for oktober; det er en stor nedgang i forhåndsbestillinger. 30 prosent har ingen bestillinger i oktober, som vanligvis er en svært travel måned for kurs og konferansemarkedet spesielt.  

 

Mange frykter konkurs

36 prosent frykter reell sjanse for konkurs

36 % av NHO reiselivs medlemmer vurderer at det er reell risiko for at bedriften går konkurs som følge av koronakrisen. I næringslivet forøvrig er tallet 14 %.

36 prosent av bedriftene vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av koronakrisen. Det er en svært høy andel sammenlignet med næringslivet for øvrig14 prosent av medlemmene i NHO opplever en reel konkurstrussel.

Det er særlig innenfor sektorene opplevelser og kultur og servering og uteliv at frykten for konkurs er høy, med henholdsvis 49 prosent av opplevelses- og kulturbedrifter og 40 prosent av servering- og utelivsbedriftene som frykter konkurs.  

Reiselivsbedriftenes bruk av de ulike krisetiltakene

Når denne rapporten skrives, har Stortinget nettopp vedtatt en rekke nye pakker og endringer i budsjettene, også enkelte pakker for reiselivsnæringen, men disse er det for tidlig å si noe om reiselivsbedriftenes bruk av.

NHO Reiseliv har heller ikke oversikt over antall reiselivsbedrifter som har søkt og fått avslag på de ulike ordningene, men vi vet fra henvendelser at det er flere som har falt utenfor pga. negativt resultat ved årsskiftet, blant annet pga. investeringer. Vi vet at så mange som 19 % av respondentene på vår medlemsundersøkelse i juni sier at de ikke har noe nytte av kompensasjonsordningen, og 27 % sier de i liten grad har nytte av ordningen. For 5 % er det ikke aktuelt å søke om kompensasjon.

NHO Reiseliv har heller ikke tilgang på data om reiselivsbedriftenes bruk av reduserte og utsatte skatter og avgifter, selv om dette selvsagt har vært til nytte for mange. Da vi spurte medlemsbedriftene om de ulike ordningen i midten av april 2020, svarte 54 % at de hadde stor eller noen grad av nytte for utsettelse av skatter og avgifter. 51 % hadde i stor eller noen grad nytte av reduksjonen av arbeidsgiveravgiften, 48 % hadde i stor eller noen grad nytte av redusert lav merverdisats – og dette var selvsagt signifikant høyere for overnattingsbedrifter.

Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen

Totalt har kompensasjonsordningen gitt 2,8 mrd. til 28 939 norske bedrifter med 6 mrd. i uunngåelige faste kostnader og omsetningstap på 34 milliarder i perioden.

 • Per 24. juni har 1395 tilskuddsmottakere for overnatting og servering fått utbetalt 2675 tilskudd på totalt 46 millioner kroner, hatt 763 millioner i uunngåelige utgifter og et omsetningstap på 2,75 mrd. Overnatting og servering har sett 2,75 mrd. i omsetningstap siden mars.

 • 496 tilskuddsmottakere innen overnatting har fått 929 tilskudd på totalt 230 millioner kr og har hatt 448 millioner i uunngåelige utgifter siden mars.

 • Tilskudd til NHO Reiselivs medlemmer

  1636 av NHO Reiselivs medlemmer (56 prosent av medlemsmassen) har mottatt 3107 tilskudd på totalt 482 millioner for å dekke 931 millioner kr i uunngåelige utgifter og omsetningstap på 3 milliarder.   Av disse er 469 tilskudd på totalt 83 millioner tildelt virksomheter utenfor overnatting og servering, som har hatt 163 millioner i uunngåelige utgifter og et omsettningsfall på rundt 400 millioner.  

  899 tilskuddsmottakere innen servering har fått 1746 tilskudd på totalt 176 millioner og har hatt 315 millioner i uunngåelige utgifter og omsetningsfall på 1,5 milliarder i perioden. Her er det Select Service Partner som har fått mest utbetalt, totalt 10 millioner. 

Andre typer reiselivsvirksomheter som bilutleie, fornøyelsesparker, sportsaktiviteter, konferansefasiliteter, catering, guider, opplevelses- og arrangementsvirksomhet, turistkontor, lekeland m.m. er færre bedrifter fordelt på en rekke ulike næringskoder, men det er mulig å si noe om NHO Reiselivs medlemsbedrifter innenfor disse kategoriene.  

Lånegarantiordningen 

Lånegarantiordningen

Per 17. juni hadde bankene innvilget lån til totalt 3038 norske bedrifter under garantiordingen 
8,5 milliarder av en total ramme på 50 millioner var garantert for, dvs. 17 % av rammen, som skal vare ut 2020.  

544 bedrifter innen overnatting og servering har totalt lånt 990 millioner i garantiordningen pr 17. juni. Det største lånebeløpet er på 71 millioner kroner, det minste er på 50 000 kr. De fleste lånene er allikevel på mellom 2 millioner og 200 000 kroner. Den store majoriteten av de som låner er SMB bedrifter – kun 4 av de 544 defineres som større bedrifter, altså under 1 prosent, men disse låner allikevel den største andelen.

Det skjer en utvikling hvor flere mindre lån blir gitt ut, mens enkelte er tilbakebetalt, slik at lånebeløpet går ned mens antall låntakere går opp. 10. juni hadde 392 Bedrifter innen servering fått lån pålydene 627 millioner kr. En uke senere har 412 bedrifter innen servering lånt til sammen 595 millioner. 10. juni hadde 132 Bedrifter innen overnatting fått lån pålydenede 395 millioner kr. 17. juni har 131 bedrifter lånt 324 millioner.

NHO Reiselivs bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak

NHO Reiselivs jurister har utviklet bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet 2020.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: