NHO Reiseliv

Innhold

Oppdatert: Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Politikk, Tall og fakta

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for juli viser at optimismen og aktiviteten er tilbake i reiselivet, men at usikkerhet knyttet til gjenåpning og fraværet av utenlandske gjester preger hverdagen for mange bedrifter.

 
Sist oppdatert: 14. juli 2021

Ifølge undersøkelsen var omsetningen de siste fire ukene høyere i seks av ti reiselivsbedrifter, og sysselsettingen høyere i halvparten, sammenlignet med forrige måned. Ni av ti bedrifter holder nå åpent. I underkant av én av fire reiselivsbedrifter frykter konkurs eller har likviditetsutfordringer som følge av korona. Det er det laveste nivået på begge indikatorene siden NHO Reiselivs første korona-undersøkelse i mars 2020.

To av ti bedrifter vurderer den generelle markedssituasjonen som god, mens rundt fire av ti sier at den er tilfredsstillende og fire av ti kaller den dårlig. Rundt halvparten av reiselivsbedriftene forventer høyere omsetning de neste tre månedene. Tallene vitner om at store deler av reiselivet er på vei ut av den verste krisen, men at en betydelig andel av bedriftene fortsatt har store utfordringer knyttet til korona.

Samtidig melder reiselivsbedriftene om beskjedne besøks- og bookingtall for sommeren. Kun 11 prosent av bedriftene sier at besøksnivået i juni og juli har vært høyere enn vanlig, sammenlignet med et normalår. For 23 prosent har det vært rundt det samme, mens 59 prosent melder om lavere eller vesentlig lavere besøk. Én av tre bedrifter melder om høyere eller rundt det samme bookingnivået som et normalår, for august og september. Litt over halvparten sier at bookingnivået er lavere eller vesentlig lavere. Tallene gjenspeiler trolig den gradvise og forsiktige gjenåpningen av innenlandstrafikken. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til skiftende innreiseregler og spørsmål rundt hvor mange utenlandske gjester som vil komme til Norge i sommer.

NHO Reiseliv mener at det nå er viktig at næringen får komme i gang med normal drift så fort som mulig. Reiselivet trenger forutsigbarhet rundt når sterkt begrensende tiltak som 1-meterskravet og kravet om bordservering forsvinner. I tillegg er det viktig å sikre effektive grensepasseringer for gjester som ønsker å besøke landet.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for juli er gjennomført 7. - 12. juli blant 346 reiselivsbedrifter.

Innhold:

Betydelig bedring i omsetning

Tross store omsetningsfall i reiselivet sammenlignet med snittet blant alle NHOs landsforeninger under pandemien, har andelen bedrifter med mer enn en halvering av omsetning stupt siden april måned.

Reiselivet lider fortsatt større omsetningstap enn NHO-snittet, men andelen bedrifter som melder om svært store omsetningstap synker kraftig. I juli svarer i underkant av to av ti reiselivsbedrifter at de har opplevd en omsetningsnedgang på mer enn 50 prosent, mot nær åtte av ti i april. Samtidig svarer fire av ti reiselivsbedrifter at de har opplevd høyere enn normal omsetning eller omsetning som normalt, de siste fire ukene.

Når bedriftene blir spurt om å vurdere den generelle markedssituasjonen, svarer bilutleie, camping og opplevelse- og kulturbedrifter mest positivt. Det er også gledelig å se at halvparten av serveringsbedrifter, som har vært særlig hardt rammet i siste halvdel av pandemien, vurderer markedssituasjonen tilfredsstillende og 17 prosent sier at den er god.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Forventer stabilitet

Halvparten av bedriftene forventer økt omsetning de neste tre månedene, og én av tre bedrifter forventer økt sysselsetting.

At samfunnet gradvis gjenåpnes, vaksinegraden øker og grensene er åpnere enn på lenge, gjør at optimismen er høy i store deler av reiselivet. Tallene er noe lavere enn i juni, men må sees i sammenheng av hvor mange reiselivsbedrifter som forventer en uendret situasjon rundt omsetning og sysselsetting. Kun 18 prosent av bedriftene forventer lavere sysselsetting og 22 prosent forventer lavere omsetning. Det tyder på at juni-tallene viste en «gjenåpningseffekt» som nå er i ferd med å stabilisere seg, og at bedriftene forventer at vi går mot en høst med relativt normal drift.

Dette inntrykket bekreftes av at bedriftene ble også spurt om å vurdere den foregående måneden. 59 prosent av bedriftene svarer at omsetningen har vært høyere enn den foregående måneden, mens 49 prosent sier at sysselsettingen har vært høyere.

Betydelig færre permitterte

Andelen bedrifter som har permittert ansatte fortsetter å gå ned etter at samfunnet gradvis begynte å åpne seg igjen.

Syv av ti reiselivsbedrifter har nå hele staben tilbake, en betydelig bedring fra mai da kun tre av ti bedrifter hadde alle på jobb.

 • 32 prosent har permittert ansatte
 • 24 prosent av disse har permittert opp mot halvparten av staben
 • 6 prosent har permittert mer enn 75 prosent av staben sin. I mai hadde 3 av 10 permittert mer enn 75 prosent.

Bransjevis er det store forskjeller i hvem som fortsatt må permittere ansatte. Innen campingbransjen sier kun 10 prosent at de har permittert ansatte, men i utelivet har 44 prosent av bedriftene permittert ansatte.

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Greie bookingtall i sommer

Det er mange nordmenn på ferie i sommer, men utenlandsmarkedet er fortsatt langt fra i full aktivitet.

Selv om mange nordmenn vil feriere i Norge i sommer, bekrefter undersøkelsen at bortfallet av utenlandske gjester, samt begrensninger på arrangement, merkes hos reiselivsbedriftene. 

 • 3 av 10 melder om betydelig lavere bookingnivå for juni, juli og august sammenlignet med et normalår.
 • 2 av 10 melder om lavere bookingnivå, mens samme antall har rundt det samme
 • 12 prosent melder om flere bookinger enn normalt
 • Det er særlig hotell og overnatting (39 prosent) og opplevelser og kultur (47 prosent) som melder om betydelig lavere bookingnivå enn normalt

Forventninger til høsten

Bedriftene ble også bedt om å sammenligne bookingnivået for august og september med et normalår. Da svarte:

 • 6 prosent av reiselivsbedriftene at de har flere bookinger
 • 25 prosent at de har rundt det samme
 • 29 prosent lavere
 • 26 prosent betydelig lavere

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Bedre likviditet enn på lenge

Færre reiselivsbedrifter enn noen gang tidligere i pandemien sliter med likviditetsutfordringer.

Andelen som mangler penger til å betale regningene sine har ligget stabilt på 4 av 10 bedrifter i lang tid, men sank i juni til 33 prosent. I den nyeste undersøkelsen fra juli er tallet helt nede på 24 prosent. Det er den laveste andelen siden NHO Reiseliv først startet korona-undersøkelse, og rett under nivået fra i fjor sommer.

Andelen er imidlertid fortsatt noe høyere i enkelte bransjer, som destinasjon (38 prosent), uteliv (31 prosent), opplevelser og kultur (32 prosent) og innen servering (29 prosent). Tallene viser at selv om de fleste reiselivsbedrifter nå er åpne, driver mange fortsatt med strenge smittevernrestriksjoner i et usikkert og delvis åpnet marked.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Lavere konkursfrykt i reiseliv

Konkursfrykten er fortsatt betydelig høyere i reiselivet enn andre bransjer, men synker i juli til 24 prosent, det laveste nivået siden NHO Reiseliv først startet korona-undersøkelse og rett under nivået fra i fjor sommer.

Undersøkelsen viser at mange bedrifter har kommet over kneika etter gjenåpningen, men også her er det bransjevis ulikheter. I campingbransjen frykter 15 prosent konkurs som følge av korona, mens det i utelivet er hele 42 prosent som frykter konkurs.

Geografisk sett skiller Oslo seg ut blant regionene. Hele 43 prosent av Oslo-bedriftene frykter konkurs, ikke overraskende med tanke på de langvarige smittevernrestriksjonene og driftsnekten som ble innført i hovedstaden.

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Samarbeid og nærmarkeder

Økt samarbeid i reiselivet og nærmarkeder er viktige stikkord fra undersøkelsen.

Ifølge undersøkelsen har fire av ti bedrifter det siste året inngått samarbeid med andre reiselivsbedrifter for å styrke tilbudet til gjestene. Spesielt overnatting og opplevelse- og kulturbedrifter har økt samarbeidet i korona. På sikt kan dette føre til et styrket tilbud til både norske og utenlandske gjester i reiselivet.

Satser på Norge og Europa

I undersøkelsen er bedriftene spurt om hvilke markeder de primært ønsker å satse på i en normalsituasjon etter pandemien. Bedriftene kunne velge mer enn ett alternativ. Det norske og europeiske markedet utmerker seg spesielt, med Nord-Amerika og Asia betydelig lengre bak.

 • 78 prosent av bedriftene vil satse på det norske markedet
 • 49 prosent av de spurte vil satse på det europeiske markedet
 • 8 prosent vil satse på Nord-Amerika
 • 5 prosent vil satse på Asia

Stor omstillingsvilje i reiselivet

Mange reiselivsbedrifter har vist stor omstillingsvilje under koronapandemien og har brukt krisen til å tenke nytt, skape nye produkter og endringer i driften.

 • Nær 7 av 10 har foretatt tilpasninger/omstilling utover smitteverntiltak
 • Mange har gjort produkttilpasninger, rettet seg mot nye markeder eller investert i digitale verktøy og infrastruktur (sett inn liste over type tiltak de har innført under).

 

NB: Dette spørsmålet ble ikke stilt i juli-undersøkelsen. Tallene er hentet fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse, gjennomført 14. - 21. juni 2021. Dette spørsmålet har 304 respondenter.

Ta meg tilbake til toppen av siden

1-metersregelen stort hinder

Halvparten av reiselivsbedriftene forventer økt sysselsetting i løpet av de neste tre månedene.

Reiselivsbedriftene er fortsatt underlagt strenge restriksjoner som begrenset skjenketid, krav til 1 meters avstand, antallsbegrensning og krav til bordservering. Nær 8 av 10 svarer at 1 meters-regelen reduserer bedriftens omsetning i noe eller stor grad.

NB: Dette spørsmålet ble ikke stilt i juli-undersøkelsen. Tallene er hentet fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse, gjennomført 14. - 21. juni 2021. Dette spørsmålet har 304 respondenter.

Prioriterte saker sommeren 2021

Oversikten under viser hvordan NHO Reiseliv jobber for å sikre flere av reiselivets krav, og for å følge opp innretningen på vedtatte løsninger.

Rask og effektiv gjenåpning: I sommer vil NHO Reiseliv rette oppmerksomheten mot å sikre at regjeringen og kommuner legger opptil en så rask og effektiv åpning som mulig. Mange bransjer, spesielt servering- og utelivsbransjen, må fortsatt operere med svært begrensende smittevernkrav som bordservering og 1-meterskravet. Slike krav bør fjernes i tråd med gjenåpningen da de legger store begrensninger på omsetning, som er svært viktig for kriserammede bedrifter i tiden som kommer.

Kompensasjonsordningen: Fra mars 2021 har det kommet nye regler for kompensasjon som ikke har vært debattert politisk i Norge. NHO reiseliv får stadig henvendelser om utslag av de nye reglene, som vi følger opp med henvendelser til myndighetene. Spesielt det nye kravet om underskudd i tillegg til kraftig redusert omsetning for å kunne motta kompensasjon ser ut til å ramme bedrifter som har tatt tøffe valg for å «havne i null». 

Valgkamp og støtteordninger: I forbindelse med valgkampen frem mot Stortingsvalget i september, vil NHO Reiseliv fortsette å jobbe med at støtteordninger skal forlenges så lenge det er behov for dette. Å reversere kutt i støtte til store arbeidsgivere, vise frem fordelene av en harmonisert serveringsmoms, forlenge permitteringsordningen og  å videreføre utdanningsmidlene for permitterte medarbeidere ut 2021, er noen av sakene vi vil jobbe med.

Bagatellmessig støtte og ESA-notifiserte ordninger: NHO Reiseliv jobber dessuten for å sikre at kommunene benytter seg av passende ordninger for å betale ut støtte til reiseliv og servering. Kommunaldepartementet så allerede etter første tilskuddsrunde i 2021 at det kunne bli problematisk med bagatellmessig støtte, så de informerte kommunene i tilskuddsbrevet som gitt 25. februar at de vurderte å få til en slik ESA-notifisert ordning.  Denne kom på plass 16. april, dagen etter at nok en tilskuddsrunde var sendt ut og kommunene ble informert om denne i brev av 26. april.  Denne ordningen kan kommunene ta i bruk på regionalforvaltning.no og har en maksgrense pr foretak på 1,8 millioner Euro. Denne grensen kommer vedsiden av bagatellmessig støtte og makstaket på den nasjonale kompensasjonsordningen.  NHO Reiseliv har hatt møte med statssekretær i kommunaldepartementet om problemene med bagatellmessig støtte. Departementet er klar over svakhetene og vil oppfordre kommunene til å benytte den notifiserte ordningen ved de neste utbetalingene som kommer etter endelig vedtatt revidert nasjonalbudsjett.  

Sesongansatte: I hele vår har NHO Reiseliv hatt kontakt med reiselivsbedrifter over hele landet som sliter med å få inn viktige sesongansatte som gjør det mulig å ta unna sommersesongen, og dermed sikre faste helårsarbeidsplasser. Etter at Norge besluttet å følge EUs terskelverdier for karantenefritak før 5. juli, vil det trolig bli enklere å få tilgang på ansatte, men noen bedrifter henter også arbeidskraft fra tredjeland som fortsatt omfattes av strengere innreiseregler. Vi anerkjenner selvsagt myndighetenes arbeid for å begrense smitten, men mener det må være mulig å finne trygge og mer fleksible løsninger. Det viktigste er at det er en arbeidsavtale og at testing og karantenekrav oppfylles.

Revidert nasjonalbudsjett: I forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til RNB, har NHO Reiseliv fått flere gjennomslag. Se her for en oversikt over gjennomslag. Revidert budsjett ble presentert 11. mai 2021 og tidlig i juni ble det enighet mellom regjeringen og Frp

 

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger konsekvensene av koronasituasjonen tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter. Denne situasjonsanalysen oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene, der vi  fremmer forslag til tiltak for redde livsverk, arbeidsplasser og reiselivsbedrifter over hele landet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender hyppige oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: