NHO Reiseliv

Innhold

Høringssvar fra NHO Reiseliv – endring av jernbaneloven og yrkestransportloven

Brevet ble sendt til Samferdselsdepartementet den 07.03.17 og inneholder følgende:


Høringssvar fra NHO Reiseliv – endring av jernbaneloven og yrkestransportloven

NHO Reiseliv viser til departementets brev datert 11.januar 2017 om høring om endring av jernbaneloven og yrkestransportloven. NHO Reiseliv vil i det følgende kommentere de foreslåtte endringene.

Kommentar til endringer

Hele samfunnet er i sterk endring, der digitalisering og automatisering foregår i de fleste bransjer. Tjenestesektoren, som reiseliv, ikt- og banknæringen er sterkt berørt, og nye reiselivstjenester er i vekst. Produktivitetsøkninger i reiseliv de siste årene skyldes i første rekke digitaliserings-utviklingen. Økt oppmerksomhet på produktivitet vil forsterke behovet for tempo i digitaliseringen av hele samfunnet.

Norsk reiselivsnæring har som ambisjon å fortsette å vokse, og ta en enda større del av det internasjonale markedet. Digitalisering og bruk av teknologi er en vei å gå for å få det til.

NHO Reiseliv er derfor positiv til målsettingen som beskrives i høringsnotatet, om at publikum i fremtiden "skal kunne søke fram, bestille og betale en kollektivreise i en og samme operasjon". NHO Reiseliv er i tillegg positiv til nye betalingsordninger og løsninger som gjør kontantbruk overflødig. Kortbruk, cashless-systemer og en rekke digitale ordninger som gir enkel og trygg overføring av midler og sparer næringsdrivende for store kontanthåndteringskostnader i et samfunn der færre og færre banker har kontanthåndtering som tjeneste for sine næringskunder.

I NHOs Reiselivsråds innspill til fylkenes regionale planstrategier og regjeringens Nasjonale transportplan for perioden 2014–2023 ble det også spilt inn at et tiltak for bedre informasjon var å utvikle en digital nasjonal reiseplanlegger for alle transportmidler, med informasjon og system for billettbestilling. Vi ønsker derfor velkommen strømlinjeformingen av reiseplanlegging og billettering av jernbanetjenester som dette forslaget legger opp til. Vi understreker samtidig at forutsigbarhet i rutetider er viktig, og NHO Reiseliv krever at alle rutetider må finnes i applikasjoner. Likedan må forutsetningen for å få konsesjon være at rutetider er tilgjengelige ett år frem i tid. På den måten blir det lettere for kunder å planlegge reisen.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at kostnadene ved denne endringen vil være svært små og at jernbaneforetakene i det store og det hele vil oppleve ingen prinsipiell forskjell fra dagens ordning. Vi vil likevel påpeke viktigheten av at dette anslaget om kostnader overholdes slik at aktørene i næringen ikke blir utsatt for uforutsette økte utgifter, og samtidig forvente at myndighetene har en løpende og god dialog med aktørene om gjennomføringen av endringen.

Samferdselsdepartementet foreslår i høringsnotatet at det skal innkreves gebyrer. NHO reiseliv forutsetter at bedrifter som allerede har velfungerende digital reiseplanlegger med bookingsystem, ikke pålegges kostnader for å finansiere digital reiseplanlegger for bedrifter som ennå ikke har utviklet det. Målet må være at ulike reiseplanleggere fungerer godt i en helhet for forbrukeren.

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør 

Ole Michael Bjørndal, Politisk rådgiver

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: