Høring – Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart

Brevet ble sendt til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet den 16.05.12 og inneholder følgende:

Høring – Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart

Det vises til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsbrev 7. mars 2012 angående Konkurransetilsynets evaluering av forbudet mot bonusprogram i innenriks luftfart.

NHO Reiseliv er sterkt i mot bonusprogram i luftfarten. I likhet med Konkurransetilsynet mener vi at bonusprogram på flyruter har konkurransebegrensende virkninger.

NHO Reiseliv støtter ikke forslaget om unntak fra forbudet for direkterutene mellom Gardermoen og henholdsvis Sola, Flesland og Værnes. Vi mener det ikke har blitt tatt nok hensyn til virkninger på konkurranseutsatte næringer, i vårt tilfelle reiselivsnæringen, når Konkurransetilsynet anbefaler bonusordninger på enkelte flystrekninger.

Det generelle bildet i reiselivsnæringen er at byene går bra, men at distriktene sliter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2011 var 7 av 10 hotellrom i Oslo i bruk hver natt, mens for distriktsfylkene Oppland og Telemark var kun 4 av 10 hotellrom i bruk hver natt. En innføring av bonusordninger på enkelte strekninger vil kunne forsterke disse forskjellene mellom by og distrikt. Det er i hovedsak blant forretningsreisende at bonusprogram vil kunne være førende for valg av flyselskap og deretter destinasjon. Forretningstrafikken er et bærende element på alle innenlandsruter. Med innføring av bonusprogram på kun enkelte lufthavner vil det kunne føre til hyppigere bruk av disse destinasjonene på bekostning av andre destinasjoner. Den direkte effekten er at det vil kunne gi et dårligere rutetilbud, både i antall flyvninger og i verste fall nedleggelse av ruter. Den indirekte effekten er negative ringvirkninger for flere næringer, deriblant reiselivsnæringen. Færre ankomster innebærer færre hotellovernattinger, færre kurs og konferanser, færre restaurantbesøk etc.

Det er i dag sterk konkurranse innenfor kurs- og konferansemarkedet. En innføring av bonusprogram på enkelte flystrekninger vil gi kurs- og konferansetilbydere i nærheten av de utvalgte flystrekningene et konkurransefortrinn. Det kan tenkes at bonusprogram vil bli brukt i markedsførings- og salgsarbeid av tilbyderne og at bonusordningene vil være avgjørende for hvor et kurs eller en konferanse legges. Dette vil være konkurransevridende og er bekymringsfullt for NHO Reiseliv og våre mange medlemsbedrifter som tilbyr kurs- og konferanser.

Skulle departementet mot formodning velge å åpne opp for bonusprogram mener NHO Reiseliv at det ikke skal gis unntak for enkelte flystrekninger, slik som foreslått. Å innføre bonuspoeng på tre ruter fra Gardermoen vil svekke Rygge og Torp, og Gardermoen vil få en klar fordel på bekostning av disse.

NHO Reiseliv ber Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om å beholde dagens forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart.

 

Med vennlig hilsen

NHO Reiseliv                                                                   

Knut Almquist, Administrerende direktør                                                                                      

Kristin Gyldenskog, Direktør kommunikasjon og næringspolitikk

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: