Innspill fra NHO Reiseliv om NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet - Rapport fra grønn skattekommisjon

Brevet ble sendt til Finansdepartementet 08.03.16 og inneholder følgende:

Høring – NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet – Rapport fra grønn skattekommisjon.

NHO Reiseliv viser til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet, sendt på høring 9. desember 2015, med høringsfrist 9. mars 2016.

NHO Reiseliv organiserer hele bredden i norsk reiseliv; hotell, restaurant, campingplasser, opplevelsesbedriftene, skiheiser, destinasjonsselskap og bilutleiefirma.

Det er viktig for reiselivsnæringen å være en grønn næring, og bærekraft er for mange reiselivsbedrifter en bærebjelke i hvordan en driver. Samtidig innebærer flere av forslagene til grønn skattekommisjon en fordyring av det norske reiselivsproduktet, i tillegg til at en konsekvens vil være at de begrenser tilgjengeligheten til Norge for reisende. Det må i større grad tilstrebes å utvikle tiltak som ikke ensidig svekker norsk reiseliv opp mot våre europeiske konkurrenter, og bare forskyver trafikk til andre deler av Europa uten å gi miljøeffekt.

Bakgrunn

Norsk reiseliv er en valutainnbringende næring som er særlig viktig i en tid med oljebrems og Norges overgang fra oljeøkonomi til en bredere basert næringsøkonomi. For å motvirke redusert etterspørsel fra oljesektoren til reiselivet, har det vært viktig å vri reiselivets aktivitet mer over mot utenlandske gjester og et mer helårs besøksmarked. Dette har ikke minst blitt fremhevet av politiske myndigheter i arbeidet frem mot stortingsmeldingen om reiseliv, som skal komme i 2016, og i verdiskapingsanalysen om reiselivsnæringen, utført av Menon (2015) på oppdrag fra Næringsdepartementet. Samtidig har det vært viktig å få nordmenn til å etterspørre reiselivsprodukter innenlands fremfor i utlandet. Reiselivsnæringen har i 2014 og 2015 lykkes med begge deler og har hatt gode veksttall, på tross av nedgang og utfordringer i det oljerelaterte reiselivet, spesielt på Vestlandet.

Økt merverdiavgift

Norsk reiseliv er i en internasjonal konkurransesituasjon, hvor konkurransen om de reisende er knallhard. Ekstra kostnader på norsk reiseliv vrir etterspørselen over til konkurrenter i Norden og andre europeiske land. Norsk reiselivsnæring har opplevd en enorm vekst den siste tiden, og spesielt trafikken fra utlandet har vært høy, inkludert fjerntliggende markeder. Mye av denne veksten er på grunn av den lave kronekursen, og som viser at reiselivsmarkedet er prissensitivt.

Grønn skattekommisjon foreslår å øke merverdiavgiften på persontransport, som også inkluderer skiheiser, til 25 %. Fra 1. januar 2016 økte samme merverdiavgift fra åtte til 10 prosent. Scheel-utvalgets har foreslått at den økes til 15 %.

NHO Reiseliv har vanskelig for å se at forslaget om harmonisering av merverdisatsene er relevant i en diskusjon om en riktig prising av miljøeffekter.

For skiheisene vil de enten måtte ta økningen ut på egen omsetning, eller legge den på kunden. I et prissensitivt turistmarked er muligheten til overvelting på kunden begrenset. En momsøkning vil dermed slå svært uheldig ut for disse.

Vi viser for øvrig til vår høringsuttalelse til Scheel-utvalget om kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi angående forslag om økt sats på mva. for persontransport og overnatting. Sammen med NHO Sjøfart, NHO Transport og NHO Luftfart påpekte vi at økning i satsene vil gi en vesentlig kostnadsøkning med betydelige konsekvenser for transport- og reiselivstilbudet i Norge og negative ringvirkninger for næringslivet. Eventuelle endringer i merverdisatsene må derfor utredes nærmere, og koordineres tett innen Europa for å unngå å bare skyve kunder mellom europeiske land uten å gi reell miljøeffekt.

Gode innfallsporter er avgjørende for reiselivsnæringen

Det er en stor andel av reisende til Norge som kommer med fly, og vi ser en sterk økning fra de amerikanske og asiatiske markedene. Disse kan kun komme til Norge med fly, og alternativet er at de ikke flyr til Norge, men isteden velger flyruter til Sverige og andre nordiske/europeiske land. Dette vil skade både flybransjen og reiselivsnæringen i sin helhet.

Tiltak som øker flyprisene kan føre til færre flyavganger. Det vil ha en begrenset påvirkning på rutene med hyppige avganger, som mellom Bergen og Oslo, men på steder med begrenset rutetilbud, vil det ha større konsekvenser. Det antas at en del destinasjoner i distriktene og spesielt Nord-Norge, kan være utsatt. Et redusert flytilbud vil i seg selv gjerne slå ut i høyere prisnivå, og ramme vår konkurranseevne som turistnasjon ytterligere.

Avslutning

Summen av tiltak fra myndighetene; nye avgifter, momsøkninger og nye tilsynskrav svekker reiselivsnæringen, fremfor å gi reiselivsnæringen de rammene den trenger for å fullt ut utvikle sitt potensialet som viktig internasjonal fremtidsnæring. Flere av forslagene fra grønn skattekommisjon vil svekke reiselivet som sysselsettings- og vekstmotor i den oljemotbakken vi befinner oss i, og må derfor konsekvens-vurderes nøye før forslag utarbeides. Videre må harmonisering mot EU av eventuelle nye miljøavgifter gis høy prioritet.

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: