Høring- revidert forslag til forskrift om markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke

Brevet ble sendt til Helse- og Omsorgsdepartementet den 23.05.13 og inneholder følgende:

Høring- revidert forslag til forskrift om markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke

NHO Reiseliv viser til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) forslag til forskrift om markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke. NHO Reiseliv er i mot at forslaget til forskrift skal implementeres og vil i det følgende kommentere forslaget.

NHO Reiseliv er med våre over 2.500 medlemsbedrifter den største arbeidsgiverorganisasjonen innenfor norsk reiseliv. Våre medlemmer er bedrifter innenfor bransjene overnatting, servering, fornøyelsesparker, opplevelse, destinasjonsselskaper og bilutleie. Flere av våre medlemsbedrifter vil bli berørt av departementenes forslag.

NHO Reiseliv synes det er bra at det settes fokus på å bekjempe overvekt blant barn og unge. Dette er også noe våre medlemsbedrifter er opptatt av, og hvor flere av dem kontinuerlig jobber med å utvikle sunne alternativer til forbrukeren. Det er positivt at departementene forsøker å imøtekomme næringen, ved at man i det reviderte forslaget har med flere av næringens innspill fra foregående høringsrunde. Samtidig er det fortsatt flere av punktene i forslaget NHO Reiseliv er uenig i, og vi kan derfor ikke støtte forslaget. NHO Reiseliv stiller seg bak NHOs høringssvar og viser til dette. Hovedinnvendingene til foreslått forskrift er:

  • Selvreguleringssystemet som næringen selv har utviklet vil være mer effektivt i kampen mot overvekt- og fedmeproblemer, sammenlignet med forslaget til forskrift.
  • Forslaget til forskrift sies å ha hjemmelsgrunnlag i matloven § 10, dette er vi i uenig i.
  • Forslaget til forskrift er i strid med EØS- avtalen, da det griper inn i fri bevegelighet av varer.
  • I forslaget til forskrift nedjusteres aldersgrensen til de under 16 år sammenlignet med den opprinnelige forskrift, men denne grensen er fortsatt for høy. Det er tilnærmet umulig å skille mellom hva som er lovlig markedsføring rettet mot en 16-åring og hva som er ulovlig markedsføring rettet mot en 15-åring.

I høringsnotatets oversikt over næringsmiddelgrupper som anses som energitette, salte og næringsfattige, er en av næringsmiddelgruppene hurtigmat. NHO Reiseliv er glad for at departementene har lyttet til våre tidligere innspill og endret definisjonen av kategorien hurtigmat. Vi er også glad for at departementet har gått vekk fra næringsnivå i hver enkeltbestanddel og nå ser på totalproduktet.

NHO Reiseliv anerkjenner at myndighetene har tatt til seg flere av næringens innspill, men mener fortsatt på bakgrunn av argumentasjonen over, at forskriften ikke bør vedtas.

 Med vennlig hilsen

Jostein Hansen, Konstituert administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Rådgiver næringspolitikk

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: