Høring NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Brevet ble sendt til Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement den 21.01.13 og inneholder følgende:

Vedr. Høring NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.

NHO Reiseliv er den største interesseorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi har over 2.500 medlemsbedrifter som omsetter for rundt 30 milliarder kroner årlig og har 55.000 ansatte. Medlemsbedriftene utgjør alt fra de største hotellkjedene til restauranter, destinasjonsselskaper og opplevelsesbedrifter.

Vi viser til ovennevnte høring med frist for å inngi høringsuttalelse 22. januar 2013.

Det heter på side 264 i NOU 2012:17:
I tilfelle hvor smitte er spredt i stort omfang og mange mennesker dør eller blir alvorlig syke, mener utvalget det bør være rom for atskillig strengere straffereaksjoner, og at det (er) hensiktsmessig med et særskilt straffebud om dette i straffeloven.
(uthevet av undertegnede)

På de fleste områder hvor slik smittespredning kan være aktuelt foreligger det allerede reaksjonsmuligheter via særlovgivning, reaksjonsmuligheter fra tilsynsmyndigheter eller bestemmelser i straffeloven for øvrig.
Slik NHO Reiseliv forstår utvalget skal formålet med "atskillelige strengere straffereaksjoner" være at det skal gi en allmennpreventiv virkning og således støtte opp under folkehelsearbeidet.

NHO Reiseliv er av den oppfatning at de strafferammer man allerede har er tilstrekkelige for å ivareta de allmennpreventive hensyn. I tillegg er vi av den oppfatning at næringslivet er seg sitt ansvar meget bevisst når det gjelder å arbeide forebyggende for å hindre at befolkningen påføres helseskader.

Gjennom forskrift for internkontroll er virksomhetene pålagt strenge plikter for å forebygge mulige uheldige konsekvenser av utøvelse av sin næringsvirksomhet.

Når utvalget mener at det "bør være rom for atskillig strengere straffereaksjoner", bør skyldkravene etter NHO Reiseliv sin oppfatning være begrenset til fortsett og grov uaktsomhet.

Ovennevnte synspunkter underbygges av at utvalget i sitt forslag til § 238 velger å utelate f.eks.: "....som kan medfører betydelig skade på kropp eller helse", til tross for at det i begrunnelse for forslaget heter: "...stort omgang og mange mennesker dør eller blir alvorlig syke".

Selv om alvorlighetsgraden av den tilstanden som oppsto eller kunne oppstått skal tas i betraktning ved en straffeutmåling, bør skyldkravet ved innføringen av en streng straffereaksjon etter vår oppfatning være noe mer enn alminnelig uaktsomhet.

 

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Knut Almquist, Adm. Direktør

Magne Braadland,  Advokat

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: