Innspill fra NHO Reiseliv om nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn med park- og tivoliinnretninger

Brevet ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartement den 08.04.16 og inneholder følgende:

Høring- Forslag til nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn med park- og tivoliinnretninger mv. 2016.

NHO Reiseliv viser til høringsbrev sendt fra kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende forslag til endringsforskrift til forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med park- og tivoliinnretninger med nye årsavgifts- og gebyrsatser for 2016, med høringsfrist 8. april. NHO Reiseliv vil i det følgende kommentere forslaget.

NHO Reiseliv støtter forslaget om at omreisende og faste innretninger har samme sats for årsgebyret. Videre kan vi ikke se en begrunnelse for hvorfor årsgebyret skal økes med ti prosent, og støtter derfor ikke forslaget.

Gode statlige tilsyn gir et viktig bidrag til et velfungerende næringsliv, utvikling av beste praksis og rettferdig konkurranse. Samtidig har næringslivet forventninger til tilsynene, hvor kvalitet, veiledning og rettssikkerhet står sentralt. NHO Reiseliv har utarbeidet, sammen med NHO-fellesskapet, en åttepunkts-liste over næringslivets forventinger til tilsyn, hvor et av punktene er at tilsynsgebyrene ikke må bli høyere.

I departementets høringsbrev foreslås det at samtlige årsgebyr økes med ti prosent, uten at vi kan se at det er gjort noen endringer i tilsynsvirksomheten som forsvarer en slik økning, snarere tvert imot. Tilsynsordningen for park- og tivoliinnretninger er selvfinansierende, og har vært begrunnet med at tilsynet gjør omfattende årlige inspeksjoner på det enkelte objektet, noe som er en ekstra kvalitetssikring aktørene har sett nytte av å betale for. Ifølge den nye tivoliloven, som nå er på høring med høringsfrist 8. april, beskrives det at tilsynet nå skal gå bort i fra årlige tilsyn og mer i retning av et mer risikobasert og systembasert tilsyn. Det vil innebære både at den enkelte innretning i en virksomhet ikke nødvendigvis inspiseres, og at ikke alle virksomheter blir ført tilsyn med hvert år. Vi har da vanskelig for å se at det er grunnlag for å øke gebyrene. Tvert imot bør dette gi grunnlag for en effektivisering av tilsynet, og at gebyrene faktisk reduseres. Går man bort fra de årlige tilsynene, mister virksomhetene en viktig faglig og praktisk oppfølging. Som en konsekvens av dette vil nok flere aktører velge å benytte mer ressurser på tredjeparts kontroll. Dette taler for at gebyrsatsene bør reduseres.

Departementet skriver i høringsnotatet om ny tivolilov at det gjennomføres en utredning om hvilken gebyrstruktur som skal gjelde fremover. NHO Reiseliv mener at gebyrendringene må utsettes til denne utredningen foreligger.

 

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: