Høring- Forenkling av utmarksforvaltningen

Brevet ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 23.02.15 og inneholder følgende:

Høring- Forenkling av utmarksforvaltningen

NHO Reiseliv viser til utsendt rapport fra departementet den 15. desember 2014, med forslag til tiltak for en forenklet utmarksforvaltning. NHO Reiseliv vil i det følgende kommentere forslaget.

Overordnet er NHO Reiseliv positiv til forslaget om å overføre ansvaret for utmarksforvaltningen fra sentrale til lokale myndigheter, men med noen forbehold.

Forenkling

Slik lovverket er i dag oppleves det av mange reiselivsaktører som komplisert og forvaltningen til dels utydelig, og det er tid- og ressurskrevende for bedriftene å sette seg inn i. NHO Reiseliv mener forvaltningsapparatet må gjøres mer tilgjengelig, samtidig som at det må gjørs enklere for brukerne å orientere seg. I rapporten foreslås det en nasjonal portal, dette er NHO Reiseliv positiv til. Digitalisering og mer bruk av standardskjema vil være en forenkling og virke avbyråkratiserende for brukerne. Samtidig er det også viktig at informasjonen presenteres på en pedagogisk og lettfattelig måte, noe som reiselivsbedrifter opplever den i liten grad er i dag.

NHO Reiseliv mener tilgjengeliggjøring av utmarksforvaltningen bør prioriteres først, deretter kan man begynne arbeidet med delegering av oppgaver fra stat til kommune.
Dette for å forhindre ett utall av ikke digitale løsninger, og sikre ett skjemaregime for hele landet.

De fleste reiselivsbedrifter er mindre bedrifter med færre enn fem ansatte, og holder til i én kommune. For disse vil en forflytting av utmarksforvaltningen fra nasjonalt plan til kommunalt plan være positivt. Samtidig er det noen reiselivsbedrifter, for eksempel nasjonale adventure bedrifter og DNT Oslo og omegn som opererer i flere kommuner/ fylker. For disse vil denne strukturendringen kunne virke mot sin hensikt, da de må samhandle med flere aktører enn tidligere for å få tillatelse til sine aktiviteter. Desto viktigere med ett standardisert digitalt skjema som kan sendes likelydende til alle berørte kommuner.

Ivareta kompetanse og sikre kapasitet i kommunene

Ved å overføre ansvaret for utmarksforvaltningen fra sentralt hold til kommunene, frykter reiselivsnæringen kompetansemangel i kommunene. NHO Reiseliv vil derfor understreke viktigheten av opplæring og kompetanseheving av ansatte i kommunene.

Slik forslaget er utformet i dag nevnes ikke mulig økte kostnader for kommunene i tilknytning til desentraliseringen. Dette mener NHO Reiseliv det må ses nærmere på, og digitalisering vil kunne virke kostnadsdempende på saksbehandlingsprosessen.

 

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus,  Næringspolitisk fagsjef

Dagny Øren, Bransjeansvarlig

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: