Gjennomføring i norsk rett av matinformasjonsordningen. Utkast til ny forskrift om matinformasjon til forbrukerne

Brevet ble sendt til Mattilsynet den 11.10.12 og inneholder følgende:

Høring - Gjennomføring i norsk rett av matinformasjonsordningen - utkast til ny forskrift om matinformasjon til forbrukerne (Matinformasjonsforskriften)

Det vises til Mattilsynets høringsbrev den 14. juni 2012. NHO Reiseliv vil i det følgende kommentere forslaget.

NHO Reiseliv representerer over 2500 medlemsbedrifter innen reiselivet i Norge. Av disse er over 1000 i serveringsbransjen. I 2011 var ett av ti årsverk i fastlands-Norge tilknyttet reiselivsnæringen og næringen sto for totalt 6,4 prosent av verdiskapingen i fastlands-Norge.

NHO Reiseliv mener at det norske regelverket som utformes i forbindelse med implementeringen av EUs matinformasjonsordning (forordning nr. 1169/2011) ikke må gå lenger i å pålegge serveringsnæringen restriksjoner enn det som strengt tatt er nødvendig i henhold til EUs forordning nr.1169/2011.

NHO Reiseliv kan ikke støtte et forslag som går ut på at det i forbindelse med ikke-ferdigpakket mat, skal måtte gis informasjon som går ut over vedlegg II til fordringen. Vedlegg II er begrenset til å omfatte næringsmidler som kan gi allergiske reaksjoner hos kunder, eller som kan virke intolerante overfor enkeltindivider.

Av gjeldende merkeforskrift i Norge, fremgår det at opplysningene i § 4a nr. 1, nr. 2 og nr. 4, kan "gis i meny eller muntlig på forespørsel", jf. § 7 siste ledd. At Norge skal gå lenger i å pålegge serveringsnæringen langt mer omfattende retningslinjer m.h.t. ikke-ferdigpakket mat, slik § 6 i utkastet til forskriften om matinformasjon legger opp til, er således uakseptabelt.

I Norge har rundt tre prosent av befolkningen en eller annen form for matallergi (Store norske leksikon). Man må kunne anta at de aller fleste av disse har kjennskap til om de er intolerante og således allergiske overfor enkelte næringsmidler eller tilsetningsstoffer. Erfaring fra senere år tilsier at dialogen mellom gjest og serveringssted innenfor dette saksområdet har utviklet seg på en positiv måte. Gjester med allergier/intoleranse orienterer serveringsstedene om dette på forhånd eller i forbindelse med sine bestillinger. Samtidig er serveringsstedene blitt mer oppmerksomme på og har mer kompetanse om hvilke utfordringer som ligger ved at en stor kundegruppe har spesielle matbehov. Det er helt avgjørende for bedrifter innenfor serveringsnæringen å ta hensyn til denne kundegruppen. Næringen lever av sine gjester, og er således meget bevisst på å sørge for at gjestfriheten også tilkommer denne kundegrupperingen. Det å kunne gi opplysninger om eventuelle tilsetningsstoffer som kan utøse allergi eller intoleranse hos gjestene, er blitt en del av bedriftenes rutiner.

Et pålegg om skriftlig informasjon i meny, evt. at en kelner informerer om ingrediensene i en rett ved bestilling mener vi vil gjøre produktet dårligere. Informasjon i en meny vil etter vår oppfatning by på store utfordringer ved at de som serverer ikke-ferdigpakket mat, ser seg nødt til å redusere tilbudet og at menyen sjeldnere byttes ut. Dette vil gå utover kunden i form av færre retter å velge mellom. Å gi informasjonen muntlig er lite brukervennlig og som vi mener vil være til irritasjon for kunder som ikke har allergier/intoleranse og dermed svekke matopplevelsen.

NHO Reiseliv er opptatt av å opprettholde mangfoldet og den gode opplevelsen i mattilbudet som tilbys forbrukerne. Et for stramt regelverk knyttet til matinformasjon kan påvirke dette tilbudet i en negativ retning, og medføre færre menyvalg og større grad av ferdigmatprodukter, fremfor bruk av ferske råvarer.

I henhold til artikkel 44 i forordningen kan de nasjonale myndigheter utforme regler som går lenger enn hva som forordningen selv gjør. HOTREC, som er den europeiske bransjeorganisasjonen for bl.a. serveringsnæringen, har arbeidet for at nevnte forordning ikke ble utformet på en måte som kan medføre for store forpliktelser for frembringelsen av ikke-ferdigpakket mat. NHO Reiseliv er ikke kjent med at andre land har fremmet så vidtgående forslag som det norske høringsbrevet gir uttrykk for og stiller seg avvisende til nasjonale retningslinjer som skal påføre norsk næringsliv større forpliktelser enn hva som fremgår av andre lands retningslinjer. NHO Reiseliv kan heller ikke se at det i høringsbrevet argumenteres for hvorfor det skal være nødvendig å utvide informasjonsplikten som fremgår av merkeforskriften.

NHO Reiseliv er av den oppfatning at det heller ikke i Norge bør pålegges næringsutøvere som frembringer ikke-ferdigpakket mattilbud forpliktelser ut over at det "på forespørsel" skal kunne gis opplysninger om tilsetningsstoffer som kan gi allergiske reaksjoner eller intoleranse så måte.

Etter vår oppfatning burde norske myndigheter avvente hva som skjer i andre europeiske land når det gjelder hvordan de obligatoriske opplysningene i henhold til forordningen artikkel nr. 9 nr.1 c, skal angis. Forordningens artikkel nr. 44 nr. 2 sier kun at medlemslandene kan vedta nasjonale retningslinjer om ovennevnte. På bakgrunn av den praktisering som etter hvert har utviklet seg her til lands, kan vi ikke se at det skal være nødvendig å pålegge et informasjonssystem, som går ut over "på forespørsel".

NHO Reiseliv kan heller ikke støtte et forslag som går ut på å fjerne "på forespørsel" man i dag har i merkeforskriften.

NHO Reiseliv foreslår at forslaget til § 6 i ny matinformasjonsforskrift endres slik at det er tilstrekkelig at de opplysninger som er obligatoriske i henhold til forskriften kan gis på forespørsel. Teknisk sett kan dette gjøres ved å tilføye på forespørsel i den foreslåtte § 6 andre ledd. Alt annet vil være å pålegge serveringsnæringen uforholdsmessige byrder.

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Knut Almquist, Administrerende direktør. 

Magne Braadland, Advokat

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: