Høring – planting av skog på nye arealer

Brevet ble sendt til Miljøverndepartementet og Landbruk- og matdepartementet den 30.10.13 og inneholder følgende:

Høring – planting av skog på nye arealer

Det vises til departementets høringsbrev den 30. august 2013. NHO Reiseliv mener skogplanting kan ramme reiselivsnæringen negativt, og går i mot departementets forslag. Vi vil i det følgende kommentere hvorfor.

Ett av ti årsverk i fastlands-Norge er tilknyttet reiselivsnæringen og næringen står for totalt 6,4 prosent av verdiskapingen i fastlands-Norge. NHO Reiseliv er med våre over 2500 medlemsbedrifter den største arbeidsgiverorganisasjonen innenfor norsk reiseliv. Våre medlemmer er bedrifter innenfor bransjene overnatting, servering, opplevelse, destinasjon og bilutleie.

NHO Reiseliv mener at forslaget om å plante skog, vil ha uheldige konsekvenser for reiselivsnæringen. Naturen og utsikten er et av Norges fremste konkurransefortrinn og det er for mange en av de viktigste grunnene til at man reiser til Norge. Gjengroing er en trussel mot norsk reiselivsnæring. Mange av våre medlemsbedrifter melder om at gjengroing er en utfordring. Store deler av kysten gror allerede igjen med skog og kratt som hindrer utsikten. Gjengroing av kulturlandskapet påvirker mulighetene for et friluftsliv, det lukker landskapet og gjør at mulighetene for utsyn og oversikt reduseres. Mange av de norske veiene er en attraksjon i seg selv, til tross for at mange av dem er i relativt dårlig stand. Men det blir en opplevelse på grunn av det man ser langs veiene. Vi ser nå at dette står i fare for å bli "grønne tunneler".

NHO Reiseliv støttet nylig forskningsprosjektet Cultour, et forskningsprosjekt om reiseliv, kulturminner og gjengroing i regi av Skog + Landskap, Bygdeforskning og TØI (se vedlegg nederst). Forskningsrapporten slår fast at Norge gror igjen og at de norske skogene årlig øker med 26 millioner m3. De siste hundre årene har skogarealet økt med over femti prosent. 28 prosent av norske hoteller ligger i områder som er i ferd med å gro igjen med skog. Turister i Norge foretrekker åpne landskap fremfor skogsarealer, de reisende velger varierte og kontrastfylte landskap med spor etter det historiske livet i den regionen de besøker. En ønsker å se gårdsbruk, fiskevær, kirker og autentiske kulturlandskap med den ville naturen som et bakteppe. Rapporten viser at utenlandske bussturister reiser gjennom gjengrodde landskap og at store arealer gror igjen langs fjordene på Vestlandet og i Lofoten og Vesterålen. Dette er sentrale reiselivsdestinasjoner i Norge. De nasjonale turistveiene er arealmessig enda mer utsatt for gjengroing enn busstrekningene. Det er viktig for reiselivet og for ivaretakelsen av fellesgoder som biologisk mangfold og kulturminner at arbeidet for å unngå gjengroing intensiveres fremover.

Planting av skog har vært forsøkt før, blant annet ble det i etterkrigstiden plantet gran på steder hvor den ikke naturlig hørte hjemme. Langs kysten har det ført til at naturlig vegetasjon er blitt fortrengt. NHO Reiseliv frykter, i likhet med mange Miljøvernorganisasjoner, forskere og friluftsorganisasjoner, at granplantning som klimatiltak vil ødelegge kystlandskapet og true naturmangfoldet. NHO Reiseliv er i mot planting av skog på nye arealer i Norge uten at reiselivets behov for åpne landskap ivaretas.

 

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør 

Ingjerd Sælid Gilhus, Rådgiver næringspolitikk

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: