Høring- Etablering av regelråd

Brevet ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet den 19.03.15 og inneholder følgende:

Høring: Etablering av regelråd

NHO Reiseliv viser til regjeringens forslag om opprettelse av regelråd for næringslivet, sendt på høring 19. desember 2014.

Overordnet viser NHO Reiseliv til NHOs høringssvar, og er i likhet med NHO positiv til etableringen av et regelråd i Norge. NHO Reiseliv mener at i tillegg til mandatet som skisseres for regelrådet i høringsnotatet, bør mandatet utvides til å omfatte et arbeid som koordinerer tilsynenes aktivitet mot næringslivet.

 

Behov for forenkling

I statsbudsjettet for 2015 trekkes samordning av offentlige tilsyns- og kontrollvirksomhet frem som en av næringsministerens prioriteringer. Dette er et sentralt tema for reiselivsnæringen.

Forenklingsarbeidet er en av de rammebetingelsene NHO Reiselivs medlemmer mener må prioriteres høyest av regjeringen. Fraværet av forenkling, stadig nye reguleringsforslag, og en praksis hos tilsyn som hindrer fremfor utvikler gode bedrifter er svært tyngende for den daglige driften. Mange enkeltbedrifter innen reiselivet opplever summen av tilsyn og deres ofte konfronterende praksis med aktiv uthenging av bedriftene i media, som overgrep fra en stor stat mot alminnelige bedrifter.

 

Økning i reiselivsnæringens krav og tilsyn

Reiselivsnæringen forholder seg i dag til 15 ulike tilsyn. I senere tid har det kommet en rekke nye krav og tilsyn til reiselivsnæringen og flere er varslet. Noen eksempler er personallister, allergenmerking og en nasjonal smilefjesordning. Dette er krav som rammer bedriftene økonomisk i form av gebyrer, og i mange tilfeller som er bagatellmessige mangler. For bedriften er det også tidkrevende å sette seg inn i nytt regelverk og å følge det, i tillegg til opplæring og innføring av de ansatte.

 

Holdningsendring hos offentlige tilsyn

NHO Reiseliv opplever at tilsynene i liten grad formidler opprinnelig intensjon bak regelverket; nemlig forbedringer i godt samarbeid med bedriftene, i dialogen mellom ulike tilsyn og departementene de er underlagt. Tilbakemeldingene fra næringen er at de som fører tilsyn har en holdning som tilsier et ønske om å finne feil hos bedriftene, kombinert med utdeling av straffegebyr. NHO Reiseliv mener at det nå må skje en holdningsendring hos dem som fører tilsyn. Tilsynene bør prioritere veiledning og etablering av god praksis, ikke straff og konfrontasjon med høy medieprofil for bagateller. Reiselivsnæringen er en viktig næring som bidrar til arbeidsplasser, inkludering i arbeidslivet og verdiskaping. Tilsyn og etaters rolle må være å veilede bedriftene og gjøre dette gjennom god dialog.

 

Mandatet må omfatte tilsynsvirksomheten

På bakgrunn av dette mener NHO Reiseliv at det foreslåtte regelrådets mandat bør utvides til å omfatte tilsynenes praksis. Et alternativ til å la regelrådet omfatte tilsynsutøvelse, er at sistnevnte følges opp i et eget prosjekt. Mandatet må inkludere et arbeid som koordinerer tilsynenes aktivitet mot næringslivet.

 

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: