Høring- Forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023

Brevet ble sendt til Samferdselsdepartementet den 29.06.12 og inneholder følgende:

Høring – Forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023

NHO Reiseliv viser til etatenes planforslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Vår uttalelse tar utgangspunkt i Reiselivets SamferdselsLøft, som ble lansert i februar 2011. Reiselivets SamferdselsLøft er NHOs Reiselivsråds innspill til fylkenes regionale planstrategier og regjeringens Nasjonale Transportplan 2014-2023. Dokumentet ligger vedlagt.

Reiselivsnæringen er en av regjeringens fem hovedsatsningsområder. I 2011 utgjorde reiselivsnæringen 223.000 årsverk og 6,4 prosent av verdiskapingen i Fastlands-Norge. NHO Reiseliv er med våre 2.400 medlemsbedrifter den største arbeidsgiverorganisasjonen innenfor norsk reiseliv. Vårt mål med Nasjonal Transportplan 2014-2023 er at reiselivsnæringens transportbehov må i langt større grad være med å legge premissene for samferdselsprioriteringene. Dette kan kun oppnås ved en større integrering av samferdselspolitikken og reiselivspolitikken.

Samferdsel er en viktig forutsetning for et lønnsomt reiseliv. NHO Reiseliv vil understreke viktigheten av Nasjonal Transportplan 2014-2023, også for reiselivet. Norge er et rundreiseland, hvilket stiller høye krav til fremkommelighet, trygghet og kvalitet. Det er grunnleggende for Norge som reisemål å tilby trygg og forutsigbar transport.

NHO Reiseliv mener at for å oppnå en mer reiselivsorientert samferdselspolitikk må følgende mål prioriteres:

  • Bedre integrering av reiseliv i samferdselspolitikken
  • Bedre informasjon
  • Bedre ankomst- og knutepunkter
  • Bedre tilgjengelighet til turistattraksjonene

Planforslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023 inneholder flere tiltak som vil kunne føre til videre vekst og økt lønnsomhet for norsk reiseliv. NHO Reiseliv er fornøyd med at mange av våre foreslåtte tiltak for en bedre integrering av reiselivet i samferdselspolitikken er tatt med i planforslaget. Når det er sagt er det også flere tiltak vi savner og som vi mener må med i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Noen av tiltakene som er foreslått må være enda klarere enn det som står i planforslaget i dag.

Utviding av åpningstider på sesongbetonte veier og gjennomføring av flere rassikringstiltak til reiselivsdestinasjonene

Nasjonal Transportplan 2014-2023 fremhever viktigheten av tilgjengeligheten til turistattraksjonene, dette er også noe Reiselivsstrategien, lansert april i år, fokuserer på.
Det er økende etterspørsel etter reiser utenom sommerhalvåret. Både skuldersesong før og etter sommeren og ren vinterturisme etterspørres for reisemål, til steder som tidligere bare hadde turistaktivitet i sommersesongen. Et viktig tiltak for å gjøre reiselivsdestinasjoner mer tilgjengelig er helårsåpne veier. Strekninger som er særskilt utsatt for ras må sikres. Forsinkelser som følge av ras vanskeliggjør drift av reiselivsbedrifter da de både taper kunder og omsetning, mens følgene av ras gir også store negative konsekvenser for Norge som reisemål.

Sesongutvidelse er et nødvendig tiltak for å fremme helårsdrift, som igjen er et tiltak for utvikling av lønnsomhet i reiselivsnæringen. Det trengs et forsterket fokus på å holde viktige fjelloverganger vinteråpne. NHO Reiseliv mener at dette må tilrettelegges i enda større grad for reiselivsbedriftene for å skape helårsdrift og dermed også helårs arbeidsplasser, noe som vil sikre lønnsomheten.

Muliggjør videreforsendelse av bagasje til sluttdestinasjon

Det første møte med Norge for utenlandske besøkende skjer ved de store transportknutepunktene som for eksempel flyplasser. Gode løsninger ved ankomst og overganger innebærer blant annet reduserte ulemper knyttet til venting. Et av de aller viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten på reisene til Norge med fly er å sikre smidige overgangsordninger ved flyplassen. Det er nødvendig med en enklere løsning knyttet til tollbehandling av varer. NHO Reiseliv ønsker tiltak som muliggjør videreforsendelse av bagasje til sluttdestinasjon og mener Nasjonal Transportplan 2014-2023 må inneholde et tiltak om dette. Vårt forslag er at det innføres gjennomgående forsendelse av bagasje, forenklet tollbehandling og sikkerhetskontroll ved lufthavnene for enklere reier til endelig destinasjon.

God skilting

God transportinformasjon underveis på reisen øker kvaliteten og bidrar til en positiv opplevelse. Samtidig er informasjon viktig for å sikre rask fremkommelighet og redusere unødig tap av tid ved venting, leting og omveier på reisen. Planforslaget fremmer viktigheten av god skilting. NHO Reiseliv ønsker at dette tiltaket spesifiseres. Overordnet bør det utvikles et nasjonalt program for enhetlig og god skilting til reiselivsdestinasjonene. Det trengs enhetlige gateskilt- og informasjonsprogram for byene som viser vei og alternative kollektivtransportmuligheter til turistattraksjonene. Det bør etableres velkomstinformasjon og besøkssenter med dynamiske skilt og informasjonstavler ved viktige flyplasser, havner, togstasjoner og grenseoverganger.

Økt nasjonal sjøtransport for reiselivsnæringen

NHO Reiseliv vil trekke frem nødvendigheten av sjøtransport for reiselivsnæringen. Reiselivet langs kysten er som regel avhengig av transport på sjøen for å få de reisende til og fra destinasjoner, i tillegg til at transporten i seg selv er en reiselivsopplevelse. Planforslaget foreslår tiltak på bedre fergetilbud. NHO Reiseliv mener at også hurtigbåtstilbudet må bli bedre. I utviklingen av et bedre ferge- og hurtigbåttilbud må det tas hensyn til at tilbudet må tilpasse reiselivet og ikke omvendt, de reisende har korte ferier og vil ikke bruke den på å vente og at transportetappene skal være en opplevelse i seg selv. Dette må staten og fylkeskommunene i større grad enn i dag ta hensyn til når tjenestetilbudet skal dimensjoneres.

Med hilsen
NHO Reiseliv

Knut Almquist, Administrerende direktør 

Ingjerd Sælid Gilhus, Rådgiver næringspolitikk

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: