Høring- Forslag til nytt Europaparlaments- og rådsdirektiv om pakkereiser m.v. COM (2013) 512

Brevet er sendt til Barne- og likestillingsdepartementet den 15.08.13 og inneholder følgende:

Høring- Forslag til nytt Europaparlaments- og rådsdirektiv om pakkereiser m.v. COM (2013) 512

 

Det vises til departementets høringsbrev den 18. juli 2013. NHO Reiseliv oppfatter at vilkåret om at et arrangement må "selges eller markedsføres til en samlet pris" (Jf Ot.prop. nr. 41 2005-2006 side 15) - gjennom direktivforslaget - nå bortfaller. NHO Reiseliv kan ikke gi sin tilslutning til et slikt forslag.

NHO Reiseliv er av den oppfatning at direktivet nå mister sitt opprinnelige hovedfokus, nemlig å sikre og ivareta de reisende "pakketuristers" behov ved en eventuell insolvens hos arrangør eller dennes samarbeidspartnere.

Slik direktivet og den norske lovgivning er bygget opp i dag, vil et hotell som tilbyr teaterbilletter blir definert inn under samme pakkereisebegrep som en "sydentur", med de forpliktelser det medfører mht informasjonskrav og sikkerhetsstillelse gjennom Reisegarantifondet.

Når det nå foreslås å utvide omfanget av pakkereisebegrepet ytterligere, er vi av den oppfatning at den nasjonale loven om pakkereiser med forskrifter trenger en helhetlig gjennomgang. En slik gjennomgang bør etter vårt syn både omfatte hvilke informasjonsforpliktelser som pålegges tilbyder/arrangør, samt hvilke tilbydere/arrangører som skal være forpliktet til å stå tilsluttet Reisegarantifondet. En gjennomgang burde også omfatte avgift- /gebyrforpliktelsene samt garantistillelsen til fondet.

Etter NHO Reiselivs mening bør nå nesten 20 års erfaring med lov om pakkereiser gi grunnlag for en slik helhetlig gjennomgang av loven med dens forskrifter. NHO Reiseliv formoder at Reisegarantifondet sitter på oppdatert oversikt over utbetalinger og grunnlaget for disse utbetalingene. Denne informasjonen bør danne basis for den helhetlige gjennomgangen som NHO Reiseliv foreslår.

 

Vennlig hilsen

NHO Reiseliv

Magne Braadland, Advokat

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: