Innspill - Meld. St. 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Brevet ble sendt til Helse- og omsorgskomiteen den 21.11.12 og inneholder følgende:

Innspill - Meld. St. 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk

NHO Reiseliv ønsker med dette å gi sine kommentarer til stortingsmeldingen Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, og da i hovedsak til kapittel fire Redusere tilgjengeligheten til rusmidler.

NHO Reiseliv representerer over 2500 medlemsbedrifter innen reiselivet i Norge. Av disse er over 1000 i serveringsbransjen.

NHO Reiseliv mener stortingsmeldingen har et for ensidig fokus på tilgjengeligheten til kun 10-12 prosent av totalt alkoholkonsum, som er andelen serveringsstedene står for. Vi stiller oss også kritisk til det vi mener er et overdrevent fokus på inndragning av skjenkebevilling som middel for å oppnå en bedre folkehelse.

I en forskningsrapport utarbeidet av Menon Business Economics vises det til at det totale alkoholkonsumet i Norge har økt, men at serveringsstedenes andel av det totale alkoholkonsumet har gått kraftig ned. Dette til tross for at antall bevillinger har steget jevnt de siste årene. Det fremstår som paradoksalt at myndighetene liberaliserer Vinmonopolet og forbrukernes tilgang på privat kjøp av alkohol, mens man samtidig ønsker å regulere det konsumet som skjer på utestedene, der alkoholsalget er nedadgående. Hensyntatt de rammebetingelser som foreligger for servering av alkohol, er det vår påstand at intet sted er det i utgangspunktet tryggere å konsumere alkohol, enn inne på et serveringssted.

NHO Reiseliv har opp gjennom årene støttet innskrenkninger i alkoholloven for å få bort useriøse aktører og kriminelle fra vår bransje. Dessverre ser vi nå at dette misbrukes mot seriøse bedrifter, der i blant våre medlemmer. Dagens sanksjonssystem vil kunne lede til at seriøse serveringssteder må legges ned da man rent økonomisk ikke vil kunne håndtere inndragning av bevilling. Dersom likviditeten forsvinner mens de faste kostnadene, som husleie, strøm o.l. fortsetter å løpe, er det mange aktører som ikke vil ha økonomi til å opprettholde driften. Deler av utelivsbransjen har en relativ illojal gjestemasse. Om serveringsstedet overlever inndragningsperioden, er det stor sannsynlighet for at de tidligere gjestene har forflyttet seg til et annet serveringssted. Da har aktøren ikke bare mistet omsetning i inndragningsperioden, men også fremtidig omsetning fra gjestene som har byttet serveringssted. En annen konsekvens av dagens ordning, er at seriøse aktører trekker seg ut av næringen, på grunn av et lite forutsigbart sanksjonssystem. Og like sikkert som at overtredelser vil forekomme på steder hvor bevillingshaver er seriøs, er det at nye bevillingshavere vil komme til. Der det er et marked, vil det også være tilbydere. Dette betyr at nye aktører vil komme på banen. Aktører man naturligvis ikke har noen garanti for at vil være mer seriøse enn dem man tvinger ut av næringen. NHO Reiseliv frykter at slik alkoholloven er i dag og med de innstrammingene myndighetene varsler, er det få seriøse aktører som vil inn i utelivsbransjen.

Det er vår oppfatning at det bør legges til rette for langt tettere dialog og samarbeid mellom myndighetene og næringen. Vi har tiltro til at det vil bidra til økt kunnskap innenfor næringen samt større forståelse for de rammevilkår som er næringen til del. For myndighetene vil det bidra til at man kommer nærmere bevillingshaverne og derved bedrer forutsetningene for å veilede den enkelte med det formål å oppnå overholdelse av loven.

Med vennlig hilsen

NHO Reiseliv

Jostein Hansen, Direktør arbeidslivspolitikk

Kristin Gyldenskog, Direktør kommunikasjon
og næringspolitikk

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: