Innspill fra NHO Reiseliv til Kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i Lov om eierseksjoner.

Brevet ble sendt 31.01.17 og inneholder følgende:

Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av Prop. 39 L (2016–2017) Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

NHO Reiseliv viser til Kommunal- og regionaldepartementets forslag til endringer i Lov om eierseksjoner.

I forslaget fra departementet, på side 56 under "9.7.4 Særlig om forbud mot å seksjonere turistanlegg", foreslås det en ny hjemmel som åpner for at kommuner skal kunne forby næringsseksjonering av turistanlegg i reguleringsbestemmelser. Forslaget vil ramme reiselivsnæringen negativt, og NHO Reiseliv går imot dette.

Et forbud vil være næringsfiendtlige der de inntas, med dertil følgende tap for næringen. Reiselivsnæringen er en næring i vekst og har således en stadig viktigere rolle i norsk verdiskaping. Å vedta et forslag som da forringer mulighetene for utvikling for denne næringen, vil være et skritt i feil retning. Forslaget vil også ha konsekvenser hva gjelder omregulering av eksisterende turistanlegg.

Slik lovforslaget foreligger vil det føre til konkurransevridning i et turistområde med flere kommuner, fordi ulike kommuner kan vedta ulik praksis hva gjelder seksjonering. Dersom kommunene får en slik adgang, vil hjemmelen kunne bli praktisert ulikt og vilkårlig i kommune-Norge. En slik forskjellsbehandling av turistvirksomheter er svært uheldig.

Seksjonering er avgjørende å tiltrekke seg investorer til nye prosjekt. Dersom denne muligheten nå blir mer usikker og vilkårlig, vil det kunne få konsekvenser for mengden nye prosjekter som igangsettes. Dette gjelder også ved vitalisering av gamle turistanlegg.

Det er etter vårt syn ingen grunn til at kommuner skal gis adgang til å forby akkurat denne formen for eierorganisering av et turistanlegg, og vi klarer heller ikke å se at det foreligger noen argumenter for dette i forslaget.

 

Vennlig hilsen

NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør

Ole Michael Bjørndal, politisk rådgiver

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: