NHO Reiseliv

Innhold

Kommentar til mediesaker om tips

Tips

Hver enkelt bedrift står fritt til å velge sin modell for håndtering av tips. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Det er fullt ut lovlig for bedriftene å dekke meromkostninger som arbeidsgiver nå får på grunn av endrede regler for beskatning av tips fra de innkomne tipspengene. NHO Reiseliv understreker samtidig at hver enkelt bedrift står fritt til å velge sin modell for håndtering av tips.

Rett før jul ble det publisert en rekke artikler om de nye reglene for beskatning av tips, blant annet i Fri Fagbevegelse og E24. NHO Reiseliv har kommentert mediesakene, men i lys av spørsmål fra medlemsbedrifter og andre ønsker vi å utdype litt:

NHO Reiseliv har hele tiden vært imot de nye reglene, og vi beklager at de innføres. Vi har ikke ønsket at arbeidsgiverne skal bli ansvarlig for innrapportering av tips, og vi mener at ansvaret for å betale skatt av tips fortsatt burde ligge hos arbeidstaker. Både NHO Reiseliv og NHO sentralt ba også om utsettelse av forslaget på bakgrunn av at det er for dårlig utredet.

Samtidig har NHO Reiseliv vært klare på at vi kommer til å anbefale en kostnadsnøytral modell til våre medlemmer. Her kan man lese høringssvaret vårt til Finanskomiteens budsjetthøring i oktober 2018, og her er også en video fra høringen.

Et lite utdrag:

NHO Reiseliv vil også understreke at det er helt nødvendig at de ekstra utgifter til arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og administrasjon som arbeidsgiver nå får dersom forslaget blir vedtatt, blir trukket fra de innkomne tipspengene. Hvis ikke vil svært mange av reiselivsbedriftene bli nødt til å nekte å ta imot tips for å unngå en stor utgiftsøkning på grunn av gaver som gjestene gir personalet, og som da blir en utgift man ikke har kontroll på.

Denne saken har også vært preget av manglende klarhet når det gjelder hvordan det nye regelverket blir. Vi har dessverre også opplevd å ikke få tilstrekkelige svar fra ulike myndigheter når vi har spurt.

Da forslaget kom i statsbudsjettet i oktober, valgte NHO Reiseliv derfor å innhente en juridisk vurdering av ulike forhold knyttet til det nye regelverket. Fra juridisk hold legges følgende til grunn:

  • Skattedirektoratet og Finansdepartementet har i forbindelse med regelendringene lagt til grunn som et premiss for sine foreslåtte regelendringer at bedriften kan la deler av den ansattes tips inngå som del av selskapets virksomhetsinntekt.

  • Dersom tips fullt ut innlemmes i bedriftens virksomhetsinntekt, bør det gis opplysning om dette til kunden.

  • Lovgiver også har åpnet for at arbeidsgiver, dersom de velger å ikke selv inntektsføre tips, også kan bestemme at arbeidsgiveravgift skal dekkes av tipsbeløpet. Videre må arbeidsgiver kunne trekke fra nødvendige faktiske kostnader som går med til fordelingen av tips til de ansatte.

Vi har gitt et forslag til en kostnadsnøytral modell for håndtering av de nye reglene. Samtidig har vi sagt at hver enkelt bedrift må velge selv hvordan den ønsker å gjøre dette, og anbefalt at det gjøres i åpenhet og nær dialog med de ansatte. Det er også viktig å ha god dialog med regnskapsfører og revisor for å sørge for at alt blir gjort riktig.

Vårt forslag til en kostnadsnøytral modell hvor ekstra utgifter til arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og administrasjon blir trukket fra de innkomne tipspengene, er med andre ord fullt lovlig.

NHO Reiseliv reagerer på at det kommer påstander om at NHO stjeler pengene til de ansatte, eller at den kostnadsnøytrale modellen er ulovlig. Dette er langt fra tilfelle. Det vi har gjort, er å gi et forslag til en lovlig, kostnadsnøytral modell hvor bedriften ikke taper penger på de nye reglene de er satt til å administrere.

Vi vil også understreke at arbeidsgiver kan velge å forby tips, både gitt som kontanter eller via kort, i sin bedrift. Dersom tips helt eller delvis ikke betales ut til de ansatte, men heller føres inn i bedriftens inntekter, skal det beregnes moms og skatt på lik linje med annen omsetning. Men dette er opp til bedriften selv å velge.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: