Ny kompensasjonsordning: Slik søker du

Bedrifter som kvalifiserer til støtte, vil få pengene på konto få dager etter at de har søkt. Her finner du informasjon om søknadsprosessen og hvordan du søker.

Kompensasjonsordningen og portalen www.kompensasjonsordning.no administreres av Brønnøysundregistrene og åpner for søknader 18. januar kl 08.00.

Autoriserte regnskapsførere og revisorer får en viktig rolle i å bekrefte opplysningene i søknadene som kommer inn. Derfor har bransjeorganisasjonen Regnskap Norge og Revisorforeningen samarbeidet tett med Brønnøysundsregistrene i forkant av lanseringen av portalen, og bistår også i veiledningen.

Som en hjelp til våre medlemmer, har NHO Reiseliv fått lov til å dele Regnskap Norges informasjonsvideo og grafikk om søknadsprosessen, som du finner i kapitlene  nedenfor. 

Næringsministeren har uttalt at bedrifter som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få utbetalt pengene få dager etter søknaden er levert.

For at din bedrift skal få støtten dere har rett til,  anbefaler vi at du ser videoen fra Regnskap Norge nedenfor, og leser  gjennom kapitlene nedenfor  før du starter søknadsprosessen på kompensasjonsordning.no 

Skal du søke kompensasjon? Les dette før du søker:

 1. Bli kjent med kompensasjonsordningen
 2. Hvem kan søke?
 3. Hva kan jeg få i tilskudd?
 4. Når kan jeg søke?
 5. Krav om 30 % omsetningnedgang
 6. Hva regnes som faste uunngåelige kostnader?
 7. Begrensning for foretak med underskudd
 8. Hva må bedriften forberede?
 9. HUSK: Søknaden må bekreftes
 10. Veiledning og mer informasjon om den nye kompensasjonsordningen

Bli kjent med kompensasjonsordningen

Bli kjent med den nye kompensasjonsordningen. Se videoen med fagekspert i Regnskap Norge, Knut Høylie.

Regnskap Norge har laget denne informasjonsvideoen om kompensasjonsordningen. Fagekspert i Regnskap Norge, Knut Høylie, går her gjennom det mest sentrale ved den nye kompensasjonsordningen.

På Regnskap Norges nettsider finner du også et nettkurs som går mer i dybden på vilkår, omsetningsfall, kostnader, dokumentasjon og krav til bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

Hvem kan søke?

De fleste foretak med skattepliktig virksomhet i Norge kan søke om tilskudd, gitt at nærmere vilkår er oppfylt.

De som faller utenfor ordningen er de samme som sist:

 • finansskattepliktige
 • petroleumsskattepliktige
 • de som driver med produksjon og distribusjon av elektrisitet
 • flyselskaper
 • barnehager.

I tillegg faller fisjonerte selskaper utenfor, når fisjon er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere

Dette er gangen i hvordan søknader til kompensasjonsordning 2 behandles etter innsendelse. Illustrasjon: Regnskap Norge.

Hva kan jeg få i tilskudd?

Tilskuddet til bedrifter beregnes ved hjelp av en formel som inkluderer faste uunngåelige kostnader, omsetningsfall i prosent og justeringsfaktor.

Tilskuddet beregnes med hjelp av denne formelen:

Dette er formelen som benyttes for utregning av kompensasjonsordningen del 2: Faste uunngåelige kostnader x omsetningsprosent x justeringsfaktor = kompensasjon.  Illustrasjon: Regnskap Norge.

Justeringsfaktoren er satt til:

 • September/oktober 2020: 0,7
 • November/desember 2020: 0,85
 • Januar/februar 2021: 0,8

Justeringsfaktoren gir i praksis uttrykk for hvor stor andel av de faste uunngåelige kostnadene foretaket får dekket via tilskuddsordningen.

Kompensasjonen kan ikke overstige omsetningsfallet i kroner, maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode er 160 millioner kroner, tilskuddet begrenses av tidligere underskudd. Tilskudd under kr 5 000 utbetales ikke. Illustrasjon: Regnskap Norge.

 • Tilskuddet kan ikke overstige omsetningsfallet målt i kroner.
 • Dersom beregnet tilskudd blir mindre enn 5 000 kroner for tilskuddsperioden, blir ikke beløpet utbetalt.
 • Når tilskuddet utgjør minst 5 000 kroner, utbetales hele beløpet.
 • Det maksimale tilskuddet vil for hver 2-månedlige tilskuddsperiode være 160 millioner kroner.
 • Beregnet tilskuddsbeløp opp til 60 millioner kroner utbetales i sin helhet. For tilskuddsbeløp som overstiger dette beløpet, utbetales halvparten. For å nå det maksimale taket på 160 millioner kroner, må beregnet tilskudd dermed ha kommet opp i minst 260 millioner kroner.
 • For konsern gjelder egne regler, men konsernselskaper kan velge å søke individuelt eller felles som konserngruppering, valget tas for hver søknadsperiode

Når kan jeg søke?

Søknadsportalen www.kompensasjonsordning.no åpner 18. januar 2021 klokken 08.00.

 • Søknader for september / oktober og november / desember 2020 kan sendes inn i perioden 18. januar til 14. mars 2021.

 • Søknader for januar / februar 2021 kan sendes inn i perioden 15. mars til 15. mai 2021.

Du finner søknaden på nettsiden www.kompensasjonsordning.no fra 18. januar 2021. Illustrasjon: Regnskap Norge.

Krav om 30 % omsetningnedgang

For å kunne søke om tilskudd må foretaket kunne vise til minst 30 prosent omsetningsnedgang fra tilsvarende periode forrige år. Nystartede selskap kan sammenligne med januar / februar 2020.

Bedrifter må vise til minimum 30% omsetningsfall som hovedsakelig skyldes koronaepidemien. Illustrasjonsbilde: Pixabay.

Omsetningsnedgangen skal i utgangspunktet vurderes ut fra omsetning i tilsvarende periode forrige år. Dette innebærer at:

 • Omsetning i sept./okt. 2020 sammenlignes med omsetning i sept./okt. 2019
 • Omsetning i nov./des. 2020 sammenlignes med omsetning i nov./des. 2019
 • Omsetning i jan./feb. 2021 sammenlignes med omsetning i jan./feb. 2020

Nystartede bedrifter:

Foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn tilskuddsperioden, skal sammenligne omsetningen med omsetningen i januar/februar 2020. Dette er også mulig for foretak som var registrert tidligere, men som ikke hadde omsetning i den ordinære sammenligningsperioden. Dette vil typisk være aktuelt for virksomheter som var i oppstartsfasen i sammenligningsperioden, uten å ha omsetning.

Fusjonerte og fisjonerte bedrifter:

Fusjonerte selskaper kan ta med omsetning i overdragende selskap i sammenligningsperioden. Selskap som var gjennom fisjon i perioden 1. september 2019 til 31. desember 2019 skal bruke januar og februar 2020 som sammenligningsperiode.

Hva regnes som faste uunngåelige kostnader?

Som faste uunngåelige kostnader regnes følgende kostnader, i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven

 • Post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • Post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • Post 6340 Lys og varme
 • Post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • Post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • Post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • Post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • Post 7500 Forsikringspremie
 • Kostnader til dyrestell (lønn dyrepasser, fôr og veterinær)
 • Rentekostnad renteinntekt (hvis renteinntektene er høyest, settes beløpet til kr 0)

Begrensning for foretak med underskudd

Foretak som hadde underskudd før skattekostnad i siste regnskapsår, får tilskuddet begrenset av det tidligere underskuddet.

Siste regnskapsår er for de fleste 2019, men for de med avvikende regnskapsår er det regnskapsåret som avsluttes før 1. mars 2020 som skal brukes. Begrensningen skjer ved at tilskuddet ikke kan overstige denne formelen:

Omsetningsfall i % * (faste uunngåelige kostnader + ORFS)

ORFS er ordinært resultat før skattekostnad multiplisert med 2, og dividert med antall måneder i regnskapsåret.

Tilskuddet begrenses av tidligere underskudd, og kan ikke overstige X * (Y+ORFS), der:

 • X er det prosentvise omsetningstallet
 • Y er summen av faste, uunngåelige kostnader
 • ORFS er ordinært resultat før skaddekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020, der resultatet multipliseres med andatt måneder i tilskuddsperioden og divideres med antall måneder som regnskapsåret omfatter.

For et foretak med aktivitet hele året er det altså «underskudd * 2/12» vi snakker om. Dette beløpet skal så komme til fradrag i faste uunngåelige kostnader. Maksimalt tilskudd vil utgjøre det resterende beløpet multiplisert med omsetningsfallet.

Dersom foretaket har hatt forbedret resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 kan dette benyttes i stedet for OFRS. Merk at dette er en begrensningsregel, og kun er aktuell dersom det maksimale taket blir lavere enn hva hovedregelen for beregning av tilskudd vil tilsi.

Hva må bedriften forberede?

Bedrifter som søker kompensasjon, må ha følgende oppstilling og regnskapsmateriale klart før søknaden registreres.

 • Det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden.

 • Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert.

 • Henvisning til relevant regnskapsmateriale. 

 • Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet fakturajournal og kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter.

HUSK: Søknaden må bekreftes

Søknaden skal bekreftes fra autorisert regnskapsfører eller revisor

En stor endring fra kompensasjonsordning 1 er at alle søknader som sendes inn skal bekreftes av ekstern autorisert regnskapsfører eller revisor.

 Her kan du finne en autorisert regnskapsfører.

Denne bekreftelsen gis som del av søknaden, slik at Brønnøysundregistrene mottar søknad hvor bekreftelsen er inkludert.

Bekreftelsen utgjør den viktigste kontrollen for denne ordningen. 80 prosent av kostnaden ved å få utarbeidet slik bekreftelse kan refunderes, men begrenset oppad til 10 000 kroner. Dette taket nås dersom kostnaden er på minst 12 500 kroner.

I søknaden opplyses det om hvor høy kostnaden er for foretaket. Refusjonen utbetales sammen med tilskuddsbeløpet. Husk likevel at refusjon ikke er aktuelt dersom tilskuddet ikke når minstegrensen på 5 000 kroner.

Veiledning og mer informasjon om den nye kompensasjonsordningen

Her finner du oversikt over lenker til mer informasjon om den nye kompensasjonsordningen hos Regnskap Norge.

Regnskap Norge har utviklet en egen nettside med veiledning og informasjon om den nye kompensasjonsordningen. Her kan du også sende inn spørsmål i et digitalt skjema. 

Klikk på bildet for å komme til Regnskap Norges nettside for veiledning og informasjon om den nye kompensasjonsordningen. Bilde: Skjermbilde fra regnskapnorge.no.

 

På Regnskap Norges nettsider finner du også et nettkurs som går mer i dybden på vilkår, omsetningsfall, kostnader, dokumentasjon og krav til bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Kommende arrangementer

 1. 17. oktober 2022,

  digitalt på Teams

  Styrk ditt konkurransefortrinn ved bruk av Immaterielle rettigheter

  Velkommen til digital morgenkaffe med vår samarbeidspartner Onsagers. Onsagers jobber med alle typer immaterielle verdier – og du har nok flere enn du tror!

  For opplevelsesbedrifter (kun for medlemmer i NHO Reiseliv)
 2. 18. oktober 2022,

  digitalt på Teams

  Har du behov for arbeidskraft? Slik kan NAV hjelpe!

  Bli med på frokostwebinar som NHO Reiseliv arrangerer i samarbeid med NAV. Du får bla. konkrete tips om hvordan din virksomhet selv kan gjennomføre egne jobbmesser. I tillegg vil NAV informere om sine økonomiske (søkbare) støtteordninger, som kan være til hjelp for din bedrift.

  Kun for medlemmer i NHO Reiseliv
 3. 19. oktober 2022,

  digitalt

  Planlegger du eller har bedriften tatt inn lærling?

  En ungdom skal innlemmes i arbeidslivet og bedriften, og skal lære, utvikle seg og gradvis produsere frem til fagprøven. Det er både likheter og ulikheter mellom et lærlingforhold og et vanlig arbeidsforhold når det gjelder hvilke regler som gjelder, og partenes rettigheter og plikter.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: