NHO Reiselivs viktigste krav og gjennomslag høsten 2020

Nyhet, Politikk

Publisert

Bilde av to medarbeidere i NHO Reiseliv utenfor Næringslivets hus

Dette er det viktigste NHO Reiseliv jobber med nå, for å hjelpe små og store reiselivsbedrifter gjennom krisen. Illustrasjonsfoto: NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har jobbet opp mot myndighetene for å bedre kompensasjonsordningen og få på plass tiltak som kan hjelpe små og store reiselivsbedrifter gjennom koronakrisen. Vi har fått til mye, og er glad for at myndighetene har lyttet til mange av våre innspill, men vi har ikke fått gjennomslag for alt. Vi fortsetter arbeidet med å få på plass treffsikre tiltak, og vil kreve at reiselivet fortsetter å få økonomisk støtte så lenge næringen er rammet av pandemien.

1) Utvidet permitteringsperiode til 52 uker  
2) Videreføring av kompensasjonstiltak og forbedring av kompensasjonsordningen 
 • Videreføring av ordningen høsten 2020 og utover vinteren 2021 til 1. mars. NHO Reiseliv fortsetter å kreve at ordningen forlenges så lenge reiselivet er pålagt restriksjoner. 
 • Økning i dekningsgraden fra 40 til 70 prosent av faste kostnader i september og oktober, 85 prosent i november og desember og 80 prosent i januar og februar 2021.  
 • Økning i makstaket for bedrifter/konsern fra 10 til 80 millioner  
 • Terskelverdien for å få støtte er senket fra 40 til 30 prosent omsetningsfall
3) Lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021 
 • Den lave momssatsen ble redusert fra 12 til 6 prosent 1. april 2020. I forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet foreslo regjeringen å gjeninnføre nivået fra før koronapandemien i mars, men i den nye krisepakken er det bestemt at lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021. Dette vil hjelpe bedrifter innen persontransport, alpin, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre 
4) Arbeid med lønnspliktperioden 
 • Politisk sett er det svært vanskelig å få til en lovendring knyttet til lønnspliktperioden, men NHO har jobbet opp mot myndighetene for å se på hvordan man kan kompensere bedrifter som har eller skal permittere slik at kostnadene ved lønnspliktperioden på ti versus to dager blir redusert. I den nye krisepakken blir utgifter ved permitteringer tatt inn i grunnlaget for kompensasjon. Det er derfor kompensasjonsgraden er hevet til 85 prosent i november og desember – som er da man antar at mange vil bli permittert. Graden er også hevet for september og oktober. 
5) Viderefører ordning om utsettelse av skatter og avgifter  
 • Regjeringen innførte en ordning som gjorde det mulig å utsette avgifter til staten fra 1. juli til 31. desember mot en noe lavere rente enn det som er vanlig for slik utsettelse. NHO Reiseliv mener, sett i lys av stadig strengere smittevernregler, at ordningen burde videreføres i alle fall til over sommeren 2021. I den nye krisepakken gis det ytterligere to måneders utsettelse for innbetaling av skatter og avgifter til 1. april. I tillegg opprettes en avdragsordning for innbetaling i seks avdrag, frem til 1. september 2022. Vi er glade for at kravet delvis er innfridd, og vi kommer til å jobbe for ytterligere forskyvninger hvis pandemien vedvarer.  
6) Flypassasjeravgiften fjernes for hele 2021 
 • Opprinnelig ble flypassasjeravgiften opphevet for perioden 1. januar til og med 31. Oktober. Deretter ble den opphevet også for november og desember. NHO Reiseliv har tatt til orde for en videreføring av denne opphevelsen så lenge krisen vedvarer. Det er positivt for hele reiselivsnæringen at avgiften fjernes for hele 2021. Summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 økes til totalt 2 milliarder kroner – positivt for hele reiselivsnærignen 
7) Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter videreføres  
 • Regjeringen etablerte i mars en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter der staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner, med maksimalt 3 års løpetid. Formålet med ordningen er å bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel kan få banklån. Regjeringen forlenger nå ordningen til 30. Juni 2021. Samtidig vil det bli åpnet for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år. Les mer her. 
 • Reiselivsbedriftenes største utfordring nå er at kompensasjonsmidlene ikke utbetales før i januar. NHO Reiseliv oppfordrer bankene til å benytte lånegarantiordningen til å forskuttere den kompensasjonsstøtten bedriftene har krav på, slik at man unngår unødig konkurser frem til januar.  
8) Ytterligere midler til utvikling og omstilling  
9) Lavere formueskatt  
 • I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en lettelse i verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen for bedriftene på 45 prosent. Les mer her.  
10) Økte midler til bransjeprogram for permitterte i reiselivet 
 • Regjeringen foreslår 110 millioner kroner i 2021 for å videreføre bransjeprogrammene i 2021. I tillegg forlenger regjeringen unntaket for å kunne ta utdanning mens man er permittert og mottar dagpenger. Les mer her. 
11Særordningen for permitterte lærlinger forlenget til ut mars 2021 
 • I vår ble det innført en midlertidig ordning for lærlinger som mister lærlingeplassen eller blir permitterte under koronapandemien. Ordningen ga lærlinger som fortsetter utdanningen rett på dagpenger fra første virkedag etter bortfall av lærlingplassen. Men, i forbindelse med statsbudsjettet foreslo regjeringen at ordningen skulle opphøre fra og med 1. november 2020 for nye tilfeller. NHO Reiseliv har jobbet for at ordningen må forlenges til sommeren 2021. Les mer herNå videreføres ordningen til ut mars 2021.  
12) Ekstra midler til hardt rammede kommuner
 • NHO Reiseliv har jobbet for å få på plass ekstra tiltak til de kommuner som har fått de hardeste restriksjonene på driften, og har i den forbindelse hatt nær dialog med representanter for regjeringens Oslo-partier samt Frp på Stortinget. I midten av desember ble regjeringspartiene og Frp enige om 250 millioner ekstra, på årets budsjett, til kommuner med høy arbeidsledighet. NHO Reiseliv har argumentert for at pengene må brukes til å gi akutt hjelp til servering og utelivsbransjen som er særlig hardt rammet av pandemien. Les mer her.

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: