NHO Reiseliv

Innhold

Dette har vi fått gjennomslag for, og dette jobber vi videre med

Nyhet, Politikk

Publisert

Bilde av to medarbeidere i NHO Reiseliv utenfor Næringslivets hus

Dette er det viktigste NHO Reiseliv jobber med nå, for å hjelpe små og store reiselivsbedrifter gjennom krisen. Illustrasjonsfoto: NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har jobbet opp mot myndighetene for å bedre kompensasjonsordningen og få på plass tiltak som kan hjelpe små og store reiselivsbedrifter gjennom koronakrisen. Vi har fått til mye, og er glad for at myndighetene har lyttet til mange av våre innspill, men vi har ikke fått gjennomslag for alt. Vi fortsetter arbeidet med å få på plass treffsikre tiltak, og vil kreve at reiselivet fortsetter å få økonomisk støtte så lenge næringen er rammet av pandemien.

1) Utvidet permitteringsperiode til 52 uker  
2) Videreføring av kompensasjonstiltak og forbedring av kompensasjonsordningen 
 • Videreføring av ordningen høsten 2020 og utover vinteren 2021 til 1. mars. NHO Reiseliv fortsetter å kreve at ordningen forlenges så lenge reiselivet er pålagt restriksjoner. 
 • Økning i dekningsgraden fra 40 til 70 prosent av faste kostnader i september og oktober, 85 prosent i november og desember og 80 prosent i januar og februar 2021.  
 • Økning i makstaket for bedrifter/konsern fra 10 til 80 millioner  
 • Terskelverdien for å få støtte er senket fra 40 til 30 prosent omsetningsfall
3) Lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021 
 • Den lave momssatsen ble redusert fra 12 til 6 prosent 1. april 2020. I forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet foreslo regjeringen å gjeninnføre nivået fra før koronapandemien i mars, men i den nye krisepakken er det bestemt at lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021. Dette vil hjelpe bedrifter innen persontransport, alpin, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre 
4) Arbeid med lønnspliktperioden 
 • Politisk sett er det svært vanskelig å få til en lovendring knyttet til lønnspliktperioden, men NHO har jobbet opp mot myndighetene for å se på hvordan man kan kompensere bedrifter som har eller skal permittere slik at kostnadene ved lønnspliktperioden på ti versus to dager blir redusert. I den nye krisepakken blir utgifter ved permitteringer tatt inn i grunnlaget for kompensasjon. Det er derfor kompensasjonsgraden er hevet til 85 prosent i november og desember – som er da man antar at mange vil bli permittert. Graden er også hevet for september og oktober. 
5) Viderefører ordning om utsettelse av skatter og avgifter  
 • Regjeringen innførte en ordning som gjorde det mulig å utsette avgifter til staten fra 1. juli til 31. desember mot en noe lavere rente enn det som er vanlig for slik utsettelse. NHO Reiseliv mener, sett i lys av stadig strengere smittevernregler, at ordningen burde videreføres i alle fall til over sommeren 2021. I den nye krisepakken gis det ytterligere to måneders utsettelse for innbetaling av skatter og avgifter til 1. april. Vi er glade for at kravet delvis er innfridd, og vi kommer til å jobbe for ytterligere forskyvninger hvis pandemien vedvarer.  
6) Flypassasjeravgiften fjernes for hele 2021 
 • Opprinnelig ble flypassasjeravgiften opphevet for perioden 1. januar til og med 31. Oktober. Deretter ble den opphevet også for november og desember. NHO Reiseliv har tatt til orde for en videreføring av denne opphevelsen så lenge krisen vedvarer. Det er positivt for hele reiselivsnæringen at avgiften fjernes for hele 2021. Summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 økes til totalt 2 milliarder kroner – positivt for hele reiselivsnærignen 
7) Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter videreføres  
 • Regjeringen etablerte i mars en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter der staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner, med maksimalt 3 års løpetid. Formålet med ordningen er å bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel kan få banklån. Regjeringen forlenger nå ordningen til 30. Juni 2021. Samtidig vil det bli åpnet for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år. Les mer her. 
 • Reiselivsbedriftenes største utfordring nå er at kompensasjonsmidlene ikke utbetales før i januar. NHO Reiseliv oppfordrer bankene til å benytte lånegarantiordningen til å forskuttere den kompensasjonsstøtten bedriftene har krav på, slik at man unngår unødig konkurser frem til januar.  
8) Ytterligere midler til utvikling og omstilling  
 • Regjeringen har utvidet tilskuddsordningen for omstilling i reiselivsnæringen til 250 millioner kroner.  
9) Lavere formueskatt  
 • I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en lettelse i verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen for bedriftene på 45 prosent. Les mer her.  
10) Økte midler til bransjeprogram for permitterte i reiselivet 
 • Regjeringen foreslår 110 millioner kroner i 2021 for å videreføre bransjeprogrammene i 2021. I tillegg forlenger regjeringen unntaket for å kunne ta utdanning mens man er permittert og mottar dagpenger. Les mer her. 
11Særordningen for permitterte lærlinger forlenget til ut mars 2021 
 • I vår ble det innført en midlertidig ordning for lærlinger som mister lærlingeplassen eller blir permitterte under koronapandemien. Ordningen ga lærlinger som fortsetter utdanningen rett på dagpenger fra første virkedag etter bortfall av lærlingplassen. Men, i forbindelse med statsbudsjettet foreslo regjeringen at ordningen skulle opphøre fra og med 1. november 2020 for nye tilfeller. NHO Reiseliv har jobbet for at ordningen må forlenges til sommeren 2021. Les mer herNå videreføres ordningen til ut mars 2021.  

Dette jobber vi videre med:  

1) At de som på grunn av kompensasjonsordningens innretning har falt helt eller delvis ut av kompensasjonsordningen, blir kompensert på annet vis: 
 • Det er fortsatt bedrifter, som for eksempel sesongbedrifter med overnatting eller oppstartsbedrifter, som opplever å falle helt eller delvis utenfor kompensasjonsordningen på svært urimelig vis.
 • NHO Reiseliv har forståelse for at det var nødvendig å sette en del begrensninger for å unngå misbruk og unødvendige utbetalinger. Samtidig var det en uttalt ambisjon fra myndighetenes side om å justere ordningen for å unngå at de bedriftene som trenger det, faller utenfor. Men dette er ikke blitt gjort i tilstrekkelig omfang, noe særlig sesongbedriftene og destinasjonsselskaper har blitt skadelidende av.  
 • Forskriften for den nye ordningen er ikke klar enda, så det er fortsatt usikkerhet knyttet til endelig utforming av ordningen. Men det er god grunn til å anta at innretningen bli lik som i vår. Vi vet heller ikke om kontingenten, som reiselivsbedrifter betaler til destinasjonsselskapene, vil inngå i faste kostnader – slik NHO Reiseliv har bedt om.  
 • NHO Reiseliv vil fortsette å jobbe for at levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert slik at de som ikke har fått støtte kan få tilskudd. Les mer her.  
2) Redusert serveringsmoms  
 • NHO Reiseliv har lenge tatt til orde for at serveringsmomsen for restauranter må ned fra 25 til 15 prosent for å likestille servering på restaurant med take-away og butikkmoms. Vi mener at lavere avgiftsbelastning i månedene fremover vil være en treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen påLes mer her. Restaurantbransjen er særlig hardt rammet av de nyeste restriksjonene som ble innført i slutten av oktober. 
 • Dessverre har det vært vanskelig å få politisk gehør for dette tiltaket, og vi fikk ikke gjennomslag for dette i den nye avtalen mellom regjeringen og FrPNHO Reiseliv vil fortsette å kjempe for dette – som vi gjorde både før og under pandemien.  
3) Ytterligere midler til markedsføring  
 • For å kompensere for mindre etterspørsel fra fjernmarkedene i 2021-2023 som konsekvens av korona, må turistinntekter fra det europeiske markedet øke. Dette krever et økt profileringsbehov. For 2021, 2022 og 2023 bør nivået på statlig internasjonal profilering av Norge som reisemål økes betydelig ut over de 185,3 millioner som er bevilget for 2021. 

Sist oppdatert 24. november 2020.

Etter at regjeringen innførte nye, strenge restriksjoner i slutten av oktober, har krisen i reiselivet gått fra vondt til verre. Konkursfrykt, oppsigelser, omsetningstap og nedstenging preger tallene i NHO Reiselivs nye medlemsundersøkelse.

NHO Reiselivs nye statusrapport har ferske tall som beskriver situasjonen i bransjen.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: