Heving av midlertidige ansettelser for sommersesongen

Nyhet

Publisert

Bilde av en ung servitør som hjelper gjester ved en uteservering.

Illustrasjonsbilde: Pixabay.

Mange reiselivsbedrifter har allerede inngått arbeidsavtaler med sesongansatte for sommeren 2020. Har du ikke behov for dem likevel, ta kontakt med de sesongansatte nå, sier NHO Reiselivs advokater.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Nyttig å vite om politiske vedtak under korona-krisen:

  • Normalt tar politiske vedtak lang tid å fatte, fordi de skal på demokratisk høring og sjekkes ut i departementene. I en krisesituasjon vil man forbigå disse stegene for å kunne ta raske grep. Nå har det også blitt vedtatt en kriselov, som gir regjeringen mulighet til å vedta nye forskrifter raskt. 

  • Dette betyr at det blir vanskeligere for oss som organisasjon å informere korrekt om prosessene. Vi har allerede sett at vedtak har blitt fattet, som har måttet bli endret pga. juridiske hindringer, som EØS-reglene.

  • Vi må derfor ta forbehold angående det vi legger ut av både foreslåtte og vedtatte tiltak her. Selv om det er politisk enighet, så kan de endres.

  • I de tilfeller hvor dette rammer våre medlemsbedrifter, så jobber vi for å få på plass andre tiltak som kan hjelpe. Situasjonen har rammet nær sagt alle deler deler av norsk næringsliv, og vi står i en situasjon der myndighetene står foran tøffe prioriteringer hvor ikke alle utfordringer kan eller vil løses umiddelbart.   

Mange reiselivsbedrifter har allerede planlagt sommersesongen og inngått kontrakter med songarbeidere. Som situasjonen er i dag, er det vanskelig å se for seg at behovet for arbeidskraft blir som forventet. 

– Den siste tids hendelser vil medføre et radikalt fall i forventet aktivitetsnivå, og man risikerer å bli sittende med arbeidskontrakter uten at man har noe arbeidskraftsbehov å dekke, sier advokat Kjell Ola Berg i NHO Reiseliv. 

Alminnelige prinsipper gjelder frem til avtalt tiltredelse

Høyesterett har i Rt 2004 s 76 slått fast at opphør av arbeidskontrakter reguleres av arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler fra tiltredelsen.  Dette betyr at opphør av kontrakten reguleres ut fra alminnelige avtalerettslige prinsipper, fra tiden da kontrakten er skrevet, og frem til første arbeidsdag som skrevet i kontrakten. 

Advokat: Ta kontakt med sesongansatte tidlig

– Virksomheter som er usikre på om behovet for arbeidskraft vil være til stede bør snarest ta kontakt med de man har inngått midlertidige arbeidsavtaler med, og diskutere en revisjon av avtalen. Slike revisjoner vil kunne inkludere alt fra terminering, utsettelse av tiltredelse, med videre.  Og en eventuell enighet bør nedfelles skriftlig, kontstaterer advokat Berg i NHO Reiseliv

Bristende forutsetninger

Dersom man ikke blir enig om justeringer eller terminering vil en avtale i enkelte tilfeller kunne heves ut fra såkalte bristende forutsetninger.  Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 

– Etter vår oppfatning vil den siste tids offentlige reguleringer, med helt eller delvis driftsstans til følge, medføre at hele formålet med kontrakten forfeiles, og virksomheten vil som følge av dette normalt kunne heve kontrakten.  En heving medfører at kontrakten faller bort med umiddelbar virkning, sier Berg. 

Eksempel på erklæring om heving av inngått kontrakt

 En erklæring om heving kan f eks lyde som følger;

Eksempeltekst:

Viser til inngått arbeidsavtale datert xx med tiltredelse xx.

Som du helt sikkert er kjent med er vi som de fleste andre reiselivsrelaterte virksomheter i Norge hardt rammet av nasjonale pålegg i anledning utbruddet av koronaviruset. Dette har umiddelbare konsekvenser for vår drift, og medfører dessverre samtidig store utfordringer for så vidt gjelder vår aktivitet i tiden fremover. I tillegg til at vi har fått massive avbestillinger for sommersesongen vil det, selv om de nasjonale tiltakene helt eller delvis reverseres, ta lang tid før vi igjen har et aktivitetsnivå som kan forsvare den bemanning som vi i utgangspunktet hadde lagt opp til.

De endrede forutsetningene for arbeidsavtalen er etter vår oppfatning en bristende forutsetning for avtalen, og vi orienterer deg derfor med dette om at vi hever denne. Dette da med den konsekvens at avtalen anses bortfalt i og med vår hevningserklæring. Vi bemerker for ordens skyld at arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler først regulerer arbeidsforholdet etter tiltreden.

Vi beklager de ulemper hevningen av arbeidskontrakten representerer for deg.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: