NHO Reiseliv

Innhold

Dette er NHO Reiselivs prioriterte saker

Publisert

2021 er året reiselivsnæringen skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise. Gjenåpningsfasen blir utfordrende, og det vil ta lang tid å komme tilbake til normal drift. Vi fortsetter arbeidet opp mot politikere for å forlenge kompensasjonsordningen så lenge bransjen er pålagt restriksjoner, og vil jobbe for flere tiltak som kan hjelpe næringen tilbake til normal drift.

Dette er NHO Reiselivs prioriterte saker våren 2021: 

 1. Forlenge og forbedre kompensasjonsordningen: Så lenge reiselivet er pålagt restriksjoner som hindrer normal drift må næringen fortsette å få kompensasjon. Ordningen bør gjelde frem til sommeren – minst. Ordningen bør omfatte flere kostnader som for eks. Råvarer/lagervarer og kostnader knyttet til smitteverntiltak. Videre vil vi fortsette å jobbe for at levedyktige bedrifter som har falt utenfor ordningen blir kompensert.  

 2. Lønnspliktperioden bør innlemmes i kompensasjonsordningen: NHO mener det bør utarbeides en lovendring som reduserer arbeidsgivers lønnspliktperiode fra ti til to dager, i tilfeller der for eksempel staten innfører nasjonal skjenkestopp som fører til at mange bedrifter må permittere ansatte. Men en slik lovendring vil ta tid. Derfor vil en raskere løsning være å regne arbeidsgivers lønnspliktperiode som en fast kostnad og dermed innlemme den i kompensasjonsordningen. Videre bør de fem lønnspliktdagene i periode to fjernes helt. 

 3. Lønnstilskudd: Staten etablerte en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta tilbake permitterte. Mange reiselivsbedrifter benyttet seg av ordningen i august, men så seg nødt til å permittere på nytt da vi fikk en ny nedstengning. NHO Reiseliv vil jobbe for å få på plass en ny og forbedret ordning når den sosiale nedstengningen er over, og bedriftene kan begynne å åpne opp igjen og ta tilbake permitterte ansatte. 

 4. Videreføre ordning om utsettelse av skatter og avgifter: I den nye krisepakken gis det ytterligere to måneder utsettelse for innbetaling av skatter og avgifter til 1. april. Myndighetene må vurdere om ordningen skal forlenges ytterligere til 1. juli – minst. 

 5. Vurdere regionalt differensierte smittevernsrestriksjoner: NHO Reiseliv ønsker generelt større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner. NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. Det betyr at vi tar til ordet for en større grad av differensiering av tiltakene, basert på risiko og lokal smittesituasjon. En enda større grad av differensiering vil bidra til at flere ansatte kan holdes i arbeid. Tiltak som skjenkestopp og innslippstopp mener vi bør være virkemidler som innføres lokalt når lokale forhold tilsier at det er nødvendig.

 6. Holde lavmomsen på seks prosent ut 2021: Det er bestemt at lavmomsen skal holdes på 6 prosent frem til 1. juli 2021. NHO Reiseliv mener den bør holdes på 6 prosent ut 2021, men her må myndighetene gjøre en vurdering av behovet (dette kommer an på hvor lenge bransjen er underlagt strenge restriksjoner).

 7. Redusert serveringsmoms og/eller redusert arbeidsgiveravgift: NHO Reiseliv mener serveringsmomsen for restauranter må ned fra 25 til 15 prosent for å likestille servering på restaurant med take-away og butikkmoms. Vi mener at lavere avgiftsbelastning i månedene fremover vil være en treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen på. Vi må bedre rammebetingelsene til en bransje som ligger nede brukket rygg, og som trenger en lavere avgiftsbelastning – også etter at de har åpnet igjen. Det vil ta lang tid for bransjen å komme tilbake til normalen.

 8. Mer penger til markedsføring: Mer penger til markedsføringsmidler som et viktig tiltak i gjenåpningsfasen. Konkurransen om reisende kommer til å bli beinhard i årene som kommer. Dette fører til et økt profileringsbehov. Vi må styrke markedsføringen av Norge ovenfor våre nærmarkeder, og på lengere sikt mot fjernmarkeder som Asia, USA etc. 

 9. Midler til utvikling og omstilling: Politikerne må vurdere om omstillingsordningen for reiselivet skal forlenges ytterligere og/eller økes frem til sommeren. 

 10. Gi innspill om restriksjoner: NHO Reiselivs styrende prinsipp under pandemien har vært å gi innsikt i reiselivsbedriftenes situasjon og behov for hjelp i en historisk krisetid. Vi har gitt råd og innspill på hvordan tiltak og planlagte tiltak rammer reiselivsbedriftene, og vi har vært opptatt av at tiltakene må være forholdsmessige og ikke-vilkårlige, slik at bedriftene kan drive så normalt som mulig. Vi fortsetter den tette dialogen vi har med myndighetene i tiden fremover, for å sikre at bedriftene kan få opp aktiviteten igjen så raskt som mulig. 
 11. Forlenget permitteringsordning: Permitteringsordningen avsluttes 30. juni 2021. NHO Reiseliv vil jobbe for at ordningen forlenges til over sommeren 2021, for å unngå unødvendige oppsigelser.  
Les mer om hva NHO Reiseliv har fått gjennomslag for i 2020. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 7. januar 2021

Krisen i reiselivet fortsetter inn i det nye året. Våren 2021 er det tid for gjenåpning av samfunnet og norsk reiseliv, men med nye restriksjoner på plass er det behov for ytterligere tiltak for å kompensere bransjen.

NHO Reiselivs nye statusrapport har ferske tall som beskriver situasjonen i bransjen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: