Dette er regjeringens gjenåpningstiltak

Nyhet

Publisert

Få med deg NHO Reiseliv sine reaksjoner til forslagene som ble lagt frem 29. mai.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Regjeringen kom i dag med en rekke forslag til tiltak for å motvirke koronaviruskrisen. Blant forslagene er lønnstilskudd, forlenget kompensasjon, midler til kommunale næringsfond og reiselivsordning i Innovasjon Norge, en modell for sesongbedrifter, midler til å dekke lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter og verdsettelsesrabatt på formuesskatt på arbeidende kapital.

Kompensasjonsordningen forlenges, men kuttes 

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen, som er tilskudd for å dekke noen av bedriftenes faste kostnader, til juli og august. Samtidig reduseres støtten fra 80/90 % av faste, uunngåelige kostnader til 70 prosent i juli og videre ned til 50 prosent i august.  

─ Det er positivt at regjeringen har lyttet til reiselivets bønn om at ordningen må forlenges, men dette er dessverre to skritt frem og ett tilbake. Det er skuffende at støtten reduseres når det store flertallet av reiselivsbedrifter fortsatt ligger nede med brukket rygg, sier reiselivsdirektøren. 

─ Mens resten av samfunnet og næringsliv begynner å komme tilbake til en normalsituasjon, er mange reiselivsbedrifter fortsatt stengt og vil være uten inntekter til langt over sommeren. Derfor må også definisjonen av hva som kan kalles sesongbedrifter justeres fra det regjeringen legger frem. Nå må vi jobbe for at flertallet på Stortinget forstår at nivået må opprettholdes også gjennom sommeren, sier Krohn Devold.  

Lønnstilskudd vil hjelpe noen

Et av dagens tiltak fra regjeringen er en lønnstilskuddsordning for bedrifter som henter tilbake ansatte som er permittert, i juli og august. Målet er å få permitterte raskere tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona. Støtte vil bli gitt til bedrifter som tar tilbake egne permitterte, i minst samme stillingsbrøk, som var helt eller delvis registrert permittert hos NAV 28. mai 2020, og som er sysselsatt i bedriften per 31. august. 

─ Ordningen vil hjelpe noen reiselivsbedrifter å komme i sving igjen i sommermånedene, men det store flertallet av reiselivsbedrifter vil ikke ha nytte av ordningen. Det er regjeringen som har stengt grensene, og forretningsmarkedet ved å innføre maksantall på konferanser. Så lenge vi har stengte grenser, maksantall og avstandsregel mangler reiselivet fortsatt 70 prosent av markedet. Uten gjester i sommer kan de ikke ta permitterte tilbake i jobb før til høsten. Lønnstilskudd er ikke noe poeng hvis bedriften er stengt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Beregningsmodell for sesongbedrifter

For sesongbedrifter som har mer enn 80 prosent av sin omsetning i løpet av seks sammenhengende måneder, vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en sesongfaktor. Sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12. Sesongbedrifter er i denne sammenheng definert som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken. I tillegg forberedes en særlig støtteordning til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter.

─ NHO Reiseliv mener at definisjonen av hva som er en sesongbedrift her blir for snever. Det har vi tidligere meldt tydelig ifra til finansdepartementet og vi vil fortsette å kjempe for dette i Stortinget, sier NHO-reiseliv direktøren.

─ Vi mener at også bedrifter som ikke har offentlig infrastruktur som vei eller båt hele året, må regnes som sesongbedrifter. Det samme må overnatting- og serveringsbedrifter som i stor grad henter sine kunder fra utendørsaktiviteter i sesong.

Utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter

Regjeringen foreslår derfor en ordning som skal bidra til at sesongbedrifter som for eksempel alpinanlegg og fornøyelsesparker, som har opplevd et stort omsetningsfall på grunn av smitteverntiltak, vil ha midler til å finansiere nødvendig vedlikeholdsarbeid iht. gjeldende regelverk. Formålet med ordningen er å bidra til at nødvendig vedlikehold ved fornøyelsesinnretninger og alpinanlegg blir ivaretatt til tross for omsetningssvikt. Foretakene må være definert som sesongbedrift, i henhold til kravene i den midlertidige tilskuddsordningen. Det vil si at foretaket må vise at 80 pst. av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en sammenhengende periode på seks måneder. Ordningen må utredes og konkretiseres nærmere før den kan iverksettes.

─ Dette er et avgjørende tiltak for at nettopp de bedriftene som har fått store deler av den sesongen de skulle tjene penger i revet bort kan ruste seg mot neste sesong, som da blir ekstra viktig. Sammen med sesongberegningsmodellen kan kanskje disse faktisk eksistere til neste år, sier Krohn Devold.

Utvider ikke permitteringsordningen

Regjeringen utvider ikke permitteringsordningen utover oktober, slik NHO har etterspurt. Regjeringen vil gjøre en ny evaluering av ordningen i august. Videre økes arbeidsgivers lønnsplikt fra 2 til 10 dager. NHO Reiseliv er skuffet over at ordningen ikke utvides til 52 uker:

─ Vi er skuffet over at permitteringsordningen ikke utvides til etter oktober. Regjeringen har effektivt stengt forretningsmarkedet med nedstengning av konferanser frem til høsten (1.sept). Det tar tid å bygge opp konferansemarkedet igjen. Så lenge vi har stengte grenser og avstandsregel mangler reiselivet 70 prosent av markedet. En evaluering i august er for sent for reiselivet. Vi risikerer masseoppsigelser i bransjen, avslutter Krohn Devold.

35% verdsettelsesrabatt på formuesskatt på arbeidende kapital

Alt for høy verdsettelse på hotellbygg har lenge vært et problem for norske hotelleiere. Regjeringen lovte i reiselivsmeldingen fra 2017 at det skulle komme en betydelig rabatt for å bøte på dette problemet, som rammer skjevt. 

─ Når man nå øker verdsettelsesrabatten med 10 prosent, blir denne nå på 35 %, som er det nivået NHO Reiseliv har forventet lenge.  Dette vil selvsagt også hjelpe på nå, og vi forventer at den blir værende, sier Kristin Krohn Devold.

600 mill. kroner mer til kommunale næringsfond

Regjeringen foreslår å øke bevillingen til kommunale næringsfond med 600 millioner kroner i 2020, i kommuner som er særlig hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer. Ifølge regjeringen kan dette eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige kommuner.

250 millioner til bedriftsutvikling i reiselivet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Innovasjon Norge med 250 millioner kroner til en tilskuddsordning for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen, for å hjelpe reiselivsbedrifter til å omstille seg til endringer i markedet som følge av virusutbruddet. Ordningen skal stimulere bedrifter til å gjennomføre utviklingsprosjekter til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer. Tilskuddsordningen vil omfatte alle bransjer i reiselivet, og skal bygge opp under målet med reiselivspolitikken – høyest mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Engangsbevilgningen skal rettes mot videreutvikling av eksisterende bedrifter som ikke var i vanskeligheter før 31. desember 2019, og ikke generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer.

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Nyttig å vite om politiske vedtak under korona-krisen:

  • Normalt tar politiske vedtak lang tid å fatte, fordi de skal på demokratisk høring og sjekkes ut i departementene. I en krisesituasjon vil man forbigå disse stegene for å kunne ta raske grep. Nå har det også blitt vedtatt en kriselov, som gir regjeringen mulighet til å vedta nye forskrifter raskt. 

  • Dette betyr at det blir vanskeligere for oss som organisasjon å informere korrekt om prosessene. Vi har allerede sett at vedtak har blitt fattet, som har måttet bli endret pga. juridiske hindringer, som EØS-reglene.

  • Vi må derfor ta forbehold angående det vi legger ut av både foreslåtte og vedtatte tiltak her. Selv om det er politisk enighet, så kan de endres.

  • I de tilfeller hvor dette rammer våre medlemsbedrifter, så jobber vi for å få på plass andre tiltak som kan hjelpe. Situasjonen har rammet nær sagt alle deler deler av norsk næringsliv, og vi står i en situasjon der myndighetene står foran tøffe prioriteringer hvor ikke alle utfordringer kan eller vil løses umiddelbart.   

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: