Lokale midler må gå til dem som faller utenfor eller har blitt nedstengt

Nyhet

Publisert

NHO Reiseliv og politisk rådgiver Kjersti Aastad mener alle kommuner inkludert i ordningen bør forsøke å kompensere alle bedrifter rammet av skjenkestopp, reiselivsbedrifter som har falt utenfor kompensasjonsordningen og destinasjonsselskapene, men prioritere mellom dem etter situasjonen i sin kommune

Stortinget har vedtatt utbetalinger på totalt 1,75 milliard kroner til bedrifter som skal fordeles via kommunene. Vi mener kommunene må prioritere midler til reiselivsbedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen eller har blitt nedstengt.

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til økonomiske tiltak i møte med pandemien, og har vedtatt utbetalinger på totalt 1 750 000 0000 kroner til bedrifter som skal fordeles via kommunene. 

I første omgang skal 500 millioner utbetales til kommuner med over gjennomsnittet høy arbeidsledighet og smittevernsnedstengning på de høyeste nivåene, og 500 millioner skal fordeles til alle landets kommuner basert på befolkningsgrunnlag. 750 millioner holdes av til andre runde, hvor man ser an behovet før man bestemmer fordelingen.

NHO Reiseliv er i tett i kontakt med noen av de hardest rammede kommunene, og har sendt brev med våre innspill om hvordan midlene bør fordeles. Vi oppfordrer også reiselivsbedriftene til å følge opp med sine kommunestyrerepresentanter.  

Dette er NHO Reiselivs innspill til fordeling av midlene:

  • Bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og bedrifter rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22.  januar 2021

Disse bedriftene ble stengt over natten noe som medførte nye, kostbare permitteringsrunder for allerede hardt pressede virksomheter, råvarelagre som måtte kasseres og stor usikkerhet om hvor lenge man måtte ha stengt.  Disse bedriftene kan identifiseres av serveringsbevilling og/eller serveringsbevilling. Utbetaling kan f.eks. skaleres basert på antall ansatte i bedriften.

  • Reiselivsbedrifter uten omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen

Det kan være mange ulike grunner til at en bedrift havner utenfor kompensasjonsordningen. Svært mange melder til oss at de var stengt i en periode frem mot mars 2020 – det kan skyldes oppussing/installasjon, reparasjoner etter skade/brann, at de er en sesongbedrift eller at bedriften enda ikke hadde startet ordinær drift – alle er grunner til at man ikke kan vise til reell omsetningssvikt.

NHO Reiseliv mener at når dette er bedrifter som fortsatt eksisterer ett år etterpå, så er dette fordi de er levedyktige bedrifter som fortjener å få sine uunngåelige faste utgifter kompensert på linje med andre. Vi ber derfor kommunene om å vurdere en egen pott for slike reiselivsbedrifter i sin kommune.  De aktuelle bedriftene må selv gi seg tilkjenne til kommunen og dokumentere sine uunngåelige faste kostander.

  • Destinasjonsselskapene

De fleste kommunene er medeier i et destinasjonsselskap sammen med lokale reiselivsaktører. De aller fleste destinasjonsselskap er organisert slik at de ikke faller innunder kompensasjonsordningen, men de mister inntekt fordi medlemskontingenten faller bort fra rammede reiselivsbedrifter. Regjeringen nevner spesifikt destinasjonsselskapene som en mottaker av midlene og NHO Reiseliv støtter dette. En mulig løsning vil være å kompensere reiselivsbedriftenes kontingent på 2019-nivå.  

Stortinget vedtok også at de ønsker at regjeringen lager en egen ordning til destinasjonsselskapene – NHO Reiseliv avventer regjeringens respons på dette forslaget før vi eventuelt endrer denne anbefalingen til kommunene.

Ber alle inkluderte kommuner kompensere alle tre bedriftstyper

NHO Reiseliv mener alle kommuner inkludert i ordningen bør forsøke å kompensere alle tre typer bedrifter, men prioritere mellom dem etter situasjonen i sin kommune.  Høyre, Venstre og KrF i Oslo kommune har allerede presentert sine forventninger til en slik ordning i tråd med våre innspill.

Les også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter

Stortinget har vedtatt utbetalinger til alle landets kommuner som skal gå til støtte av spesielt hardt rammede bedrifter. Her finner du NHO Reiselivs innspill til hvordan disse midlene bør fordeles, som sendt til kommunestyrene 26. februar 2021.

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: