Foto:

Mange krav i Stortingets krisepakke som NHO Reiseliv har kjempet for

Nyhet

Publisert

Foto:

Stortinget har blitt enige om 23 punkter i en ny krisepakke som inneholder mange av kravene fra NHO Reiseliv. − Mye av det vi har slåss for står på listen. God kontakt med partiene over lang tid gir resultater, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Opposisjonspartiene er enige om å overkjøre regjeringen, og forlenger permitteringsordningen helt frem til 1. oktober. Andre viktige gjennomslag for NHO Reiseliv er forslaget om inntektsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert, og forslaget om en tilskuddsordning for bedrifter som har falt utenfor kompensasjonsordningen.

Her har vi fått mange viktige gjennomslag som har stor betydning for våre medlemsbedrifter og deres ansatte. Men vi er ikke helt i mål enda, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto:

− Det er viktig at reiselivet får hjelp til å holde ut til pandemien er over, og da er det helt nødvendig at permitteringsordningen forlenges og at de bedriftene som av ulike årsaker har falt utenfor kompensasjonsordningen får støtte. Her har vi fått mange viktige gjennomslag som har stor betydning for våre medlemsbedrifter og deres ansatte, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

− Men vi er ikke helt i mål enda. Blant annet må staten ta en større del av regningen ved permitteringer. Når bedriftene blir tvunget til å stenge og permittere ansatte på grunn av myndighetspålagte restriksjoner som skjenkestopp, må staten ta en større del av den økonomiske belastningen ved permittering, fortsetter Krohn Devold.

Viktige gjennomslag for reiselivet i krisepakken fra Stortinget

Den nye krisepakken fra Stortinget inneholder følgende 23  punkter. Alle forslagene er viktige for reiselivsbedriftene, og vil være til hjelp for å komme se igjennom krisen, men vi har trukket frem de punktene som er særlig viktige, og der NHO Reiseliv har hatt en konkret interesse av å finne løsninger.

Klikk på de grønne pilene for å lese mer om hvordan NHO Reiseliv har arbeidet for punktene nedenfor.

1. Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021 

NHO Reiseliv har jobbet for at permitteringsordningen skal forlenges, for å hindre unødvendige oppsigelser av folk bedriftene trenger så snart gjenåpningen starter. Les mer her.  

2. Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats for dagpenger, 80 prosent av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021

3. Stortinget ber regjeringen vurdere utsette arbeidsgiverperiode II til 1. juli 2021

Arbeidsgiverperiode II er 5 nye lønnspliktdager som i utgangspunktet var foreslått å slå inn for de som hadde hatt permitterte i mer enn 30 uker 1. januar 2021. I budsjettforliket ble denne skjøvet på til 1. mars 2021.

NHO Reiseliv har tatt til orde for at man bør fjerne hele arbeidsgiverperiode to, og dette forslaget sørger for nok en forskyvningnår denne vil inntreffe, som er positivt. 

Tiden vil vise om den vil få effekt for rammede reiselivsbedrifter 1. juli eller om flesteparten av de berørte bedriftene innen da har hentet de ansatte tilbake for sommersesongen. NHO Reiseliv vil fortsette å følge opp dette.  

4. Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for motta dagpenger til 01.10.2021

5. Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert

6. Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenlikningsgrunnlag 2019.

NHO Reiselivs medlem Norsk Guideforbund organiserer en rekke selvstendig næringsdrivende guider som har blitt sterkt berørt av nedstengningene. Disse er ikke virksomheter som kan permittere eller har store faste kostnader de kan få dekket av kompensasjonsordningen, men sikres en inntekt ved at inntektssikringen forlenges.  

7. Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) fram til 01.10.2021

NHO Reiselivs medlemmer som er lærebedrifter har vært svært bekymret for denne gruppen, og vi tok derfor kontakt med politisk ledelse i arbeids- og sosialdepartementet om dette i forkant av forrige videreføring av ordningenLes mer her.  

8. Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021

9. Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for innvilget sosialhjelp til 01.10.2021

10. Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet coronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt for en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner.

11. Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag .

12. Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter.

NHO Reiseliv har vært en viktig pådriver for å få på plass et bransjeprogram for reiselivet, som gir alle ansatte og permitterte mulighet til å ta etter- og videreutdanning helt gratis under koronapandemien. 

Mange permitterte har brukt denne perioden til å få faglig påfyll. Les mer om bransjeprogrammet her.  

13. Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsrettede tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud.

14. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, seinest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for inntektsstøtte slik at folk kan holdes i jobb framfor være permittert

NHO Reiseliv har lenge ønsket en forbedret og mer fleksibel lønnstilskuddsordning, som gjør at bedriftene trygt kan hente ansatte tilbake fra permittering ved gjenåpning, men som allikevel tar høyde for at det kan komme en ny smittebølge som gjør at man ikke kan ha normal drift i nok en periode.  

15. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad p 85%.

Ett av NHO Reiselivs viktigste krav er at kompensasjonsordningen må forlenges og forbedres så lenge bedriftene er pålagt restriksjoner som hindrer normal drift. Les mer her.  

16. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter

Dette er et viktig gjennomslag for alpinbransjen spesielt, som har store kostnader knyttet til vedlikehold – samtidig som de har store omsetningstap pga blant annet fravær av utenlandske skigjester.  

17. Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr

 Dette har vært et viktig punkt for NHO Reiselivs medlemmer og berører blant annet leiebilselskapene hvor det har vært stor forskjell på hva man har fått i støtte, alt avhengig av om man har eid en lånefinansiert bilpark eller leaset den. Her ser vi frem til å se hvordan regjeringen vil svare ut anmodningsvedtaket.

18. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om videreføre og styrke ordningen med tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i ny salderingen av statsbudsjettet 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak eller nedstengninger, til gode.

I hele desember jobbet NHO Reiseliv for å få på plass ekstra tiltak til de kommuner som har fått de hardeste restriksjonene på driften. Det var derfor svært gledelig at regjeringspartiene og FrP rett før juleferien ble enige om å bevilge 250 millioner kroner ekstra til kommuner med høy arbeidsledighet, som Oslo og Bergen. Det vil fortsatt være behov for ekstra midler til kommuner med bedrifter som er særlig hard rammet så lenge reiselivsnæringen er underlagt strenge restriksjoner. Les mer om vårt arbeid her.

19. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke omstilllingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.

Innovasjon Norges ordninger har vært svært populære, med søknadsbeløp langt over de tildelte rammene. NHO Reiseliv har flere ganger pekt på dette som en god ordning som også bør videreføres inn i gjenåpningsperioden 

20. Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021 og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernsbegrensning

21. Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

En av NHO Reiselivs prioriterte saker er å sørge for at bedrifter som har falt utenfor kompensasjonsordningen blir kompensert. Vi får daglig henvendelser fra medlemmer som faller utenfor kompensasjonsordningen, særlig fordi de har vært stengt for oppussing i referansemånedene, eller har gjort investeringer eller startet opp slik at de ikke har sammenliknbare måneder å vise til for å regne ut kompensasjon. Vi håper denne ventilordningen vil inkludere alle. Les mer om hvordan vi har jobbet med dette her.

22. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021.

NHO Reiseliv har jobbet for at det skal være mulig for bedriftene å utsette innbetaling av skatter og avgifter. I regjeringens krisepakke ble det gitt ytterligere to måneder utsettelse frem til 1. april, men vi har jobbet for ytterligere forskyvninger dersom pandemien vedvarer. Etter nyttår ble det innført nye, svært inngripende restriksjoner, som nasjonal skjenkestopp, som har forverret situasjonen for reiselivsbedriftene betraktelig – og dermed forsterker behovet for å utsette krav om innbetaling av skatter og avgifter.  

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp er i tillegg enige om:

23 Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse, som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Foto:

Situasjonsanalyse

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 15. juli 2022

For det store flertallet av reiselivsbedriftene blir årets sommer svært bra med mange gjester – både fra Norge og utlandet, viser medlemsundersøkelsen for juli 2022. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: