Stortinget stemte for utvidelse og endringer i kompensasjon

Nyhet, Politikk

Publisert

Stortinget stemte i dag for at kompensasjonsordningen forlenges til sommeren, at kostnader knyttet til tapte varelagre innlemmes i ordningen, at det må finnes en løsning for destinasjonsselskapene og at det bevilges mer penger til kommunal kompensasjonsordning. Samtidig åpner Stortinget opp for at regjeringen kan gi mindre støtte til de største bedriftene.

Kompensasjonsordningen forlenges og forbedres: 

Tirsdag 23. februar stemte et flertall på stortinget for at kompensasjonsordningen skal vare frem til 1. juli 2021 i første omgang, og at råvarekostnader for nedstengte bedrifter skal tas med i kompensasjonen. Videre stemte de for at det skal bevilges 1,75 milliarder kroner til bedrifter som har falt utenfor ordningen eller er spesielt hardt rammet av nedstengninger 

NHO Reiseliv mener det er helt nødvendig at ordningene varer så lenge bedriftene er skadelidende av tiltakene. Vi har bedt om å få råvarekostnader og en ny runde med lønnspliktdager inkludert, og registrerer at stortinget er enige med oss om råvarer. 

Bevilger mer penger til kommunal kompensasjonsordning: 

Regjeringen foreslo at bedrifter i kommuner med brå nedstengning og bedrifter som opplever å faller utenfor øvrig kompensasjonsordning, skal få egen støtte via kommunale ordninger. Stortinget foreslår å øke rammene på disse ordningene. Stortinget stemte for at den første del-utbetalingen bør utvides med 500 mill. kroner til totalt 1 mrd. kroner.

Av disse fordeles 500 millioner kroner til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet og til de kommunene som har vært omfattet av forsterkede smitteverntiltak på nivå A, B, C eller D etter covid-19-forskriften kap. 5. De resterende 500 millioner kroner skal fordeles som en grunnbevilgning til alle landets kommuner, basert på innbyggertall. I proposisjonen foreslås en andre runde på 500 mill. kroner. Stortinget mener at beløpet i denne andre runden bør være 750 mill. kroner, som kan benyttes i den grad situasjonen med omfattende smitteverntiltak og lokale nedstengninger tilsier det.  

NHO Reiseliv følger opp denne saken i kommunene. Vi mener regjeringen legger helt tydelige føringer på at det er nedstengte bransjer, som servering og de som faller utenfor, blant annet vekst- og oppstartsbedrifter og destinasjonsselskap, som skal prioriteres i utdelingen av disse bedriftene. NHO Reiseliv følger opp denne saken i kommunene. 

Fullmakt til å kutte for konsern: 

Stortinget åpnet for at regjeringen skal ha muligheten til å gi de største bedriftene mindre, noe som vil kunne ramme reiselivet spesielt hardt. Stortinget mener regjeringen i perioden mars til juni bør ha fullmakt til å redusere taket på utbetalinger med inntil 30 mill. kroner ned til 50 mill. kroner per måned, samt fullmakt til å redusere innslagspunktet for avkortning med inntil 10 mill. kroner til 20 mill. kroner per måned. Stortinget ber regjeringen følge situasjonen nøye frem mot sommeren og vurdere om det er hensiktsmessig med ytterligere endringer.  

NHO Reiseliv mener det vil være uheldig for reiselivsbedriftene om regjeringen benytter seg av denne fullmakten, og vil følge opp saken videre. 

Stortinget ber regjeringen komme med en løsning for pakkereisearrangører: 

Stortinget ba på nytt regjeringen om å komme opp med en løsning for bedrifter som er underlagt pakkereiseordningen og som ikke har fått stilt garanti. Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake på egnet måte med et forslag om en midlertidig ordning der staten bidrar til å reetablere et fungerende garantimarked for pakkereiser.  

Dette har lenge vært en prioritert sak for NHO Reiseliv, og vi er glade for at Stortinget har lyttet til oss. Vi setter vår lit til at regjeringen straks finner en løsning.  

Ber om løsning for å redusere inntektstapet til destinasjonsselskapene: 

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en løsning for å redusere inntektstapet til de norske destinasjonsselskapene enten ved å innarbeide medlemskontingent/partnerbidrag som faste uungåelige kostnader i kompensasjonsordningen eller som et eget tilskudd til destinasjonsselskapene.  

NHO Reiseliv har bedt om at kontingenten, som reiselivsbedriftene betaler til destinasjonsselskapene blir en del av de uunngåelige kostnadene som dekkes av kompensasjonsordningen.  

Ikke flertall for at permitteringskostnader innlemmes i ordningen:

 NHO Reiseliv har bedt om at permitteringskostnader innlemmes i kompensasjonsordningen: Det er ikke flertall for dette, men FrP, Sp, SV og Rødt har et mindretallsforslag som beskriver dette. Heller ikke inkludering av kostnader til smittevern ble det flertall for, men Sp, SV, MDG og Rødt foreslo å innlemme det uten at andre støttet dem.  

Filmincentivordning

Stortinget stemte også for at regjeringen skal vurdere filmincentivordningen i revidert nasjonalbudsjett. Dette er i tråd med et ønske blant annet NHO Reiseliv har talt for, slik at man tar en avgjørelse basert på det antall søknader som har kommet inn i denne refusjonsordningen og sikrer Norges-promotering og investeringer i norsk reiseliv og næringsliv. 

Mer støtte til Svalbard: 

I tillegg ble det vedtatt 40 millioner til reiselivsbedrifter på Svalbard. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: