Dette betyr Granavolden-plattformen for reiselivsbedriftene

Nyhet, Politikk

Publisert

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold er glad for at regjeringen er bevisst reiselivet som en av verdens raskest voksende næringer. Foto: Oda Hveem.

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold vurderer den politiske plattformen til den nye borgerlige flertallsregjeringen.

Krohn Devold mener noe av det viktigste i plattformen - sett med reiselivsøyne - er punktene om formuesskatt.

Om formuesskatt skriver regjeringen at den vil:

 • Fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital.
 • Forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.

─ I Stortingsmeldingen som omhandlet reiseliv fra 2017, ble reiselivet lovet en betydelig verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av hoteller, men dette har uteblitt i to statsbudsjett etter det, og det er blitt vist til at man venter på avklaring fra ESA. Vi forventer fortsatt at rabatten kommer på plass, men det er også gledelig at regjeringen ønsker forenkling av skattesystemet og vil nedtrappe formuesskatten på arbeidende kapital og eiendomsskatten videre, sier Krohn Devold.

Fra regjeringserklæringen

«Regjeringen legger til rette for verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen først og fremst gjennom å etablere gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet. Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, der Norge har gode forutsetninger for å delta».

«Styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål»

─ Granavolden-plattformen kommer knapt ett år etter Jeløya-plattformen, og mye er «klipp og lim» fra sistnevnte. Derfor er det gledelig å se at de fire partiene har fått inn et eget reiselivskapittel, i tillegg til flere punkt om vilkårene for små- og mellomstore bedrifter. Forhandlerne er bevisst på at reiseliv er verdens raskest voksende næring og at Norge har gode muligheter til å ta sin del av veksten. Det er godt å bli lyttet til, sier NHO Reiseliv-sjefen.

I kapittelet om reiseliv skriver regjeringen at den vil:

 • Bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til distriktsdestinasjonene.
 • Styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål.
 • Ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk.
 • Redusere skatte- og avgiftsnivået og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme reiselivsnæringen til gode.
 • Gjennomgå ulike hindre som begrenser etablering av handelsbedrifter, med sikte på forenklinger.
 • Utvikle modeller innen kulturturisme som kan gi nye forretningsmodeller og samarbeid mellom kulturinstitusjoner og turistnæringen.
 •  Gi kommunene myndighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale i tilknytning til bryggeri.

 ─ Det er sant, som regjeringen sier, at gode rammebetingelser for næringsvirksomhet er det viktigste for reiselivsbedriftene. Derfor er det bra at det også finnes punkter om tilsyn, formuesskatt og forenklinger, påpeker Krohn Devold.

Små og mellomstore bedrifter

Regjeringen skriver følgende om små og mellomstore bedrifter og gründere:

«Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for å opprettholde et godt velferdsnivå i fremtiden. Gode generelle rammevilkår og et skattesystem som stimulerer til bedriftsetableringer, arbeidsplasser og norsk privat eierskap er derfor helt sentralt. Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Regjeringen vil derfor sikre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter.»

Regjeringen skriver at den vil:

 • Legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter.
 • Heve grensen for halvårlig innrapportering av moms.
 • Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.
 • Vurdere regelendringer for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å etterleve HMS-regelverket, uten at standarden senkes.
 • Vurdere om virkemiddelapparatet treffer små- og mellomstore bedrifter godt nok.
 • Ha et mål om netto innsparinger for bedriftene som følge av avbyråkratisering.
 • At små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud.
 • Utrede muligheten for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter få betale skatter og sosiale avgifter etterskuddsvis.
 • Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter.

─ Det har vært et problem at særlig frittstående hotell har blitt utelatt fra offentlige anbudsrunder når det gjelder innkjøp av konferanse og rom/frokost. At regjeringen to steder i erklæringen viser til at det skal bli lettere for små- og mellomstore bedrifter å delta i offentlige anbud, er derfor godt å se.

Forenkling

Om forenkling skriver regjeringen følgende:

«Regjeringen har et mål om mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser og vil arbeide for en enklere hverdag for folk og bedrifter. Et omfattende skjemavelde og en krevende rapporteringsplikt er en belastning for næringslivet. Unødvendig byråkrati reduserer næringslivets konkurransekraft og evne til verdiskaping. Det offentliges behov for kontroll må balanseres bedre mot næringslivets behov for forenkling.»

Regjeringen skriver at den vil:

 • Fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er å redusere kostnadene med 10 mrd. kroner i perioden 2017-2021.
 • Fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet, med særlig fokus på forenklinger som kommer små og mellomstore bedrifter til gode.
 • Gjennomgå selskapsretten for å fremme økt verdiskaping.
 • Videreutvikle Altinn som plattform og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang.
 • At hensynet til næringsutvikling skal tillegges mer vekt i gjennomføringen av forenklingstiltak.
 • Arbeide for mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis overfor næringslivet, og styrke tilsynenes veiledningsplikt.
 • Fjerne unødvendig og foreldet lov- og regelverk, herunder fjerne omstillingsloven.

Filminsentivordning

Regjeringen skriver også at den vil «vurdere utvidelse av insentivordningen for film- og TV-produksjon i Norge».

– Norsk natur- og kulturlandskap i filmer og tv som vises til et internasjonalt publikum, er god reiselivsreklame. Derfor har NHO Reiseliv jobbet for en filminsentivordning. At regjeringen vil se på en utvidelse av ordningen, gir flere norske lokasjoner håp om glimrende profilering på små og store skjermer verden over, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Færre momssatser

Regjeringen skriver at den vil:

 • Gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser.

 ─ Totalt har reiselivet fått en momsøkning på 50 prosent de siste tre årene. Derfor er det bekymringsfullt at regjeringen igjen skriver om forenkling av merverdiavgiftssystemet, mener Krohn Devold.   

Tidligere har Scheel-utvalget anbefalt et tosatssystem i merverdiavgiften der man beholder den generelle satsen på 25 prosent, mens dagens nullsats og laveste sats økes til 15 prosent. Samtidig står det i Venstres program for 2017-21 at partiet vil redusere momssatsen på salg av mat på restauranter, slik at restauranter og bensinstasjoner likestilles, noe som er i tråd med NHO Reiselivs politikk.

─ NHO Reiseliv vil fortsatt følge utviklingen i denne saken svært nøye, og vi vil søke en aktiv og kontinuerlig dialog med Regjeringen, hvor vi legger vekt på viktigheten av forutsigbare rammebetingelser og internasjonale konkurransevilkår, avslutter Krohn Devold.

 
Se også:

NHO Reiselivs Årskonferanse 2021

Streames LIVE fra Stavanger

NHO Reiselivs årskonferanse 2021 skal vise veien ut av koronakrisen. Vi ser på mulighetene for veien videre og viser valgene som gir de beste forutsetningene for comeback for reiselivet. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: