Reiselivet skaper, bygger og begeistrer

Reiselivet har vært hardt rammet. Men nå er endelig unntakstilstanden over! Nå blir det viktig for oss å reise oss igjen og sammen skape morgendagens reiseliv. Vi skal bygge, skape og begeistre, sånn som vi er så gode til.

2021 ble et usikkert år for reiselivet. Faktisk ble det andre pandemiåret minst like krevende for næringen som det første.

Jeg vil berømme bedriftene for å ha stått i denne vanskelige tiden på en imponerende måte.

Kristin Krohn Devold

Stor usikkerhet rundt gjenåpning, skiftende smittetrykk, avstandsregler, nye nedstenginger, skjenkestopp og støtteordninger som kom og gikk, gjorde det nærmest umulig å planlegge og organisere drift.

Mange ansatte ble permittert, noen i flere runder, steder valgte å holde stengt da tapet uansett ville bli stort når inngripende tiltak rammet skjenkemulighetene atter en gang. Julebordsesongen og 17. mai, tiden hvor serveringsnæringen og hotellene har store deler av sin årlige inntjening, ble totalt ødelagt av skjenkestopp.

Reiselivet har altså i to år vært rammet hardt både økonomisk og menneskelig, men nå er endelig unntakstilstanden over! Nå blir det viktig for oss å reise oss igjen og sammen skape morgendagens reiseliv. Vi skal bygge, skape og begeistre, sånn som vi er så gode til.

Innovasjon og styrket samhold

Siden årtusenskiftet har norsk reiseliv hatt 20 år med sammenhengende vekst. Unntakstilstanden vi har vært i de siste årene skal ikke få lov til å endre på dette. Pandemien har gjort oss sterkere; aldri før har innovasjonskraften vært sterkere og produktutviklingen raskere. Samholdet og fellesskapet i næringen er styrket og krisen har synliggjort kraften NHO Reiseliv og NHO-fellesskapet har.

Et godt samhold internt i NHO og stor arbeidsinnsats fra ansatte og bedriftene gjorde at vi kom igjennom situasjonen med få konkurser og rekordhøy medlemsmasse. Jeg vil berømme bedriftene for å ha stått i denne vanskelige tiden på en imponerende måte.

Nå blir det viktig for oss å reise oss igjen og sammen skape morgendagens reiseliv. Vi skal bygge, skape og begeistre, sånn som vi er så gode til.

Kristin Krohn Devold

Reiselivet er viktig for livskraft og glede

Vi er viktig for livskraft og livsglede, både i byen og på bygda. Dette ble særlig tydelig under pandemien, da de viktige møteplassene holdt stengt, og områder hvor det vanligvis yrer av liv var som tomme spøkelsesgater.

Mange politikere ble enda mer bevisste den verdien reiselivet har, som en viktig sysselsetter, som integrerer og inkluderer og som skaper gode og viktige møteplasser for lokalbefolkningen og tilreisende.

Vi vil fortsette å bygge omdømme til næringen og øke kjennskapen til reiselivet som en viktig sysselsetter, som bidrar til store skatteinntekter, som skaper bolyst og liv og aktivitet i by og bygd. Vi trenger et stabilt regime for moms, forutsigbare og koordinerte tilsynsordninger og konkurransedyktig skatteregime, blant annet.

Reiselivet skaper, bygger og begeistrer

i skal skape sterke reiselivsbedrifter og attraktive arbeidsplasser som gir ny vekst. Vi skal bygge samfunnsverdier og sterkere allianser, og vi skal begeistre gjester og lokalsamfunn, medlemmene våre og morgendagens arbeidskraft.

Før pandemien sysselsatte reiselivet nærmere 170.000 personer. Automatisering og robotisering vil aldri kunne erstatte våre ansatte. Det er få andre bransjer som bidrar mer til inkludering, å få unge mennesker og arbeidstakere med utenlands bakgrunn i jobb, og som leverer flere arbeidsplasser og skatteinntekter til landets kommuner enn reiselivsnæringen.

Dessverre opplevde vi en kompetanseflukt fra næringen under pandemien. Usikre tider med permitteringer og uforutsigbarhet knyttet til om de ansatte kunne komme tilbake på jobb, eller om bedriftene ville måtte stenge ned igjen jaget vekk mange. Men reiselivet vil være en betydelig sysselsettingsmotor fremover. En mer fleksibel arbeidslivspolitikk er bra for ansatte, næring og samfunnet. Reiselivet er et trygt karrierevalg med gode arbeidsplasser, utfordringer og muligheter.

Lykkes vi med å legge til rette for reiselivsnæringen, skaper vi også gode lokalsamfunn med aktivitet og arbeidsplasser over hele landet.

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse samfunnsutfordringene. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: