Informasjon om behandling av personopplysninger i NHO Reiseliv

Nedenfor informerer vi (NHO Reiseliv) om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger. NHO Reiseliv er behandlingsansvarlig hvis ikke annet fremgår.

I informasjonen finner du de gruppene av personer vi kan behandle personopplysninger om. Merk at du kan være omfattet av flere grupper. Vi kan behandle personopplysninger som ikke er omfattet av informasjonen nedenfor, i så fall vil vi informere om behandlingen på annen måte.

Vår behandling av personopplysninger er basert på de behovene vi har i virksomheten. Utgangspunktet for vår virksomhet er vårt vedtektsbestemte formål, som er å "arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skaper grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn."

Kontaktinformasjon om oss og de databehandlere vi har avtaler med, finner du helt nederst. I punktet "Rettigheter for de registrerte" informerer vi om rettighetene til dem vi har personopplysninger om. Samtykker du har gitt oss vil gjelde også for NHO Reiselivs eventuelle rettsetterfølgere.

Kapitler

Grupper av personer som vi kan ha personopplysninger om

Kontaktpersoner i medlemsbedrifter

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner i medlemsbedrifter for å

 • Informere medlemsbedriftene om vår virksomhet.
 • Administrere medlemskap i NHO Reiseliv, blant annet innkalle til møter i våre organer og fakturere kontingent.
 • Yte tjenester til medlemsbedrifter.
 • Forvalte tariffavtaler og tariffavtaletilslutning.
 • Dokumentere kontakt mellom medlemsbedriftene og oss.
 • Utforme våre synspunkter i politiske og andre saker.

Med kontaktpersoner i medlemsbedrifter mener vi ansatte og andre representanter.
Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å administrere medlemskap og å forfølge våre formål som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vi lagrer og utleverer opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de ønsker å gi oss personopplysninger, men daglig leder må gi oss kontaktopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde i hovedsak navn, kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel arbeidsgivers nettside. Vi kan hente inn opplysninger fra offentlige registre (Foretaksregisteret) om hvem som er styremedlemmer og daglig leder i medlemsbedrifter.

Vi skal slette opplysningene hvis vi blir kjent med at kontaktpersonen opphører å være kontaktperson eller vi ikke har behov for kontakt med virksomheten. Vi vil likevel beholde opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli bruk for dem for eksempel for å dokumentere virksomheten vår eller den kontakten vi har hatt.

Vi bruker av og til en tredjepart til å kontakte medlemsbedrifter. Tredjeparten vil være databehandler, se kontaktinformasjon nedenfor.

Innehavere av enkeltpersonforetak som er medlemmer i NHO Reiseliv

Mange opplysninger om enkeltpersonforetak vil samtidig utgjøre personopplysninger om innehaveren. Vi behandler opplysninger om enkeltpersonforetak for å

 • Informere dem om vår virksomhet
 • Administrere medlemskapet i NHO Reiseliv, blant annet innkalle til møter i våre organer og fakturere kontingent
 • Yte dem tjenester
 • Dokumentere kontakt mellom dem og oss
 • Utforme våre synspunkter i politiske og andre saker

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å administrere medlemskap og forfølge våre formål som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vi lagrer og utleverer opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Innehaveren må gi oss personopplysninger for å være medlem i NHO Reiseliv. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde i hovedsak kontaktperson og kontaktopplysninger. Kilde for slike opplysninger vil være offentlig tilgjengelige registre (blant annet Foretaksregisteret)

Opplysninger om andre bedrifter enn enkeltpersonforetak utgjør ikke personopplysninger.

Vi bruker av og til en tredjepart til å kontakte medlemsbedrifter. Tredjeparten vil være databehandler, se kontaktinformasjon nedenfor.

Personer som henvender seg til NHO Reiseliv

Vi behandler personopplysninger om dem som henvender seg til NHO Reiseliv for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å ha kontakt med omverdenen i vår virksomhet som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og i å dokumentere den virksomheten vi driver.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. Får vi ikke de opplysningene vi trenger for å besvare henvendelser, kan vi ikke besvare henvendelsene og vi kan slette henvendelsene. Vi vil ikke motta, eller behandle på annen måte, sensitive opplysninger fra noen uten at vi har lovlig grunnlag for det.

Vi kan lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor. Kommunikasjon med et innhold som kan føre til behov for senere oppfølgning, klager eller innsigelser, kan vi lagre i inntil ti år.

Behandling av personopplysninger i tilknytning til bedriftskunder og leverandører i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Vi behandler personopplysninger i tilknytning til eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører, herunder opplysninger om kontaktpersoner hos nevnte, for å:

 • administrere våre forhold til kunder/leverandører
 • markedsføre våre varer og tjenester
 • forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av varer og tjenester
 • evaluere kjøp og salg av varer og tjenester
Behandling av personopplysninger hos potensielle bedriftskunder og leverandører

Behandlingen av personopplysninger hos potensielle bedriftskunder og leverandører, som opplysninger om kontaktpersoner, er basert på NHO Reiselivs berettigede interesse som består i behovet for innkjøp og salg. Vi har vurdert at behandlingen av personopplysninger ikke gjør inngrep i de registrertes personvern i større grad enn at behandling kan skje på grunnlag av vår berettigete interesse.

Det vil kun bli behandlet kontaktopplysninger om kontaktpersoner hos potensielle kunder og leverandører, og opplysningene vil kun bli behandlet inntil det er tatt kontakt med den registrerte. Etableres det ikke noe kunde- eller leverandørforhold, se nedenfor, vil personopplysningene slettes (med unntak av fortegnelse om hvem man har hatt kontakt med for å forhindre å ta kontakt igjen senere).


Behandling av personopplysninger hos eksisterende bedriftskunder og leverandører

NHO Reiseliv behandler personopplysninger knyttet til våre bedriftskunder og leverandører, herunder til kontaktpersoner hos nevnte, for å kunne oppfylle avtaler med kunder og leverandører, og for å overholde rettslige forpliktelser, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Som behandling omfatter både innsamling, lagring, endring, overføring samt annet som er nødvendig knyttet til å oppfylle avtaler og overholde rettslige forpliktelser. Opplysningene blir kun behandlet så lenge det er nødvendig, for eksempel for å dokumentere forhold rundt kjøp og salg, herunder å fremme og håndtere krav, plikter og rettigheter.

Personopplysninger som behandles vil i det vesentlige omfatte kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside, eventuelt også direkte fra vedkommende selv.

Medlemmer i fagforeninger

Vi behandler personopplysninger om personers medlemskap i fagforeninger for å

 • administrere krav om tariffbinding der tariffavtaler bestemmer at de skal gjøres gjeldende for navngitte personer (dette gjelder for tariffavtaler med Forbundet for Ledelse og Teknikk, NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon eller Lederne som part)
 • verifisere at vilkåret om representativitet for rett til tariffavtalebinding er oppfylt
 • administrere plassfratredelser (streik)
 • rådgi medlemsbedrifter i konkrete personalsaker og behandle tarifftvister som gjelder enkeltpersoner

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er part i landsomfattende tariffavtaler og at vi rådgir medlemsbedrifter. Opplysningene vil være navn, stilling, arbeidsgiver og den tariffavtale vedkommende er eller skal være omfattet av. Personers medlemskap i fagforeninger er en sensitiv personopplysning. Vår behandling av den opplysningen vil være omfattet av innholdet i tariffavtaler/overenskomster, rettskrav eller at personen selv har åpenbart har offentliggjort opplysningen, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 hhv. bokstav b, e og f.

Kilden for personopplysningene vil være de fagforeninger personen er medlem av eller den bedriften personen er ansatt i. Kilden er ikke offentlig tilgjengelig.

Vi kan lagre opplysningene så lenge de er relevante og aktuelle for vår saksbehandling.

 

Brukere av Arbinn

NHO og NHO Reiseliv behandler personopplysninger om brukere av Arbinn for å kunne verifisere at de har tilgang til tjenester som er forbeholdt våre medlemsbedrifter og for å utvikle og forbedre tjenestene våre.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å yte medlemsbedriftene tjenester.

For bruk av deler av Arbinn er det en betingelse at det blir registrert opplysninger om brukerne.

Vi kan lagre opplysningene slik det er beskrevet under punktet "Kontaktpersoner i medlemsbedrifter".

Du kan lese her om Arbinn-sidenes bruk av informasjonskapsler/cookies (lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr eller vår adgang til opplysninger, jf. ekomloven § 2-7 b.

 

Kontaktpersoner i samfunnslivet

Vi behandler personopplysninger om personer i bedrifter, akademia, offentlig forvaltning, medier, politikk, andre organisasjoner og samfunnslivet for øvrig for å informere om og å innhente og kartlegge synspunkter på og vurderinger av spørsmål og saker som gjelder næringslivet.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å forfølge våre formål som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. 

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Vi kan hente inn personopplysninger fra andre kilder. Kilder for slike opplysninger vil for eksempel være medier, nettsider og offentlige organer. Opplysningene kan omfatte opplysninger som er relevante for formålene nevnt ovenfor, blant annet ytringer fra personene selv.

Behandler vi sensitive personopplysninger ("særlige kategorier"), blant annet om "politisk oppfatning" og "filosofisk overbevisning" (se personvernforordningen artikkel 9 nr. 1), skal vi sørge for å at vilkårene for det er oppfylt, for eksempel ved samtykke fra personen selv eller der personen selv har gjort opplysningene offentlig.

Vi kan lagre opplysningene inntil vi blir kjent med at vi ikke lenger har et formål med å ha opplysningene lagret.

Medlemmer av organer, råd, utvalg, referansegrupper mv. tilknyttet NHO Reiseliv

Vi behandler personopplysninger om personer i NHO Reiselivs organer for å organisere og legge til rette for arbeidet i organene og for å dokumentere saksbehandling. Med tillitsvalgte mener vi personer som er valgt eller deltar i NHO Reiselivs råd, utvalg mv., blant annet medlemmer av Styret og Representantskapet.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å styre og lede virksomheten. Behandler vi sensitive personopplysninger ("særlige kategorier"), blant annet om helseforhold, politisk oppfatning og filosofisk overbevisning (se personvernforordningen artikkel 9 nr. 1), vil vi sørge for å at vilkårene for det er oppfylt, for eksempel ved samtykke fra personen selv. Vi lagrer og utleverer opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven eller a-opplysningsloven hvis vi betaler godtgjørelser.

Det er en betingelse for verv mv. at de tillitsvalgte mv. selv gir oss opplysninger. Gir man ikke opplysninger, kan man ikke ha verv i NHO Reiseliv. I forbindelse med nominasjon av kandidater til verv kan vi hente inn relevant informasjon fra andre kilder når det er nødvendig for å vurdere egnethet. Kildene vil ikke alltid være offentlig tilgjengelige.

Vi kan lagre saksbehandlingsdokumenter (møteinnkallinger, -referater o.l.) i en ubegrenset periode.

Vi kan levere ut opplysninger til andre når det er nødvendig for vår virksomhet. Opplysninger om hvem som er medlem av våre organer mv. vil som regel være offentlig tilgjengelige, blant annet på våre nettsider eller etter forespørsel fra omverdenen.

Adressater for masseutsendelser av nyhetsbrev, markedsføring o.l.

Vi behandler personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev mv. som gjelder vår virksomhet.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å 

 • arbeide for å styrke næringslivets konkurransevilkår og lønnsomhet, blant annet ved å informere omverdenen om relevante og aktuelle spørsmål og saker
 • informere om arrangementer og kurs vi arrangerer
 • informere ansatte og andre representanter for tillitsvalgte i våre medlemsbedrifter om de medlemsfordelene vi og våre samarbeidspartnere tilbyr medlemsbedriftene

Det er frivillig å gi oss e-postadresser. Mottar vi ikke e-postadressen, kan vi ikke sende nyhetsbrev mv. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde navn og e-postadresse for kontaktpersoner i medlemsbedrifter. Kilde for slike opplysninger vil som regel være kontaktpersonenes arbeidsgiver.

Vi skal avslutte utsendelser til mottakere som ber om det. Vi forbeholder oss muligheten til å lagre opplysningen om at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser. Vi skal slette e-postadressen hvis vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

I tilknytning til markedsføring vil vi kun sende markedsføring per e-post bare til fysiske personer som har gitt samtykke til det på forhånd, jf. markedsføringsloven.

Vi utleverer ikke kontaktopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål uten at vi først har fått samtykke fra den opplysningene gjelder. Slike tredjeparter vil typisk være leverandører av medlemsfordeler. De vil være behandlingsansvarlige for opplysningene vi gir dem.

Innledere og deltakere på kurs, arrangementer, møter o.l.

Vi behandler personopplysninger om innledere, kursholdere, talere, foredragsholdere mv. og om påmeldte deltakere på kurs (herunder e-læring), arrangementer, møter o.l. for å

 • planlegge, gi informasjon om og legge til rette for kurs, arrangementer, møter o.l.
 • legge til rette for kontakt mellom deltakerne og for å kontakte deltakere ved behov
 • fakturere hvis det er deltakeravgift
 • evaluere kurs, arrangementer, møter o.l.
 • informere om fremtidige kurs, arrangementer, møter o.l.

Behandling av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å avholde kurs, arrangementer, møter mv. 

Det er en betingelse for å være innleder mv. eller deltaker at vi får de opplysningene vi trenger for å oppnå formålene ovenfor. Gir du oss sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for at vi skal kunne imøtekomme behov du måtte ha (for eksempel om mat), vil vår behandling være basert på samtykke fra deg.

Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til innledere mv. På noen arrangementer deler vi ut lister til deltakere, med navn på deltakere og den bedriften de representerer, slik at deltakerne lett kan komme i kontakt med hverandre på arrangementet. Du kan reservere deg mot å bli oppført på listen.

Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til tekniske arrangører og andre tredjeparter når det er behov for det.

Vi kan lagre opplysninger om innledere mv. og deltakere mv. i inntil seks måneder. Utover dette lagrer og utleverer vi opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Personer med tilgang til våre lokaler

NHO Eiendom AS eier Middelthuns gate 27 i Oslo (Næringslivets Hus). NHO Eiendom AS behandler personopplysninger om besøkende og andre med tilgang i Næringslivets Hus for å ha oversikt over hvem som har adgang til lokalene. NHO Reiseliv behandler personopplysninger for å legge til rette for møter, arrangementer mv.

For andre lokaler vi leier, er det eier som informerer om behandling av personopplysninger.

Behandlingene av opplysninger om besøkende er basert på NHO Eiendom AS' og NHO Reiselivs berettigede interesser som består i hhv. å sikre våre lokaler og i å arrangere møter, arrangementer mv. Gir du sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for å kunne imøtekomme behov du måtte ha (for eksempel om mat), vil behandlingen av opplysningene være basert på samtykke fra deg.

For å få adgang til Næringslivets Hus er det en betingelse at navnet ditt blir registrert i vårt system og at du bærer navnelapp så lenge du oppholder deg i lokalene. Vi kan kreve legitimasjon for å verifisere navn. NHO Eiendom AS og NHO Reiseliv har felles behandlingsansvar. Kontaktdetaljer til vår databehandler finner du nederst.

For å få adgangskort til Næringslivets Hus er det en betingelse at navn, kontaktdetaljer og arbeidsgiver blir registrert. Når du bruker kortet i kortlesere, vil det bli registrert, og vi kan lagre opplysninger om bruk av kortleser i inntil 30 dager.

For å få tilgang til wifi er det en betingelse at navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse blir registrert. Vi kan lagre disse opplysningene og opplysninger om bruk inntil syv dager. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

Næringslivets Hus er overvåket av kameraer innvending og utvendig. Det er satt opp skilt på fasaden som informerer om dette. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

NHO Eiendom AS kan lagre opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus i inntil syv dager etter registreringen av opplysningene. NHO Eiendom AS kan lagre videopptak i inntil syv dager, men kan forlenge lagringen hvis det oppstår konkrete behov for det.

Vi utleverer ikke opplysninger til andre uten at du har gitt samtykke til det. I særlige tilfeller kan vi gi opplysninger til andre når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig eller det foreligger mistanke om lovbrudd eller andre misligheter. 

Personer omfattet av advokattjenester

Advokater ansatt i NHO Reiseliv behandler personopplysninger for å utøve advokatvirksomhet, herunder å dokumentere virksomheten.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å yte advokattjenester. Behandling av sensitive personopplysninger vil i de fleste tilfeller være basert på at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav f. 

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. I vår behandling mottar vi dessuten personopplysninger fra vår klient, som oftest en bedrift. Vi kan også motta opplysninger om personer fra andre parter i saken, vitner mv. Disse kildene er ikke offentlig tilgjengelige. Vi kan motta sensitive personopplysninger.

Vi kan lagre personopplysninger så lenge vi mener vi kan ha behov for dem, for eksempel i forbindelse med klager eller innsigelser, eller annen mulig oppfølgning.

Lov om behandling av personopplysninger og personvernforordningen gjelder ikke for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.).

Besøkende på nhoreiseliv.no, cookies, ansvarserklæring

 • Vi behandler ikke personopplysninger om personer som besøker våre nettsider der vi ikke krever pålogging.
 • En cookie er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din webleser. Cookien hjelper oss å holde orden på hvilken type innhold som har vært vist på våre nettsider. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre lesere har surfet på og anvendt våre nettsider, om hvilken nettleser de har brukt, hvilket innhold de har sett og hvordan de har surfet mellom de ulike nettstedene som NHO Reiseliv har et samarbeid med.
Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold og utforming av nhoreiseliv.no er beskyttet av åndsverkloven. Bruk utover det åndsverkloven tillater, krever forutgående skriftlig samtykke fra NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv etterstreber at innholdet på nhoreiseliv.no er korrekt og oppdatert, men påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer slike feil måtte forårsake.

NHO Reiseliv tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på nhoreiseliv.no, eller som lenker eller henviser til nhoreiseliv.no.

Utlevering av personopplysninger. Felles behandlingsansvar.

Vi utleverer personopplysninger slik det er beskrevet for de forskjellige gruppene av personer. Vi utleverer også personopplysninger når vi er rettslig forpliktet til det.

Vi utleverer ikke personopplysninger til mottakere utenfor EØS-land.

De opplysningene vi har om kontaktpersoner i medlemsbedrifter kan bli brukt også av de landsforeninger, bransjeforeninger og andre tilknyttede enheter som medlemsbedriften er en del av. Vi har felles behandlingsansvar med dem for disse opplysningene.

Vi bruker databehandlere slik det er beskrevet for de forskjellige kategorier av personer. Kontaktinformasjon til databehandlere finner du helt nederst.

Vi har felles behandlingsansvar med medarrangører når vi avholder kurs, arrangementer, møte o.l. sammen med andre.

Automatiske avgjørelser

Det blir ikke truffet automatiske avgjørelser på grunnlag av personopplysningene.

Rettigheter for de registrerte

De personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har gitt oss i den grad behandlingen vår er basert på samtykke.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Vår mulighet til å lagre personopplysninger utgjør ikke en lagringsforpliktelse overfor de registrerte, utover det som følger av lovgivning.

Behandlingsansvarlige, databehandlere og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er NHO Reiseliv (organisasjonsnummer 977 188 210). Her finner du kontoradresse, kart, postadresse, e-post og telefonnummer

Behandlingsansvarlig for opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus er NHO Eiendom AS (organisasjonsnummer 989 524 046). NHO Eiendom AS er også databehandler for NHO Reiseliv. Kontoradressen er Middelthuns gate 27, Oslo. Postadressen er postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Du kan også ta kontakt pr e-post eller telefon 2308 8000. 

NHO Reiselivs og NHO Eiendom AS' databehandler for opplysninger om personer som har tilgang til Næringslivets Hus er Eurest AS (organisasjonsnummer 952 507 729). Deres adresse er postboks 74, 1371 Asker. De kan kontaktes på eller telefon 6677 6280.

Vår databehandler ved telefonkontakt med medlemsbedrifter er Consort AS (organisasjonsnummer 994 887 203). Deres adresse er Kjøpmannsgata 25, 7013 Trondheim. De kan kontaktes på eller pr. e-post .

Vi har felles behandlingsansvar med NHO. Les om NHO og behandlingsansvar her

Potensielle arbeidstakere

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med rekruttering av nye arbeidstakere til NHO Reiseliv. Formålet med behandlingen av personopplysningene er da rekruttering, samt å behandle søknad fra den registrerte.

Behandlingen gjøres med grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, og de berettigede interessene som forfølges av NHO Reiseliv er å rekruttere ansatte som er nødvendig for at NHO Reiseliv skal få de nødvendige ressurser. De opplysninger som samles inn er kun de opplysninger som er nødvendig for å foreta en forsvarlig rekruttering. Det er vurdert at den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke vil overstige NHO Reiselivs berettigede interesse til å behandle personopplysningene, siden opplysningene som behandles er gitt fra den registrerte (med unntak av referanser, som den registrerte har henvist til), og at behandlingen skjer kun i tilknytning til en søknad om stilling som er til fordel for og i den registrertes interesse.

Det vil bli innhentet opplysninger fra referanser som søker på stilling selv har oppgitt, og det vil da bli innhentet kun opplysninger som er relevant for søknaden til stilling som er gitt.

Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering vil være (bør tilpasses til den enkelte rekruttering): Søknad, CV, attester, uttalelser fra referanser, bakgrunnssjekker, vitnemål, interne vurderinger, intervjureferater, og notater fra nevnte. I tillegg vil det kunne gjennomføres personlighetstester eller evnetester, og dette gjøres etter samtykke fra søker.

Endringer i informasjon

Vi vil stadig arbeide med å utvikle våre prinsipper og vår praksis for behandling av personopplysninger, blant annet når det gjelder sletting av personopplysninger. Ved endringer vil vi endre informasjonen ovenfor tilsvarende.

Informasjonen ovenfor er datert 6. juli 2018.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: