Årsrapport 2020

Vårt arbeid for å redde livsverk og arbeidsplasser

Jobbskaperne - Reiselivets Comeback

I 2020 gikk reiselivsnæringen gjennom sin største krise noensinne. I år begynner jobben med å gjenreise bransjen til å bli en fremtidig jobbskaper for hele landet.

Selv om 2020 har vært tøft for mange i samfunnet, vil året stå igjen som et spesielt mørkt kapittel i reiselivets historie. Det var 11,4 millioner færre overnattinger i hele 2020, sammenlignet med 2019. Nedgangen gjorde seg gjeldende for alle overnattingstyper. Utenlandske overnattinger falt med 70 prosent.

Omsetningstapet var enormt for alle bransjer: overnatting, servering, uteliv, opplevelser, destinasjon og bilutleie. Campingnæringen er de eneste som kom noenlunde helskinnet gjennom 2020, men også de tapte på at utenlandske gjester uteble. Krisen har satt dype spor som vil følge bransjen i flere år.

NHO Reiseliv har vært en ledende stemme i å tolke og informere om den uforutsigbare hverdagen for mange i vår næring. Ved å koble tall og fakta på rask reaksjonstid i mediebildet, har NHO Reiseliv vært den synligste stemmen for reiselivet gjennom pandemien.

Jobbet for å synliggjøre krisen

NHO Reiselivs viktigste prioritering i 2020 var å sikre at det ble færrest mulig konkurser og å bevare flest mulige arbeidsplasser. For å nå dette målet var det viktig å få på plass gode og treffsikre økonomiske støttetiltak, bedre rammebetingelser og utsettelse av skatter og avgifter.

I dette arbeidet jobbet vi aktivt ovenfor lokale og nasjonale myndigheter, og proaktivt med synlighet i media for å sette reiselivets situasjon på dagsorden. Vi brukte regionale talspersoner, NHOs regionapparat og vårt ambassadørprogram aktivt, for å rette oppmerksomhet mot reiselivets store omsetningstap, likviditetsutfordringer, høye lønns- og permitteringskostnader, samt en vedvarende høy konkursfrykt som følge av pandemien. 

Ved hyppig bruk av NHOs medlemsundersøkelser, befolkningsbarometer og interne beregninger har informasjonsarbeidet overfor medlemmer, media og myndigheter blitt styrket i året som gikk. Ved å koble tall og fakta på rask reaksjonstid i mediebildet, har NHO Reiseliv vært den synligste stemmen for reiselivet gjennom pandemien.

Sikret støttetiltak

I 2020 og våren 2021 fikk NHO Reiseliv gjennomslag for flere viktige og treffsikre tiltak som skal hjelpe reiselivsbedriftene gjennom koronakrisen. Vi fikk på plass en kompensasjonsordning som dekker en betydelig andel av bedriftenes faste, uunngåelige kostnader, og fikk gjennomslag for utsettelse av skatter og avgifter. Det ble innført et avdragsregime for innbetaling av det man skylder, og nedbetalingstiden er utvidet til et år. 

Lavmomsen ble satt ned fra 12 til 6 prosent med varighet ut oktober 2021. Det ble satt av betydelige summer til omstillingsmidler via Innovasjon Norge, og opprettet en lønnsstøtteordning. Vi fikk gjennom en kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, og fikk utbedret innretningen av denne. Regjeringen stoppet innføringen av arbeidsgiverperiode II, vi har fått gjennomslag for flere forlenginger av permitteringsordningen, og fikk til slutt på plass en løsning for pakkereisearrangører for 2021 og 2022.

2021 vil handle om å følge opp gjennomføringen av flere av Stortingets og regjeringens vedtak for reiselivet.

På flere punkter har vi fortsatt en jobb å gjøre. 2021 vil handle om å følge opp gjennomføringen av flere av Stortingets og regjeringens vedtak for reiselivet. Flere av kompensasjonstiltakene bør utbedres og forlenges, og NHO Reiseliv vil fortsette arbeidet med å få dekket kostnader fra arbeidsgivers lønnspliktperiode og med å få redusert serveringsmomsen.

Parallelt med det politiske arbeidet har våre advokater og bransjeansvarlige gjennom hele pandemien hatt en løpende dialog med medlemsbedrifter over hele landet. Det har vært et ekstremt krevende år som ikke har blitt enklere av endrede smittevernkrav og uforutsigbare nedstenginger, men NHO Reiseliv har vært en ledende stemme i å tolke og informere om den uforutsigbare hverdagen for mange i vår næring.

Selv om det alltid er rom for forbedring i en så krevende situasjon, illustrerer medlemsveksten i 2020 at et økende antall bedrifter har sett verdien av å være medlem i NHO Reiseliv. Ved utgangen av året hadde vi 3 336 medlemmer, flere enn noen gang før, og en imponerende nettovekst i et svært krevende år for bransjen.   

Krisen vil vare lenger enn gjenåpning

Fra mai måned vil resten av 2021 stå i gjenåpningens tegn. Vårt arbeid vil handle om å sikre en rask og forsvarlig gjenåpning av reiselivet. I den prosessen er det viktig at både lokale og nasjonale myndigheter spiller på lag med reiselivet. For kommunene handler det om å sikre gode driftsmuligheter og effektiv saksbehandling, skape liv gjennom å åpne for lokale kulturarrangementer, og ved å selv være aktiv i å benytte seg av det lokale reiselivet.

Tar vi smarte grep i årene som kommer, sikrer vi den beste fremtiden for norsk reiseliv. Valgene vi tar nå skal sørge for at reiselivet bidrar i det grønne skiftet, og skaper gode vekstkommuner, både for de som bor der og de som besøker.

På nasjonalt nivå må regjeringen og myndighetene erkjenne at krisen i reiselivet ikke vil være over ved en gjenåpning. For noen vil Norgesferie og et aktivt lokalmarked hjelpe på omsetningen. For andre vil gjeldsbyrde, kompetansetap og omsetningssvikt over tid fortsette å skape utfordringer lenge etter sommeren. For en tredje gruppe – de som driver innen konferansemarkedet, utenlandsmarkedet eller utelivet – vil korona fortsette å prege både omsetning og aktivitet i lang tid. Det er ekstremt viktig at regjeringen og Stortinget følger opp disse gruppene med målrettede og langvarige tiltak for å sikre at reiselivet gjør et reelt comeback.   

Reiselivet skal tilbake

Selv om det vil ta tid å komme tilbake til normalen, skal norsk reiseliv ta tilbake posisjonen som fremtidens viktigste jobbskaper. Norge har mange komparative fortrinn som gjør at vi stiller sterkt den dagen vi igjen kan konkurrere om internasjonale gjester. Tar vi smarte grep i årene som kommer sikrer vi den beste fremtiden for norsk reiseliv. Valgene vi tar nå skal sørge for at reiselivet bidrar i det grønne skiftet, og skaper gode vekstkommuner, både for de som bor der og de som besøker. Jobben med å gjenreise reiselivet begynner nå.  

 

Sommeren ser lovende ut for norsk reiseliv

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse juni 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: