Oppdatert: Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Tall og fakta

En foss i en skog med vakre høstfarger.

Sprikende forventninger til årets høstsesong

Frem mot sommeren var det stor optimisme å spore i reiselivet, men nå som høsten står for tur ser fremtidsutsiktene betraktelig dårligere ut. Hovedårsaken til den svekkede optimismen er at bedriftene opplever flere utfordringer med renteøkninger, og skyhøye kostnader på varer og strøm - som er vanskelig for mange reiselivsbedrifter å håndtere.

Det er store variasjoner når det gjelder bedriftenes markedssituasjon og fremtidsutsikter. I Oslo svarer nær halvparten at markedssituasjonen er god (landsgjennomsnittet ligger på 1 av 4), mens i andre enden av skalaen finner vi Agder med 4 av 10 som melder om en dårlig markedssituasjon.

Også når det gjelder bookinger for høsten er det noen reiselivsbedrifter som har flere bookinger de neste månedene (også her skårer Oslo høyt), mens andre har færre. Hovedårsaken til færre bookinger er bortfall av arrangementer, men det er også mange som melder om bortfall av konferanser, og norske og utenlandske turister. Det er fortsatt stor mangel på ansatte i reiselivet, men tallet har gått litt ned siden begynnelsen av sommeren da nær 7 av 10 reiselivsbedrifter meldte at de manglet folk. 

NHO Reiselivs undersøkelse er gjennomført 6. - 13. September blant 538 medlemmer av NHO Reiseliv. Det er verdt å merke seg at undersøkelsen ble gjennomført før regjeringen la frem en strømstøtteordning som gir direkte støtte til de bedriftene som er hardest rammet (16. 09. 2022). Vi er derfor spente på resultatene av neste undersøkelse (oktober) - om regjeringens strømstøtteordning påvirker hvordan bedriftene vurderer deres fremtidsutsikter.  

 

Innhold:

Oppdatert 16. september 2022

Markedssituasjon

Svekket markedssituasjon for mange i reiselivet, men det er variasjoner

Det er færre reiselivsbedrifter som sier at de har en god markedssituasjon nå enn tidligere i sommer.  I juli svarte 36 prosent at de vurderte markedssituasjonen som “god”. Nå i september svarer 26 prosent det samme. Andelen har gått ned med 10 prosentpoeng. 52 prosent svarer “tilfredsstillende” mens 20 prosent svarer dårlig. Det er en økning fra 10 prosent som svarte det samme i sommer.  

I opplevelses- og kulturbransjen er det en høyere andel som svarer at markedssituasjonen er dårlig: 26 prosent.  

Det er noen fylker som skårer spesielt høyt på god markedssituasjon: Møre og Romsdal (1 av 2 bedrifter vurderer markedssituasjonen som god, Oslo (nær halvparten, 47 prosent), og Trøndelag (1 av 3). I andre enden av skalaen ligger Agder med 4 av 10 bedrifter som melder om en dårlig markedsituasjon.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 16. september 2022

Markedsutsikter

Dårligere fremtidsutsikter i reiselivet

Andelen reiselivsbedrifter som vurderer markedsutsiktene de neste 6 månedene som bedre/økning fortsetter å falle. Før sommeren, i mai, svarte godt over halvparten (55 prosent) at de trodde på en bedre/økning det neste halve året. I juli svarte nær 4 av 10 (38 prosent) det samme, i august var tallet nede i 1 av 4 (25 prosent), mens nå er tallet nede i 2 av 10 (21 prosent).

Andelen som tror på en forverring/nedgang har også økt betydelig siden august fra 23 prosent til 34 prosent i september. I uteliv og camping svarer så mange som 44 og 43 prosent at de forventer en forverring.  

Det er noen regionale forskjeller som det er verdt å merke seg:  

 • Oslo ligger godt over gjennomsnittet med 31 prosent som vurderer fremtidsutsiktene som gode. 22 prosent svarer dårlig. I Vestland er det også større optimisme å spore med 29 prosent som melder om gode fremtidsutsikter (22 prosent dårlig). Det samme gjelder Trøndelag med 24 prosent som svarer god, og 20 prosent dårlig.  
 • I noen fylker er bildet motsatt: I Agder vurderer kun 14 prosent fremtidsutsiktene som gode, mens halvparten tror på en forverring. I Vestfold og Telemark (5 prosent god / 53 prosent dårlig) og i Innlandet (15 prosent god, 44 prosent dårlig) er det også større pessimisme enn landsgjennomsnittet.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 16. september 2022

Bookingnivå

Store variasjoner når det gjelder bookinger for høsten

På spørsmål om hvordan bookingnivået er for de neste tre månedene sammenlignet med 2019 svarer 21 prosent bedre, 32 prosent uendret mens 31 prosent svarer dårligere.  

Andelen som svarer dårligere har sunket fra 37 prosent i august. Servering (36 prosent), uteliv (46 prosent) og opplevelser og kultur (40 prosent) har en høyere andel som svarer at de har dårligere bookingnivå

Det er verdt å merke seg at blant de største bedriftene, de som har 50 ansatte eller flere, svarer flertallet (4 av 10) at de har bedre bookingnivå for høsten sammenlignet med 2019. Kun 2 av 10 svarer at de har dårligere bookingnivå. Det er altså flest små bedrifter som opplever at de har færre bookinger denne høsten enn normalt.  

I Oslo melder 4 av 10 om flere bookinger enn normalt

Det er også store fylkesvise variasjoner. I Oslo melder 4 av 10 (39 prosent) om flere bookinger enn normalt, mens 22 prosent melder om et dårligere bookingnivå. På andre enden av skalaen ligger Agder med over halvparten (52 prosent) som melder om færre bookinger. Kun 14 prosent melder om bedre. Også i Troms og Finnmark er det mange som sier de har færre bookinger: 45 prosent, mens 18 prosent melder om flere bookinger for høsten.  

Bortfall av arrangementer er en av årsakene til færre bookinger  

Vi har også spurt hva bedriftene tror er årsaken til at de opplever et lavere bookingnivå for høsten enn de de hadde i 2019. Av de som har et lavere bookingnivå (3 av 10) svarer de følgende:

 • Bortfall av konferanser (11 prosent)  
 • Bortfall av arrangementer (24 prosent)  
 • Bortfall av yrkesreisende (8 prosent)  
 • Bortfall av norske fritidsreisende (17 prosent)  
 • Bortfall av utenlandske gjester (14 prosent)  

I opplevelses- og kulturbransjen melder så mange som 4 av 10 (41 prosent) at bortfall av arrangementer er hovedårsaken til færre bookinger.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 16. september 2022

Personellmangel

Positiv utvikling, men fortsatt stor mangel på ansatte

Det er fortsatt stor mangel på ansatte i reiselivet, men tallet har gått litt ned siden begynnelsen av sommeren da nær 7 av 10 reiselivsbedrifter meldte at de manglet folk. 

Blant opplevelser- og kulturbedriftene er det en høyere andel som svarer at de har mellom 25 og 50 prosent lavere omsetning; 2 av 10 bedrifter.  

 

I august hadde andelen sunket til 55 prosent, og nå i september er tallet 52 prosent. Det er en positiv utvikling, men det er fortsatt er en stor andel som mangler ansatte, og konsekvensene for de som mangler folk er alvorlige: 

 • 6 av 10 har lavere omsetning på grunn av mangel på personell. Blant større bedrifter med 50 ansatte eller flere svarer nær 8 av 10 at de har lavere omsetning på grunn av mangel på folk  
 • 3 av 10 har mellom 6 og 10 prosent lavere omsetning, mens 35 prosent har mellom 11 og 25 prosent lavere omsetning. 1 av 10 sier de har mellom 25 og 50 prosent lavere omsetning.  
 • Servering er den bransjen som sliter aller mest med bemanning: 64 prosent mangler ansatte og av disse svarer 7 av 10 (69 prosent) at de har lavere omsetning som følge av dette. 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 15. august 2022

Strømpriser

Økte kostnader får alvorlige konsekvenser – mange frykter for bedriftens fremtid

44 prosent av reiselivsbedriftene melder at økte strømpriser vil føre til en stor reduksjon av driftsresultatet. 24 prosent melder om en middels reduksjon, mens 13 prosent melder om en liten reduksjon. Kun 13 prosent svarer at økte strømpriser ikke vil ha noen betydning for bedriftens driftsresultat. 

 • Nær 3 av 10 (29 prosent) vil få redusert aktivitet som følge av økte strømpriser. I camping og uteliv (4 av 10) er det svært mange som vil få redusert aktivitet på grunn av strømprisene. 
 • Flere enn 4 av 10 (42 prosent) svarer at de skyhøye strømprisene påvirker bedriftens evne til å skape flere jobber. 
 • Nær 6 av 10 (57 prosent) sier det vil påvirke bedriftens evne til å gjøre nye investeringer  

Summer av flere kostander fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet. Rentehevinger, økte drivstoffpriser, strøm og råvarepriser setter kjepper i hjulene for nyansettelser og noen ser seg nødt til å nedbemanne:  

 • 1 av 3 må redusere sine åpningstider  
 • 16 prosent svarer nedbemanning  
 • 36 prosent svarer ingen nye ansettelser 
 • Kun 13 prosent svarer at det økte totale kostnadsbildet ikke får noe betydning for bedriften 

35 prosent av reiselivsbedriftene frykter for bedriftens fremtid. Servering skiller seg ut som den bransjen som har de største bekymringene for fremtiden: 44 prosent at de frykter for bedriftens fremtid.

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger norsk reiselivet tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter.

Denne situasjonsanalysen, i likhet med statistikken på NHO Reiselivs tall-og-fakta-sider,  oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene.


Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

Nyhetsbrev fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv sender oppdateringer med siste nytt om situasjonen for norske reiselivsbedrifter. Meld deg på her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: