Årsrapport 2022

På vei mot morgendagens reiseliv

Juridisk: En ressurs for medlemmene

Et portrettbilde av en mann i dress som står foran en trapp og ser mot kamera. Foto.

Magne Kristensen er direktør for juridisk avdeling i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Året som har gått har vært preget av at næringen har kommet ut av pandemisituasjonen. Rådgivning innen arbeidsrett og tariffoppgjøret preget 2022 for juridisk avdeling.

Året som har gått har vært preget av at næringen har kommet ut av pandemisituasjonen som la store begrensninger på bedriftene. Etter at tiltakene ble fjernet våren 2022, har mange bedrifter hatt meget godt besøk, men flere arbeidstakere forlot næringen under pandemien og utenlandske arbeidstakere reiste hjem. Dette førte til stor mangel på arbeidskraft ved gjenåpningen.

Samtidig har krigen i Ukraina medført radikalt høye energipriser. Sammen med renteøkninger og høy prisstigning for øvrig, har dette ført til at mange reiselivsbedrifter på slutten av 2022 opplevde etterspørselsnedgang, økonomiske utfordringer, og dermed redusert behov for arbeidskraft. Juridisk avdeling fikk derfor en oppgang i henvendelser når det gjelder permittering og nedbemanning. Dette er ventet å fortsette videre inn i 2023.  

Tipssaken fortsetter, og står nå for Høyesterett. Spørsmålet er om arbeidsgiver har rett til å dekke sine kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon av innkommet tips. Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken den 5. april 2022, etter at arbeidstakerne og Fellesforbundet anket tingrettens dom. I tingretten fikk arbeidsgiver medhold, mens resultatet ble motsatt i lagmannsretten. Hovedforhandling i Høyesterett er berammet til 29. og 30. mars 2023. Dom ventes i løpet av april 2023.  

Innstramminger i arbeidsmiljøloven

Juridisk avdeling jobber tett sammen med Allianseavdelingen, og resten av NHO, i høringssaker og annet politisk påvirkningsarbeid.  Av særlig interesse i 2022 er regjeringens mange forslag til innstramminger i arbeidsmiljøloven som NHO-felleskapet har gått imot. Sentralt står innskrenkning i arbeidsgivers rett til å leie inn personell fra bemanningsbyrå ved arbeid av midlertidig karakter. Bortsett fra ved de rene vikartilfellene, blir dette forbudt fra 01. april 2023, med mindre bedriften er dekket av en tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (fagforening av en viss størrelse), og det inngås skriftlig avtale om innleie med tillitsvalgte. Ved årsskiftet ble det dessuten innført utvidede plikter for arbeidsgiver til å foreta dokumentering av behov for å ansette på deltid, og en utvidet drøftelsesplikt med tillitsvalgte før beslutning om deltidsansettelse fattes.

Videre er det foreslått at plikten til å tilby annet passende arbeid i forbindelse med nedbemanning skal utvides til å gjelde også der slikt arbeid finnes hos andre arbeidsgivere/selskaper innenfor et konsern, samt en tilsvarende utvidet fortrinnsrett til ny stilling i konsern. Dette vil legge omfattende økt ansvar på det selskapet som foretar nedbemanning. Disse sakene har tatt mye ressurser i tillegg til den løpende juridiske rådgivning overfor medlemsbedriftene.  

NHO har gjennom året arbeidet med tariffstrategi frem mot 2025. Juridisk avdeling har, sammen med øvrige landsforeninger, vært involvert i dette arbeidet.  

Tariffoppgjøret 2022  

I 2022 var det hovedoppgjør, hvor partene forhandler om hele tariffavtalen, både lønn og øvrige vilkår. Oppgjøret for den største tariffavtalen som vi forhandler, Riksavtalen, endte i mekling med et generelt tillegg til alle på 4 kroner per time. I tillegg ble det enighet om en ytterligere økning i minstelønnssatsene for de som har jobbet i næringen i fire år eller mer, på ytterligere 4 kroner. I tillegg ble minstesatsene økt med et tariffbestemt garantitillegg med kroner 0.47. Mindre justeringer i tekst ble også foretatt.   

NHO Reiseliv er part i og forhandlet i 2022 åtte tariffavtaler. Riksavtalen og Landforpleiningsavtalen endte med løsning i mekling hos Riksmekler, mens de øvrige fant sin løsning i forhandlinger. Forhandlinger og mekling på Riksavtalen gjennomføres med fullt tariffutvalg til stede hele tiden, mens de øvrige og mindre avtalene forhandles av administrasjonen etter fullmakt fra tariffutvalget.  

Tilbake til forsiden

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

NHO Reiseliv i tall 2022

NHO Reiseliv har 3 776 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: