Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Etiske krav

I tillegg til å besvare vår årlige egenrapportering som omhandler bærekraft og samfunnsansvar må alle våre samarbeidspartnere signere våre Etiske Krav.

Våre leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer/tjenester som leveres via NHO Reiseliv Innkjøpskjeden skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor.

Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Dersom leverandøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra tiletterlevelse av kravene hos sine underleverandører.

Prinsipper og ansattes rettigheter

Nasjonal lovgivning

Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves lønns-og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter.

Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 79, 138 og 182)

 • Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid som kan svekke utdannings-og utviklingsmuligheter.
 • Minstealderen må ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land).
 • Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid.
 • Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanninginntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105)

 • Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
 • Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skalvære fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111)

 • Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn,graviditet,ekteskapsstatus, seksuell orienteringeller politisk tilhørighet.

Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98)

 • Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og å forhandle kollektivt.
 • Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal leverandøren medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns-og arbeidsvilkåruten at dette får negative konsekvenser for arbeiderne.
 • Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

Trakassering

 • Fysisk mishandling,avstraffelse ellertruslerer forbudt.
 • Alle typer trakassering, uavhengig av hensikt, om den er direkte eller indirekte, av fysisk eller verbal karakter, er uakseptabelt.
 • Det er nulltoleranse for seksuell trakassering.

Helse, miljø og sikkerhet (ILO-konvensjon nr 155 og anbefaling 164)

 • Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø.
 • Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig.
 • Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet.
  Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Lønn (ILO-konvensjon nr 131)

 • Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard.
 • Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal væres kriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes.Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
 • Fratrekk i lønn som disiplinær reaksjon tillates ikke.

Arbeidstid (ILO-konvensjon nr 1 og 14)

 • Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner.
 • Overtid skal være begrenset og frivillig.

Miljø

 • Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport.
 • Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skade av forurensning.
 • Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.
 • Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs-og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarligbruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengige av.

Dyrevelferd

 • Ved produksjon av animale produkter skal dyreetiske hensyn ivaretas i hele verdikjeden.
 • Leverandøren skal sikre god dyrevelferd både ved produksjon, transport og avliving av dyr.

Korrupsjon


 • Verken NHO Reiseliv Innkjøpskjeden eller noen av deres samarbeidspartner skal kreve, motta eller akseptere til bud om utilbørlig fordeler i anledning stilling, verv eller oppdrag, ei heller gi eller tilby utilbørlige fordeler under tilsvarende forhold.
 • Partner skal ha en antikorrupsjonspraksis og forebygge rutiner, eventuelt programmer, som tåler undersøkelser og vurderinger omkring forretningspartnere som skal gi en rimelig forsikring om at man ikke er eller blir innblandet i forutgående, pågående eller fremtidige korrupsjonshandlinger gjennom forretningssamarbeidet.
 • Partene legger til grunn gjennom gjeldende lovgivning-også de lover som gjelder i eventuelle tredje land som det også handles i –direkte eller indirekte –samt de rammer, definisjoner og kommentarer som følger av "håndbok i antikorrupsjon" fra Transparency International

 

Oppfølging

Leverandøren er forpliktet til å etterleve de ovennevnte krav i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. På oppfordring fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden skal dette arbeidet dokumenteres innen rimelig tid ved:

 • Egenerklæring fra leverandør og/eller underleverandører.
 • Oppfølgingssamtaler med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.
 • En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene på produksjonssted. Velges denne metoden, kreves det informasjon om hvem som har utført kontrollen og hvilke inspeksjonsmetoder som er brukt.
  Sertifisering av SA8000 eller tilsvarende.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, eller den oppdragsgiver bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonssted i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter leverandør å oppgi navn og kontaktopplysninger på underleverandører. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.

Brudd

Ved brudd på de etiske retningslinjene vil NHO Reiseliv Innkjøpskjeden i samarbeid med leverandør lage en plan for utbedring av mangler. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør ved gjentagende henvendelser ikke viser vilje til å rette opp i forholdene.

Egenerklæring for etterlevelse av etiske kontraktsvilkår

Jeg bekrefter med dette at virksomheten arbeider systematisk med å holde oversikt over arbeidsforholdene der varen/ytelsen produseres/tilvirkes.Jeg bekrefter at virksomheten jobber kontinuerlig med å påse at produksjonen/tilvirkningen av varen/ytelsen skjer i overensstemmelse grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter. Med grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter menes ILOs kjernekonvensjoner og relevante konvensjoner i FNs menneskerettighetserklæring og FNs barnekonvensjon.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, eller den oppdragsgiver bemyndiger, forbeholder seg retten til å følge opp disse kravene i kontraktsperioden.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: