Årsrapport 2022

På vei mot morgendagens reiseliv

Kommunikasjon: Høy synlighet

Kvinne som slår ut med armene iført vinterkåpe foran Næringslivets hus. O forgrunnen ses et TV-kamera og en mikrofon med TV2-logo.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold intervjues av TV2 utenfor Næringslivets hus. Foto: NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har hatt høy synlighet i media i 2022, og har befestet sin posisjon som en tydelig stemme i viktige politiske saker for reiselivsnæringen.

Høy synlighet i 2022

NHO Reiselivs kommunikasjon i tall 2022

  • 1858 saker i media
  • 518 878 sidevisninger på nhoreiseliv.no
  • 33 352 følgere i sosiale medier
  • 137 827 visninger av innhold på LinkedIn
  • 1 281 674 visninger av innhold på Facebook og Instagram

 

Strømkrisen har preget mange av våre medieutspill i 2022, men vi har samtidig lagt vekt på kommunikasjonsaktiviteter og tiltak som har som mål å bygge omdømme, øke rekrutteringen til bransjen og bygge vår posisjon som en viktig fremtidsnæring med store vekstambisjoner:

Det nye året startet med nasjonalt skjenkestopp og nedstengning av store deler av reiselivet. Da Norge åpnet opp for fullt i

midten av februar tok aktiviteten seg raskt opp. Reiselysten var stor, og hoteller, restauranter, uteliv og opplevelsesbedrifter over hele landet kunne glede seg over mange gjester og høy aktivitet.

Optimismen i reiselivet steg kraftig utover våren, og mediebildet endret seg fra å definere reiselivet som en næring i krise, til en næring som gjør “comeback” som en av Norges viktigste næringer. Dette ble også temaet for NHO Reiselivs årskonferanse i mai i Trondheim der målet var å bygge opp igjen fremtidsoptimismen, og stolthet over å være en del av reiselivsnæringen.

Kommunikasjonsteamet har jobbet mye med å få til et skifte i vår kommunikasjon. Under pandemien var vårt kommunikasjonsmål å få tydelig fram de konsekvensene koronakrisen og restriksjonene har hatt for reiselivsnæringen. Da pandemien var over var det et sterkt ønske blant våre medlemmer om å dreie kommunikasjonen bort fra krise, til optimisme, og omdømmebyggende kommunikasjon med særlig fokus på å øke rekrutteringen til bransjen.

Under pandemien mistet mange bedrifter flere av sine dyktige ansatte, som førte til stor mangel på arbeidskraft i den mest hektiske sommersesongen. Derfor hadde NHO Reiseliv en rekke medieutspill med mål om å få flere sommervikarer, og unge til å søke seg til bransjen. Samtidig hadde vi en rekke utspill der vi oppfordret gjester til å vise tålmodighet ovenfor alle de nyansatte, da det oppsto en del negative medieoppslag om dårlig service og uerfarne servitører - en konsekvens av mangelen på folk, og tap av kompetanse.

På begynnelsen av sommeren var reiseliv den mest optimistiske næringen i hele NHO-fellesskapet, og sommersesongen ble en rekordgod sommer for mange reiselivsbedrifter. Men på sensommeren endret bildet seg. Utover høsten ble mange reiselivsbedrifter hardt rammet av det økte kostnadsbildet, der strømprisen var den viktigste kostnadsøkningen. Det førte til at vi igjen måtte endre vår kommunikasjonsstrategi og få fram konsekvenser av strømkrisen, og behovet for å raskt få på plass en strømstøtte. Ved hyppig bruk av NHOs medlemsundersøkelser, som kartlegger situasjonen til reiselivsbedriftene, inkludert konsekvensene av skyhøye strømpriser, genererte vi høy mediesynlighet om behovet for støtte.

I 2022 ble NHO Reiseliv omtalt i 1858 (i perioden 1.1.2022 - 15.11.22) mediesaker. Det er litt færre enn året før, men da var mediesynligheten spesielt høy på grunn av nedstengningen av reiselivet som førte til eksepsjonelt stor medieinteresse. NHO Reiseliv er representert med talsperson i om lag ni av ti av oppslagene – og er blant de landsforeningene i NHO-felleskapet som har høyest synlighet i media. Den høye andelen positiv omtale skyldes at NHO Reiseliv ofte er premissleverandør i oppslagene og får høy grad av oppmerksomhet for sine standpunkt.

Digital kommunikasjon

Etter to år med pandemi og ekstremt høyt informasjonsbehov om stadig skiftende restriksjoner for bransjen, har trafikken i NHO Reiselivs digitale kanaler stabilisert seg på et mer normal-nivå i 2022. Det er likevel en markant oppgang i vekst og engasjement i alle NHO Reiselivs digitale kanaler sammenlignet med “normalåret” 2019.

Resultatene kan i stor grad tilskrives kommunikasjonsavdelingens grundige arbeid - både under og etter pandemien - med å etablere NHO Reiseliv som en tydelig, pålitelig og ettertraktet stemme for næringen. Vi ser for eksempel langt høyere antall mediahenvisninger til nhoreiseliv.no enn tidligere, og økt lesetid og engasjement i alle sosiale kanaler.

Digital synlighet nettsiden

www.nhoreiseliv.no hadde 518 878 sidevisninger i 2022. (Av disse var 434 481 unike sidevisninger). Dette er en markant, men forventet, nedgang fra rekordåret 2021, da det ble registrert 1,06 millioner sidevisninger. Sammenligner vi med normalåret 2019, ser vi en tydelig oppgang, samt en svært positiv utvikling i bruken av innholdet. Unike sidevisninger har økt med 9, 44 prosent, og gjennomsnitt lesetid per side har økt med hele 42,76 prosent.
65, 4 prosent av brukerne i 2022 kom fra organiskesøk (ikke betalt søk). Dette representerer 136 762 brukere med en gjennomsnittlig økt varighet på 1 minutt 18 sekunder. Som følge av pandemien hadde Norge innreiserestriksjoner også i store deler av 2022. At 16 prosent av de direkte inngangene til nhoreiseliv i 2022 var til artikkelen oppdaterte reiseråd er derfor som forventet. Treff fra søkemotorer henger tett sammen med målrettet arbeid med søkemotoroptimalisering og opprydding på nettsiden, som har vært fokusområder for det digitale arbeidet i 2022.

Sosiale kanaler

NHO Reiseliv så også en vekst i sosiale medier i 2022. Innhold delt på NHO Reiselivs Facebookside har hatt en liten nedgang fra året før, men dette er også som forventet grunnet NHO Reiselivs ekstremt høye aktivitetsnivå under pandemien. På Instagram så vi derimot en økning i rekkevidde på hele 44 prosent fra 2021 til 2022.

LinkedIn forblir en viktig strategisk kanal for NHO Reiseliv. Vi har hatt en markant økning i antall følgere som i januar 2023 teller 10 100. Veksten på LinkedIn gir tydelige resultater, både på klikk til nettsiden og engasjement. Totalt visninger av NHO Reiselivs innhold var 237 827 i 2022 – som gjør LinkedIn til den sosiale kanalen vi når best ut til prioriterte målgrupper.

Styrke lønnsomheten hos medlemsbedriftene

NHO Reiselivs mål er å øke lønnsomheten i næringen og hos medlemsbedriftene, blant annet gjennom å styrke produktet, høyne kompetansen, forbedre innkjøpsordningene, utnytte muligheten fra digitalisering (inkludert forenkling gjennom digitalisering av offentlige tilsyn) og bidra til å utvikle et marked med gode priser i hele landet, hele året.

Statistikk fra SSB viser at antall overnattinger i Norge er tilbake på samme nivå som før pandemien, med nær 36,1 millioner overnattinger i 2022. For NHO Reiseliv har det vært viktig å tydeliggjøre ovenfor politikerne at næringen må få mulighet til å bygge opp virksomhetene igjen etter pandemien, at rammevilkårene legges til rette på best mulig måte, og at det ikke stikkes kjepper i hjulene med mange og fordyrende regler. Det har også vært viktig å tydeliggjøre hva Norge har å by på, både som ferieland og for oss som bor og lever her. Reiselivet er kommunens beste venn, og dette har vært viktig for NHO Reiseliv å synliggjøre i 2022. Reiselivet er størst i byene og bidrar til å opprettholde folketallet i hver region. Det er vi som skaper lys i husene og viktige møteplasser som gjør at folk vil bo i hele landet.

Den viktigste saken NHO Reiseliv har jobbet med for å sikre bedriftene lønnsomhet i 2022 er strømstøtteordningen. Denne kom på plass 16. september. Mange reiselivsbedrifter har fått firedoblet strømprisene sine. I følge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse svarer to av tre medlemmer at økte strømkostnader beslaglegger store deler noe som beslaglegger store deler av overskuddet for to av tre medlemmer. Det har vært viktig for NHO Reiseliv at ordningen både skulle forlenges og forbedres. Det er gitt klare innspill til regjeringen om at ordningen må justeres slik at flere bedrifter blir omfattet og får støtte. Høye strømkostnader, i tillegg til økte renter og økte varepriser har gjort det ekstra utfordrende for lønnsomheten til mange reiselivsbedrifter i 2022.

Sikre bedre og smartere rammebetingelser

Som nevnt over har strømstøtteordningen vært svært viktig for NHO Reiseliv, for å sikre at ikke en altfor stor del av omsetningen til våre medlemmer forsvinner rett ut igjen for å betale strømregningen.

Videre har det kommet en rekke politiske forslag som vanskeliggjør situasjonen for våre medlemmer det siste året. Økning i formuesskatten, utbytteskatten og verdsettelsesnivået er noen av disse. Vi har vært opptatt av å få frem hvorfor dette er uheldig. Veldig mange av våre små og mellomstore familieeide bedrifter, som eier sitt eget bygg, rammes av formuesskatt mm som igjen går på bekostning av viktig vedlikehold og mulighet til å ansette.

Regjeringen har også gjort det vanskeligere å leie inn personell for å ta unna toppene. For mange har nettopp innleie fra bemanningsbyrå vært løsningen når det er høysesong og mye å gjøre.

Det står mer inngående om disse ulike forslagene i kapittelet om vårt politiske arbeid.

Styrke næringens anseelse og stolthet

I flere år har NHO Reiseliv jobbet aktivt med omdømmebygging, samt å øke kjennskapen og forståelsen av reiselivsnæringen som en stor og viktig sysselsetter som skaper jobber i alle landets kommuner. Dette arbeidet ble svært viktig i 2022, da bransjen skulle bygge seg opp igjen etter en lang periode med nedstegning. Kampanjen "Reiselivet er kommunens beste venn" ble igjen viktig. Her har NHO Reiseliv lagt et grunnlag for at lokale og nasjonale myndigheter skal forstå bransjens rolle i sysselsetting, verdiskaping og næringens rolle i å skape bolyst. Pandemien viste oss også at møteplassene våre bransjer skaper var noe av det vi savnet mest under pandemien. Det har også blitt tydelig for mange hvor viktig reiselivet er for lokalbefolkningen. Reiselivet er det som gjør at en by eller bygd er god å bo i, også etter at arbeidsdagen er over. Vi har også jobbet mye med å bygge omdømme til reiselivet som en bærekraftig næring som har kommet langt i det grønne skiftet.

Flere og mer fornøyde medlemmer

NHO Reiseliv ønsker å være den foretrukne alliansen for reiselivsbedriftene. Etter en langvarig pandemi har vi fått frem viktigheten av å stå samlet. Som reiselivets største bransjeorganisasjon, har NHO Reiseliv vært en sentral stemme og bidragsyter i utviklingen av alle støtteordningene under pandemien. I 2022 har vi fortsatt å være en viktig allianse for reiselivet gjennom en utfordrende periode med urolighet i verden og en tøffere økonomisk situasjon, med økte renter, innkjøpskostnader og strømutgifter. Medlemsveksten i 2022 bekrefter at mange bedrifter har sett verdien av å være medlem i NHO Reiseliv. Vi fikk ny medlemsrekord med 3776 medlemsbedrifter.

Ett av NHO Reiselivs hovedmål er å oppnå flere og mer fornøyde medlemmer. Vi er tett på medlemmene våre med månedlige medlemsundersøkelser, vi har medlemsmøter og tett dialog med enkeltmedlemmer for å kunne trekke frem gode og aktuelle eksempler i møter med politikere og i media.

I tillegg har vi arrangert flere viktige møteplasser og bransjesamlinger for våre medlemmer det siste året.

Til forsiden

Kommunikasjon og medier

NHO Reiseliv arbeider målrettet i mange ulike kommunikasjonskanaler for å synliggjøre og styrke reiselivsnæringen.

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: