Årsrapport 2022

På vei mot morgendagens reiseliv

Flere politiske prosesser på gang for økt rekruttering

To menn og to kvinner som sitter på rekke bak et bord. Den ene mannen lener seg fremover og snakker i mikrofon. Foto.

Henrik Hamborg, politisk rådgiver på kompetanse og rekruttering, deltok i Utdanningskomiteens høring om statsbudsjettet 2023. Viktigste budskap var oppjustering av lærlingtilskudd, videreføring av bransjeprogrammet og økte midler til nasjonal rekrutteringskampanje. Fra venstre, Jørgen Legaard, Byggenæringens Landsforening, Rebekka Borsch, NHO, Henrik Hamborg, NHO Reiseliv, og Grete Karin Berg, NHO Geneo. Foto: Margrethe Gjessing

NHO Reiseliv jobber strategisk og politisk for å sikre riktig og nok og riktig kompetanse til norsk reiselivsnæring, for eksempel gjennom kampanjen Smak deg frem.

Rekruttering  

Arbeidet med rekruttering har vært viktig også i 2022. Da Norge ble gjenåpnet i midten av februar, var det fremdeles svært vanskelig å få utenlandsk arbeidskraft inn i landet. Personell i vår bransje ble ikke regnet som såkalt kritisk personell, og ble derfor ikke unntatt innreisereglene. Etter dialog med myndighetene gjennom våren, ble flere kategorier personell fra vår bransje inkludert i innreisereglene. 

UDI Søknadsbehandling   

Etter gjenåpningen var det stor mangel på arbeidskraft som førte til at mange reiselivsbedrifter søkte om å få inn arbeidskraft fra tredjeland. Det var imidlertid svært lang saksbehandlingstid i UDI, som førte til at mange ikke fikk tilgang på den arbeidskraften de trengte. NHO Reiseliv hadde politisk kontakt for å få økt ressursene UDI hadde til søknadsbehandling, og også direkte kontakt med UDI som tilbød seg å veilede bedrifter med søknadsskrivingen for å få fortgang i saksbehandlingen før sommersesongen.   

NAVs arbeidsmarkedstiltak  

Høsten 2022 arrangerte vi et webinar i samarbeid med NAV om deres portefølje innen arbeidsmarkedstiltak. NAV informerte om de søkbare verktøyene medlemmene kan benytte seg av - primært for å kunne ansette personer som "står lenger fra arbeidslivet" enn vanlige jobbsøkere. 50 bedrifter deltok. Webinaret var en del av samarbeidet som er inngått med Arbeids- og velferdsdirektoratet.   

Regionale jobbmesser | Jobbsøkerdagen  

Etter “Jobbsøkerdagen” i Oslo i november 2021, ønsket flere regioner å gjennomføre tilsvarende arrangement i 2022.   
Sammen med NAV Bergen, NAV Vestfold og Telemark og NHO lokalt, gjennomførte vi Jobbsøkerdager i Bergen, Sandefjord og Porsgrunn i mars 2022. 50 bedrifter og rundt 550 jobbsøkere var til stede under arrangementet. De første resultatene viste at 17 bedrifter hadde ansatt 162 personer i etterkant av arrangementet, hvorav fire personer fikk jobb på selve dagen. Konseptet og nettsiden Jobbsøkerdagen er utviklet for skalering, og alt av digitalt og fysisk materiell er utformet for gjenbruk i andre byer.  

Nasjonalt rekrutteringsprosjekt: Smak deg frem

Smak deg frem kampanjen antok nye og større dimensjoner i 2022 sammenlignet med året før. Basert på suksessen fra 2021, kom også NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel, Hovedorganisasjonen Virke, Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norske Kokkers Landsforening (NKL), Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag (FORM) med som avsendere av kampanjen.   
   
Sommeren 2021 søkte NHO Reiseliv sammen med åtte andre aktører på utlysningen til Landbruks- og matdepartementet om midler til et nasjonalt rekrutteringsprosjekt til mat- og måltidsbransjen med oppstart i 2022. I konkurranse med 14 andre søkere, fikk vi tilslaget og ble tildelt to millioner kroner.  

NHO Reiseliv har inntatt en aktiv rolle i utviklingen og fremdriften av prosjektet, og det brede samarbeidet gjør at vi nå viser en større del av bredden av karrieremulighetene innen Restaurant- og matfag.  

På seks uker fikk kampanjebudskapet hele 5 850 606  visninger blant de definerte målgruppene. "Smak deg frem" er dermed den desidert mest suksessrike kampanjen gjennomført av NHO Reiseliv noen gang. Etter synkende søkertall til restaurant og matfag over flere tiår, snudde trenden i 2022. Om man sammenlikner med 2021, har de nasjonale søkertallene holdt seg stabile. 

Likevel har det vært en økning i antall søkere til Restaurant- og matfag i en rekke fylker. Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland økte andelen elever til Restaurant- og matfag, mens Rogaland og Trøndelag hadde stor oppgang foregående skoleår.  
Kampanjen videreføres frem mot søknadsfristen 1.3.23 og skolestart høsten 2023.   

I september 2022 presenterte NHO Reiseliv status for rekrutteringsprosjektet for landbruks- og matminister Sandra Borch. Hun ble imponert over det hun ble presentert, og likte særlig godt at prosjektet har fokuset på “hva man lærer”, bredden (der vi viser alle fagretningene) og verktøykassa som skal tilgjengeliggjøres alle som jobber med rekruttering.    

Kompetanseheving hos medlemsbedrifter

Arbeidet med kompetanseheving blant våre medlemsbedrifter er viktig. Vi har jobbet med dette både gjennom oppstarten av vårt eget reiselivsakademi samt videreføringen av bransjeprogrammet for reiseliv. Vi har jobbet med å utvikle et kartleggingsverktøy som skal gi medlemmene en bedre oversikt over kompetansebehov. Vi har også jobbet med å videreføre bransjeprogrammet for reiseliv som tilbyr relevante kurs på ulike nivåer til både ansatte og permitterte, og vi har jobbet for at bransjeprogrammet skal videreføres også etter 2023.   

Privatskolelova 

Vinteren og våren jobbet NHO Reiseliv med lovforslaget fra Kunnskapsdepartementet om innstramninger i privatskolelova (tidligere Friskolelova). Regjeringen har varslet at den vil stramme inn kraftig i friskoleloven. Vårt standpunkt har vært at friskolene (yrkesfaglige videregående skoler) har vært en god tilvekst til det offentlige skoletilbudet. Med regjeringens nye forslag ville det ikke lenger bli mulig å opprette private yrkesfaglige videregående skoler, eller driftsendringer ved eksisterende skoler. Etableringen av Norsk Restaurantskole i Oslo gjorde at saken var viktig for NHO Reiseliv. Vi hadde møter med daværende statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap), samt en rekke representanter i Forsknings- og utdanningskomiteen, og deltok på høringen om det nye lovforslaget.   

Det var en stor seier at regjeringen snudde på punktet om såkalte driftsendringer ved eksisterende skoler. Det betyr at Norsk Restaurantskole kan søke om å utvide elevtallet når maksantallet for elever ved skolen er nådd. 

Faglige råd 

NHO Reiseliv er også representert i Utdanningsdiretoratets faglige råd for Salg, service og reiseliv samt Restaurant- og matfag. Her har det blitt arbeidet med ulike problemstillinger som gjennomføring av praksiskandidatordningen og tverrfaglige eksamener på Vg2. NHO Reiseliv innehar lederstillingen i Faglig råd for Salg, service og reiseliv.   

 

Til forsiden 

 

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: