Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Verdiskapingstall for norsk reiseliv

Norsk reiseliv er en moderne næring i vekst som skaper arbeidsplasser i en tid der andre næringer nedbemanner og automatiserer. I 2016 var reiseliv den næringen som hadde størst prosentvis sysselsettingsvekst i privat sektor.

Vekst i antall sysselsatte

Reiselivsnæringen er blant de næringene i Norge hvor det skapes flest jobber. Reiselivet sysselsetter 158 400 årsverk (2015). Reiselivets rolle som en viktig jobbskaper har fått en økt betydning i en tid der andre bransjer nedbemanner.

Fra 2015 til 2016 hadde overnatting og servering den største prosentvise sysselsettingsveksten sammenlignet med andre fastlandsnæringer (kilde: SSB Nasjonalregnskap, 2016).


Økt verdiskaping

I 2015 sto reiselivsnæringen for en verdiskaping på over 110 milliarder kroner. Det er en økning på 7,61 prosent fra året før.

Grafen viser hovedstørrelser for reiselivsnæringen (mill. kr.) Det er transport og serveringsbransjen som bidrar til den største verdiskapingen i norsk reiseliv (kilde: SSB Satellittregnskap for turisme, 2015).


Vekst i overnattinger

I 2016 var det 33,1 millioner overnattinger i Norge. Det er en økning på fem prosent fra 2015, som var forrige rekordår. Nordmenn sto for 23,4 millioner overnattinger. Utenlandske besøkende sto for 9,7 millioner overnattinger.

Grafen viser prosentvis endring i antall overnattinger fra året før. Det er særlig de utenlandske gjestedøgnene som har hatt en stor vekst, med en økning på 10 prosent fra året før. Norske overnattinger har økt med 2 prosent (kilde: SSBs overnattingsstatistikk, 2016).


Turistbalansen

For norsk reiseliv er det et mål å øke trafikken fra utlandet, samtidig som vi ønsker at nordmenn reiser i eget land. I flere år har andel nordmenn som har reist ut av landet vært høyere sammenlignet med utenlandske reisende som har kommet til Norge. I 2014 er det et skifte. Veksten av utenlandske gjester som kommer til Norge er større enn nordmenn som reiser ut.

Turistbalansen viser differansen mellom nordmenns kjøp av reisetjenester i utlandet og utlendingers kjøp av reisetjenester i Norge.  I flere år har andel nordmenn som har reist ut av landet, vært høyere sammenlignet med utenlandske reisende som har kommet til Norge. I 2014 var det et skifte. Veksten av utenlandske reisende til Norge er større sammenlignet med nordmenn som reiser ut av landet. Denne veksten har fortsatt i 2015 og 2016 (kilde: SSB Nasjonalregnskap, 2016).


Ungdoms- og integreringsnæring

For veldig mange unge er en jobb i reiseliv det første møte med arbeidslivet. Norsk reiseliv er også en viktig integreringsnæring med en høy andel ansatte med utenlandsk bakgrunn.

I overnatting og servering er 33 prosent under 24 år (kilde: SSB Arbeidskraftundersøkelse 2016).

41 prosent i overnatting og servering har utenlandsk bakgrunn (kilde: SSBs sysselsettingstall registerbasert 2016).

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: