test.
test.

Årsrapport 2018

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Bransjeutvikling: Lager fremtidens opplevelser

#005

Basecamp Explorer gruppen på Svalbard tilbyr besøkende natur- og opplevelsesbaserte aktiviteter. Foto: Basecamp Explorer AS.

I 2018 har NHO Reiseliv gjennomført til sammen 12 nasjonale bransjesamlinger med totalt 270 deltakere.

2018

Mål: Medlemsrekruttering er et av våre strategiske mål, også innenfor kultur, opplevelser, idrett og destinasjonsselskaper. I 2018 var målet å verve 55 nye bedrifter.

Resultat: I 2018 vervet vi 43 nye medlemmer innenfor disse bransjene.

NHO Reiseliv har som mål å være den mest foretrukne alliansen for reiselivsbedriftene. I 2017 utarbeidet NHO Reiseliv et nytt konsept for våre syv bransjeforum for å gjøre dem til enda bedre og mer relevante møteplasser for medlemmene våre. Blant annet er det blitt lagt større vekt på at medlemmene selv skal engasjeres og holde innlegg om sine erfaringer og gode bedriftseksempler. Endringen har blitt svært godt mottatt av deltakerne, og det har også bidratt til en mer engasjerende debatt og kunnskapsoverføring. I 2018 har NHO Reiseliv gjennomført til sammen 12 nasjonale bransjesamlinger med totalt 270 deltakere.

Lønnsomme naturbaserte opplevelsesbedrifter

Opplevelsesbransjen består av mange små og nyoppstartede bedrifter som har behov for bistand i kalkulering, prissetting og valg av salgskanaler for å sikre langsiktig drift. I 2017 startet arbeidet med å bistå medlemsbedrifter fra denne delen av reiselivet i hvordan de kan øke lønnsomheten. I 2018 har NHO Reiseliv i samarbeid med medlemmer produsert to filmer (legg inn lenke) om prissetting og valg av salgskanaler. I tilleg er det blitt laget informasjonssider med sikte på å styrke deres evne til å drive lønnsomt. Videre har NHO Reiseliv gjennomført to «kalkuleringsverksteder» i Oslo og i Kristiansund, der medlemmer fikk direkte veiledning i prising av sitt opplevelsesprodukt.

Havfisketurisme på agendaen

Havfisketurisme er et opplevelsessegment som er i vekst. Det er derfor viktig at NHO Reiseliv har et ekstra søkelys på de muligheter og utfordringer disse bedriftene har. I 2018 har NHO Reiseliv gjennomført to bransjeforum i Bodø og Narvik. NHO Reiseliv har i flere omganger tatt til orde for å øke bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk. Saken har fått oppmerksomhet i pressen, og NHO Reiselivs forslag har blitt godt mottatt av bransjen, som ønsker å få bukt med smugling av fisk over grensen. I mai 2019 kunngjorde Nærings- og fiskeridepartementet at bøtene for fiskesmuglere som tar med seg ulovlig fisk ut av Norge, dobles til 8000 kroner. Dermed fikk NHO Reiselivs fullt gjennomslag for sitt syn. For å styrke bransjens omdømme og ivareta fremtidens havfisketurismebransje har NHO Reiseliv også etablert et godt samarbeid med Akrim i Nord-Norge, DSB, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og forskningsmiljøet Akvaplan.

Nytt bransjeforum for guider

NHO Reiseliv har mange medlemmer som er rene guideselskaper, og som har behov for en møteplass for å styrke omdømme, øke rekrutteringen til guideyrket og løfte viktige saker overfor offentlige myndigheter. Derfor etablerte NHO Reiseliv sommeren 2018 et eget bransjeforum for guider.

Nasjonal klynge for campingnæringen

I 2013 startet NHO Reiseliv et nytt campingnettverk sammen med NHO Innlandet og Norsk Turistutvikling. Prosjektet har vært svært vellykket og har bidratt til å gjøre norsk campingnæring mer attraktiv og lønnsom. Prosjektet ble avsluttet i 2016, men NHO Reiseliv og Norsk Turistutvikling lanserte et nytt prosjekt, som har fått navnet «Nasjonal klynge for campingnæringen». Nettverket består av cirka 50 campingbedrifter fra hele landet, og målet er å styrke campingnæringens verdiskaping gjennom bærekraftig utvikling og økt kunnskap om næringen.

Bedriftene i nettverket har siden oppstarten oppnådd en betydelig økning i lønnsomhet, og nettverket fortsetter arbeidet med å styrke næringens verdiskaping. Nettverket har etablert et godt samarbeid med en rekke fylkeskommuner, som ser behovet for å løfte næringen og øke den regionale verdiskapingen. Prosjektet har søkelys på oppgaver som kompetanseheving, erfaringsutveksling, digitalisering, kundereisen og samarbeid med landbruksnæringen om lokale opplevelser og lokal mat. Tiltakene som gjennomføres, vil alle være bidrag til en bærekraftig utvikling av campingnæringen.

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: