Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Myndighetskontakt: Gode signaler fra Arbeidstilsynet

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef. Foto: Per Sollermann.

I 2016 varslet Arbeidstilsynet at de vil «frede» bedrifter som har alt på stell. De skal bruke mer ressurser på å ta de som driver ulovlig. Det er en viktig seier for NHO Reiseliv, som lenge har jobbet for at tilsynene skal være risikobaserte.

2016

Mål: NHO Reiseliv jobber for å fremme reiselivets interesser ovenfor det politiske miljø, for å sikre gode rammevilkår for næringen. I 2016 har vi, sammen med NHO-fellesskapet, jobbet for at tilsynsmyndighetene skal øke sin innsats for å ta de som driver ulovlig. 

Resultat: I en ny strategi for 2017-2019 varsler Arbeidstilsynet hardere kamp mot kriminelle. Tilsynet vil bruke mindre tid på bedrifter som gjentatte ganger har vist at de følger lovverket. Det er en viktig seier for NHO Reiseliv, og vi jobber for at flere tilsyn følger etter.

I 2016 har NHO Reiseliv, sammen med NHO-fellesskapet, arbeidet med tilsyn som en prioritert sak. Vi mener at tilsynene må overholde plikten til å veilede bedriftene til å best mulig følge regelverket. Samtidig må tilsynene være risikobaserte, slik at systematiske lovbrytere blir tatt. I den forbindelse har det blitt jobbet ut en forventingsliste fra næringslivet til tilsynene. I tillegg har NHO Reiseliv laget en animasjonsfilm som viser hvordan næringen mener tilsynene bør oppføre seg under tilsyn.

Viktig gjennomslag 

I Arbeidstilsynets nye strategi for 2017-2019, som kom på slutten av 2016, står det at de skal prioriterte risikobaserte tilsyn i mye større grad enn det de gjør i dag. Som en konsekvens av det uttaler tilsynet at de skal «frede» bedrifter som har alt på stell, i en viss periode. Dette er et viktig gjennomslag for NHO Reiseliv, og vi vil jobbe videre for at andre tilsyn nå skal følge etter og bruke samme metodikk.

Må betale skatt og levere statistikk

I februar 2016 besluttet regjeringen å nedsette et utvalg som skulle se på muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Leveringsfrist for utvalgets arbeidet var februar 2017. NHO Reiseliv ble invitert inn til utvalget for å komme med våre innspill. Vi har vært klar på at nye aktører må bli innlemmet i det eksiterende lovverket og at det må være konkurranse på mest mulig like vilkår.

Det må sikres at delingsøkonomiaktører, på lik linje med andre bedrifter, må betale skatt og rapportere overnattingsstatistikk til Statistisk sentralbyrå.Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef.

Derfor mener NHO Reiseliv, sammen med NHO-fellesskapet, at det må være et krav om rapporteringsplikt fra plattformene på vegne av tilbyderne på plattformen.

Satser på markedsføring

I statsbudsjettet for 2017 fikk Innovasjon Norge bevilget 231,5 millioner til markedsføring av Norge. Vi har vært tydelig på at en sterkere krone gjør at det blir enda viktigere å satse på markedsføring av landet vårt i utlandet. Vi er glade for at NHO Reiseliv er blitt lyttet til, og at beløpet videreføres fra tidligere år.

Et viktig markedsføringsgrep er filminsentivordningen som ble opprettet 1. januar 2016. I statsbudsjettet for 2016 ble det bevilget 45 millioner kroner til ordningen. Det var mange søknader, men det meste av potten gikk til én film, Jo Nesbøs «Snømannen». Hvis potten tømmes for raskt, vil ikke Norge bli attraktivt for filmproduksjon likevel. NHO Reiseliv har i 2016 jobbet for at denne potten skal øke ytterligere, da det er stor interesse for Norge som filminnspillingsland. I statsbudsjettet for 2017 økte potten til 56 millioner. Det er en positiv utvikling, men NHO Reiseliv mener størrelsen på bevilgningen må øke i fremtidige budsjetter.

Støtter fjerning av serveringsloven

Regjeringen har foreslått å oppheve serveringsloven, og det er vi glad for, ettersom det er et forenklingstiltak. Reiseliv er en næring som reguleres av mange lover og som er underlagt en rekke krav og tilsyn. Vi mener det er viktig at myndighetene, sammen med næringen, fortsetter å tilrettelegge for vekst, som også innebærer å redusere andelen useriøse aktører.

Stortingsmelding om reiseliv 

Våren 2017 lanserte regjerigen den første stortingsmeldingen om reiseliv på 17 år. NHO Reiseliv har kommet med syv innspill til grep myndighetene må ta for å tilrettelegge for videre vekst i reiselivsnæringen; digitalisering av det offentlige, et virkemiddelapparat tilpasset tjenestesektoren, en effektiv markedsføringsordning, en endret tilsynskultur, ingen nye skatter, fleksibel arbeidstid og effektiv samferdsel og kommunikasjon. 

NHO Reiseliv er svært fornøyd med at  mange av våre innspill er blitt lyttet til. I 2017 vil vi ha tett dialog med myndighetene i oppfølgingen av meldingen. 

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: