Myndighetskontakt: Et relasjonsbyggende år

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

Sp-leder og stortingsrepresentant fra Hedmark Trygve Slagsvold Vedum (t. v) i munter passiar med Skistar-sjef Bo Halvardsson (t. h), politisk rådgiver Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv (i midten til høyre) og Christian Sandberg, direktør ved Saga Hotel Oslo, Saga Apartments Oslo og Saga Hotel Oslo Central.

I 2017 har NHO Reiseliv i stor grad involvert medlemsbedriftene gjennom politiske møter med de ulike fylkesbenkene. Det har gitt mange gode resultater, og ikke minst har det bidratt til å øke politikernes kunnskap om reiselivet.

2017

Mål: Sikre størst mulig gjennomslag for NHO Reiselivs saker i stortingsmeldingen om reiseliv, og i innstillingen til meldingen fra Stortinget.

Resultat: Flere av NHO Reiselivs innspill ble tatt med i reiselivsmeldingen. Videre var det svært mange av NHO Reiselivs konkrete forslag som det ble flertall for på Stortinget i behandlingen av meldingen.

Stortingsmeldingen om reiseliv

I juni 2015 ga NHO Reiseliv innspill til stortingsmeldingen om reiseliv til Nærings- og fiskeridepartementet. Reiselivsmeldingen ble lansert 17. mars 2017, og er den første stortingsmeldingen om reiseliv på 17 år. Å få en egen melding om reiselivsnæringen har vært NHO Reiselivs hovedsak de siste årene, og flere av NHO Reiselivs kjernesaker kom med i meldingen.

Utover våren gjennomførte vi møter med fylkesbenkene sammen med medlemsbedrifter fra hele landet. Målet var å følge opp stortingsmeldingen, komme med innspill til innstillingen, og øke politikernes kunnskap om næringen. Reiselivsmeldingen ble ferdigbehandlet i Stortinget i mai. En overvekt av innspillene som ble gitt i fylkesbenkmøtene, kom med i innstillingen og fikk flertall i Stortinget.

Noen saker som NHO Reiseliv har oppnådd flertall for i innstillingen til reiselivsmeldingen:

  • Det blir lettelser i formuesskatten
  • Ingen nye skatter for reiselivsnæringen, deriblant turistskatt
  • Et mer fleksibelt arbeidsliv: Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for utvidelse av reiselivsnæringens sesong
  • Rapporteringsbyrden på næringen skal reduseres, samtidig som tilsyn skal blir bedre på å samarbeide seg imellom og veilede næringsdrivende fremfor å straffe dem
  • Komiteen mener delingsøkonomien kan gi gode muligheter for norsk reiseliv, men forutsetter at inntekter og aktuell statistikk gjøres tilgjengelig for norske myndigheter
  • Nasjonale Turstier skal styrkes
  • Bredbånd og mobilnett skal bygges ut
  • Markedsføringsordningen skal styrkes gjennom Innovasjon Norge
  • Varigheten av utenlandske førerkort skal utvides fra tre til seks måneder

Stortingsmeldingen og den tilhørende innstillingen er et godt grunnlag for videre arbeid med konkrete tiltak. Vi vil fortsette dialogen med myndighetene og være en pådriver for å oppnå gjennomslag for det som står i meldingen og innstillingen.

Momssjokk for reiselivet

I statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringen å øke den lave momssatsen fra 10 til 12 prosent med virkning fra 1. januar 2018. Momsøkningen rammer hoteller, campingbedrifter, skiheiser, fornøyelsesparker, kultur- og transportbedrifter. Avgiftsøkningen kom som lyn fra klar himmel på NHO Reiseliv og for næringen for øvrig og var stikk i strid med signaler fra stortingsflertallet. Verken i Stortingets skatteforlik fra våren 2016 eller i reiselivsmeldingen som kom våren 2017, var momsøkningen nevnt. 

NHO Reiseliv mobiliserte, sammen med medlemmene våre, til stor motstand for å få forslaget nedstemt i Stortinget. På tross av at fem partier - SV, Venstre, Rødt, MDG og Senterpartiet - gikk imot regjeringens forslag, ble momsøkningen vedtatt etter at flertallet, bestående av Ap og KrF og regjeringspartiene, stemte for.

Selv om vi ikke klarte å hindre momsøkningen er vi sikre på at motstanden reiselivet viste, skapte økt reiselivsforståelse hos stortingspolitikerne. Kunnskapen vil forhåpentlig fungere preventivt i å hindre fremtidige forslag som vil påvirke reiselivsnæringen negativt. Merverdiavgift på reiselivstjenester - dette mener NHO Reiseliv

Delingsøkonomi på agendaen

I februar leverte delingsøkonomiutvalget sin rapport om delingsøkonomi til regjeringen. Utvalget konkluderte med at det bør være obligatorisk for delingsøkonomiselskapene å rapportere inntekter fra oppdragene som formidles via de digitale plattformene. Videre tok utvalget til orde for at plattformselskaper i delingsøkonomien skal dele overnattingsstatistikk med Statistisk sentralbyrå (SSB). NHO Reiseliv har vært en sterk pådriver for begge forslagene. Fra 1. januar 2018 ble skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig avviklet, som også var et forslag fra utvalget. NHO Reiseliv vil fortsette å være en pådriver for at forslagene om skatt- og statistikkrapportering kommer på den politiske dagsordenen.

Jobber for mer makt til hotellene

NHO Reiseliv har lagt press på Konkurransetilsynet med anmodning om å vurdere prisklausulene som Online Travel Agencies (OTA-ene) opererer med overfor hotellene. Kravet om at hotellene selv ikke får sette lavere pris enn online-reisebyråene (den såkalte «rate parity-klausulen»), er særlig viktig. Så langt har Konkurransetilsynet ikke fulgt opp saken. Reiselivet mener det er sterkt konkurransehemmende at hotellene ikke kan tilby lavere priser på sine egne nettsider enn den som er oppgitt på bookingselskapenes nettsider. Flere større europeiske land har vedtatt lover som forbyr prisparitet i kontraktene mellom OTA-er og hotellene. Vi vil fortsette å jobbe for en norsk løsning på utfordringene som OTA-ene skaper for våre medlemmer. Vi har også kontaktet Forbrukerombudet for å få dokumentert at disse selskapene i en rekke tilfeller driver misvisende markedsføring.

Veikartet for reiseliv

I 2017 utarbeidet NHO Reiseliv, sammen med flere andre reiselivsaktører, et veikart mot et bærekraftig reiseliv. Veikartet er et innspill til regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og ble levert til klima- og miljøvernministeren under Arendalsuka i august 2017. Strategien skal følge opp anbefalingene fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Innspillet handler om hvordan myndighetene bør tilrettelegge for at reiselivet kan bidra til det grønne skiftet, samt styrke og opprettholde sin konkurransekraft i en tid med sterkere behov for virkemidler i miljø- og klimapolitikken. Veikartet er også ment som en anbefaling til norske reiselivsvirksomheter om hvilke valg som må gjøres for å bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Avverget dyr vaktordning

I november gikk NHO Reiseliv ut mot de nye kravene til egenvakthold som Politidirektoratet (POD) ville innføre fra årsskiftet. I kravet lå det at vakter som er ansatt ved utestedene, måtte gjennomgå 120 timer med kurs – en firedobling av hva som først ble varslet. Dagens krav er 24 timer. NHO Reiseliv reagerte både på mangelfull involvering i prosessen og på kostnadene med opplæringen. 120 timer med kurs vil koste bedriftene anslagsvis 70.000 kroner per ansatt.

Etter påtrykk fra reiselivet kunngjorde justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) at det skal utarbeides mindre omfattende krav til opplæring. Inntil videre gjelder dagens ordning på 24 timers opplæring for egenvakthold. Dette er en viktig seier for NHO Reiseliv. De nye utdanningskravene ville mangedoblet kostnadene med egenvakthold ved norske restauranter, utesteder og festivaler.

Hindret festivaldød

I begynnelsen av november sendte Politidirektoratet (POD) et brev til politidistriktene som ble tolket som en innskjerping av alkoholbestemmelsene i forbindelse med festivaler. Direktoratet la opp til et forbud mot medbrakt alkohol på festivalcamping. NHO Reiseliv reagerte sterkt på forbudet. Det gjorde også flere stortingspolitikere. I starten av desember slo justisministeren fast at medbrakt alkohol på festivalcamping fortsatt skal være lov. Dette var også en viktig seier for reiselivet, særlig for distriktsreiselivet og festival- og kulturlivet.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: