Delingsøkonomi

De nye tjenestene i delingsøkonomien, som Airbnb, utfordrer reiselivsnæringen med sine nye tilnærminger. NHO Reiseliv er positive til mulighetene delingsøkonomien gir.

Siste nytt

Bakgrunn

Utviklingen innen digital teknologi er et ubetinget gode. Digitaliseringen har allerede revolusjonert reiselivsnæringen innenfor områder som markedsføring, bookingløsninger og annen gjestekommunikasjon.

De siste årene har Airbnb og andre plattformbaserte reiselivskonsepter vokst seg store internasjonalt. Slike aktører bidrar til et større mangfold i reiselivsnæringen. Gjesten får mer å velge i, som igjen gjør en destinasjon mer interessant. Når både nye og etablerte aktører jobber for å tiltrekke seg besøkende, vil også markedet øke deretter. Det vil forhåpentlig bidra til ytterligere vekst for norsk reiseliv.

Samtidig skaper delingsøkonomien noen utfordringer som aktører og særlig myndigheter må ta stilling til. Det er helt naturlig at innovasjon fører med seg både utfordringer og muligheter. Å imøtekomme begge kan være en krevende balansegang. Ingen enkeltaktører eller organisasjon har løsningen alene, den må vi komme frem til i fellesskap.

God rapport fra #delingsøkonomiutvalget; ja til skatt og statistikkrapportering. Nå må politikerne følge opp #delingsøkonomi

 

Et tilpasset skattesystem

Likevel er det noen grunnleggende spilleregler som må gjelde for alle markedsaktører. Blant annet går det på allmenne krav til skatt.

Det offentlige må gjøre det enkelt for aktører å følge gjeldende skatteregelverk og betale den skatten de skal. At Norge har et av de mest digitaliserte skattesystemene i verden er positivt. Skattesystemet bør relativt enkelt kunne fange opp data fra de heldigitale plattformtjenestene.

NHO Reiseliv er svært glad for at skattemyndighetene og plattformselskapene har innledet dialog om hvordan skatterapportering – og innbetaling kan sikres best mulig.  Samtidig er det viktig at skattemyndighetene, i tillegg til å analysere utviklingen, følger opp med kontroller.

Øvrige krav og reguleringer

Delingsøkonomien utfordrer ikke bare skattepolitikken. NHO Reiseliv mener myndighetene må se nærmere på hvilke krav som stilles til næringsdrivende og hvilke krav som også må stilles til delingsaktører. Innenfor transportnæringen kan det dreie seg om løyver, innenfor overnatting kan det være snakk om krav til brannsikkerhet. Noen reguleringer må kanskje gjelde fra dag én, mens andre reguleringer skal slå inn på et senere tidspunkt, avhengig av for eksempel antall rom som leies ut og antall utleiedøgn. Det kan også tenkes at enkelte reguleringer tilhører en annen tid og kan fjernes i sin helhet.

Rapport om delingsøkonomi

NHO Reiseliv er medlem av den europeiske reiselivsorganisasjonen Hotrec. Høsten 2015 la Hotrec frem en rapport med ti enkeltforslag til hvordan delingsøkonomien, og spesielt Airbnb, bør reguleres. NHO Reiseliv stiller seg bak hovedkonklusjonen, men mener at flere av enkeltforslagene må tilpasses det norske regelverket. Rapporten nevner flere konkrete krav om for eksempel tak på antall utleiedager og registreringsplikt for utleiere. NHO Reiseliv mener Hotrec-rapporten kan være et godt grunnlag for diskusjon om regulering av delingsøkonomien. Les HOTRECs praksisdokument om delingsøkonomien

Samarbeid nødvendig

Delingsøkonomien er med på å utfordre dagens strukturer på en positiv måte. Aller viktigst er det å sikre at staten får skatteinntekter fra delingsaktørene. I tillegg er det nødvendig med en bransjevis gjennomgang av eksisterende reguleringer for å se om det er rom for liberalisering.

Delingsøkonomien verken kan eller skal reguleres bort. Samarbeid mellom regulerende myndigheter, eksisterende aktører og de nye aktørene er helt nødvendig for å forstå hvordan innovasjon endrer reiselivsnæringen. Med samarbeid er det mulig å finne gode løsninger på hvordan delingsøkonomien kan ivaretas best mulig i kombinasjon med den etablerte økonomien.


Utvalg om delingsøkonomi

Finansministeren nedsatte i februar 2016 Delingsøkonomiutvalget - et utvalg som skal utrede delingsøkonomien. 6. februar 2017 leverte utvalget rapporten "NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer" til finansminister Siv Jensen.

NHO Reiseliv har kommet med sine innspill gjennom NHOs representant i utvalget. Utvalgets mandat har fire hovedpunkter:

 • Vurdere om reguleringer bør justeres for å oppnå større grad av symmetri mellom delingsøkonomien og tradisjonelle virksomheter, og vurdere om det eksisterer reguleringer som enkelte aktører bør unntas fra.
 • Vurdere mulige virkninger av delingsøkonomien for arbeidslivet, herunder for arbeidstakere og oppdragstakere. Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendig næringsdrivende, og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen.
 • Undersøke reguleringer i enkeltmarkeder der delingsøkonomiaktører er særlig framtredende, og vurdere om det er behov for endringer av reguleringene som følge av ny teknologi eller nye forretningsmodeller.
 • Vurdere om det er behov for å endre reguleringer på tvers av markeder, innbefattet forbrukerrettigheter og krav til standarder.

 

Dokumenter:

 1. Ferske internasjonale tall om Airbnb

  Den internasjonale reiselivsorganisasjonen HOTREC kommer jevnlig med oppdateringer om den internasjonale utviklingen og reguleringen av Airbnb. Last ned den siste rapporten her.

 2. Høringssvar fra NHO Reiseliv til forslag for bedre regulering av korttidsutleie

  Vi takker for muligheten til å komme med høringssvar til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslova. Vårt svar vil dreie seg om forslagene i Del 2, kapittel 5 om regulering av korttidsutleie.

 3. Capia: Airbnb vs hotell Norge 2017/2018

  Airbnb har hatt en enorm vekst i 2018. I Norge har antall reserverte romdøgn via Airbnb vokst med 45 prosent fra året før. På samme tid hadde hotellene en økning på kun 2 prosent. Last ned rapporten her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

#delingsøkonomiTwitterInstagram

nhoreiseliv.no/delingsokonomi

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: