Årsrapport 2022

På vei mot morgendagens reiseliv

Myndighetskontakt og politikk

Politiker

NHO Reiseliv arrangerte debatten "Reiselivets rammevilkår" under Arendalsuka 2022. I panelet var statssekretær i næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, Alfred Bjørlo fra Venstre, Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet og hotelleier og næringslivstopp Petter Stordalen. Foto: NHO Reiseliv

Strømstøtte, skjeve utslag av lønnsstøtteordningen, skattelegging av privat konsum, innleie og reisegaranti var viktige punkter på NHO Reiselivs politiske agenda i 2022.

Strømstøtte

Strømstøtte har vært en sentral sak for NHO Reiselivs politiske arbeid gjennom hele 2022. 16.september ble strømstøtteordningen lansert, og NHO var med som en av partene. For at NHO skulle være med på lanseringen var det en forutsetning at det ble en kontantstøtteordning, og ikke bare en ordning som bidro til ENØK-tiltak.

Ut over høsten pekte NHO Reiseliv på flere aspekter ved ordningen som er problematiske, til klima- og miljødepartementet 11. november. Ordningen utløp 31.desember. Av de over 20 000 bedriftene som kunne motta strømstøtte, var det kun 3200 som søkte og disse fikk dermed dele potten på 2,8 mrd. Rundt 25 prosent av bedriftene som har søkt om strømstøtte er reiselivsbedrifter, i tillegg kommer en rekke reiselivsbedrifter som er leietakere hos eiendomsselskaper. At det ble utbytteforbud for de som søkte støtte samt at ordningen varte så kort, gjorde at mange valgte å ikke søke.

NHO har siden ordningen ble annonsert i september krevd at dersom det ikke kom på plass et velfungerende fastprismarked før nyttår, måtte ordningen forlenges. Dette har NHO Reiseliv sammen med NHO og andre landsforeninger gitt direkte innspill på til regjeringen. Det er også gitt klare innspill til regjeringen om at ordningen må justeres slik at flere bedrifter får støtte. Det kan handle om hvordan man beregner strømintensitet eller utnytter handlingsrommet i statsstøttereglene. Det bør heller ikke være noen absolutt utbyttebegrensing, for bedriftene trenger utbytte for å betale formuesskatt og lønn til ansatte. Ved utgangen av 2022 hadde ikke NHO fått gjennomslag for videreføring av ordningen.

Skjeve utslag av lønnsstøtteordningen

Mange av våre medlemsbedrifter, som unnlot å permittere ansatte i siste runde av nedstengingen, fikk avslag på den lovte lønnsstøtteordningen. Lønnsstøtteordningen som virket fra desember 2021 til midten av februar 2022, krevde at bedriftene tok en avgjørelse om de ville permittere ansatte eller ikke innen 23. desember 2021. Lov og forskrift var ikke klare før i januar 2022, og da var fortsatt mye uavklart. Under pandemien, opplevde vi stadig at høringsrunder gikk fort for å få ordninger raskt på plass, og at man raskt reagerte med justeringer om det ble utilsiktede utslag. Regnskap Norge og Revisorforeningen reagerte også på at bedrifter som betalte ut lønn på etterskudd, fikk avslag på støtte. Enkelte ble helt utelukket fra ordningen fordi at de ikke hadde lønnsutbetaling i september på grunn av sommerstenging i august. De fleste fikk avslag for støtte i januar siden lønnen i henhodl til tariffavtalen bl utbetalt i påfølgende måned, februar. Mange bedrifter hadde som vanlig to lønnskjøringer i desember for å få årsmeldingen til den ansatte riktig, og dermed ingen i januar. Saken havnet til slutt i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som ved årsskiftet ennå ikke hadde konkludert om de ville åpne sak. Vi har også hatt en rekke utspill der vi har satt søkelyset på saken i ulike riksmedier.

Benkemøter

NHO Reiseliv sendte henvendelse til alle stortingsbenkene om å møte dem sammen med medlemsbedrifter våren 2022. Responsen var varierende. Ett møte ble gjennomført på våren med Østfoldbenken og ett på høsten med Sogn og Fjordanebenken. På begge møter var flere medlemsbedrifter tydelig til stede, både som deltakere og vertskap, og flere av sakene som ble tatt opp av oss, ble fulgt opp av representantene i ettertid.

Skattlegging privat konsum

Finansdepartementet sendte 9.mai 2022 forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap på høring. NHO Reiseliv stilte seg bak høringssvaret til NHO og sendte også et eget høringssvar. Forslaget som er på høring vil ramme særlig distrikts-reiselivet skjevt og urettferdig. Saken ble tatt opp i en rekke møter og debatter gjennom høsten 2022. Regjeringen omtaler saken i statsbudsjettet for 2023: "Det vil ta tid å gå gjennom alle høringssvarene og å utarbeide justeringer av forslaget. Det vil derfor ikke bli foreslått endringer med virkning fra 1. januar 2023, slik det ble lagt opp til i høringen. Regjeringen vil legge frem et justert forslag om skattlegging av privat konsum i selskap i 2023, med sikte på ikrafttredelse i 2024."

Innleie

NHO Reiseliv er sterkt imot regjeringens lovforslag om innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak som Stortinget vedtok 12. desember. Reglene skal gjelde fra 1. april 2023.

Reiselivsbedrifter er utsatt for store svingninger i arbeidsmengde, og har behov for å dekke arbeidstopper med midlertidig arbeidskraft. Selv om omfanget av innleie fra bemanningsforetak er beskjedent i reiselivsbransjen generelt, er det et viktig supplement for mange bedrifter, både ved store enkeltarrangementer og i høysesong. Vedtaket vil stenge denne innleieadgangen for hoveddelen av bransjen, utover vikartilfellene. NHO Reiseliv tok opp denne problematikken i en rekke møter og presseoppslag gjennom hele 2022. I Stortingets innstilling i desember ble det vedtatt at flertallet vil "anmode regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet om å vurdere hvorvidt event-/arrangementsbransjen har behov for et unntak for tidsbegrenset innleie." NHO Reiseliv vil sammen med NHO arbeide for at dette unntaket realiseres. NHO Reiseliv jobber nå med å veilede medlemmene om de nye reglene, og jobber langsiktig for at forslagene knyttet til bemanningsselskaper reverseres.

Koronasituasjonen og oppfølging gjennom året

2022 startet med at den nasjonale skjenkestoppen fortsatt var gjeldende og ble først opphevet 14.januar. Korona-tiltakene som meteren og arrangementsbegrensinger ble fjernet fra 12.februar.

NHO Reiseliv ga innspill til regjeringens "Strategi og beredskapsplan for håndtering av covic-19-pandemien". NHO Reiseliv forventer at regjeringen har en god og forutsigbar plan for hvordan vi eventuelt skal håndtere nye smitteutbrudd og restriksjoner i fremtiden. I vårt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet var NHO Reiseliv krystallklare på at skjenkestopp ikke lenger kan brukes som et virkemiddel i Norge, og at vi aldri igjen må få en så hard nedstenging av reiseliv, kultur og uteliv. Regjeringen og FHI lyttet til oss, og anbefaler ikke lenger full skjenkestopp. NHO Reiseliv hadde også i september møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å følge opp dialogen med helsemyndighetene angående regjeringens beredskapsplan for håndtering av covid-19-pandemien. Det ble også sendt høringsinnspill til Totalberedskapskommisjonen basert på erfaringene fra korona-håndteringen.

Digitale bookingplattformer (OTA)

Våre medlemmer, har lenge etterlyst at norske myndigheter skal endre regelverket knyttet til plattformselskapenes praksis med prisparitetsklausuler. Hurdalplattformens formulering hvor regjeringen sier den “vil sikre norske reiselivsbedrifter i møte med internasjonale plattformselskaper” forplikter til handling. Det haster at Norge gjennomfører en regulatorisk endring. NHO Reiseliv har gjennom hele 2022 løftet temaet om Online Travel Agents (OTA) markedsmakt og behovet for regulering av disse. Det er blitt avholdt to møter med Næringsdepartementet, hvor oppfølging av punktet i Hurdalsplattformen er blitt drøftet. Saken var også tema under Arendalsuka. Opposisjonen på Stortinget har også vært betydelig engasjert i saken, og to skriftlige spørsmål er stilt til næringsministeren. Foreløpig skyver Regjeringen EU foran seg i denne saken, og har unnlatt å følge opp egne løfter.

Kartlegging av den økonomiske betydningen av havfisketurisme

På oppdrag fra NHO Reiseliv kom analyseselskapet Menon Economics våren 2022 med en rapport hvor de har kartlagt de økonomiske ringvirkningene fra havfisketurisme i Norge. Det er 1550 årsverk knyttet til norsk havfisketurisme. Ringvirkningene fra næringen gir en verdiskaping på mer enn 1,4 milliarder kroner. Rapporten sammenligner også verdien av havfiske med tradisjonelt næringsfiske. Rapporten har fått mye oppmerksomhet, både blant relevante myndigheter (den er også overrakt fiskeriministeren), og i en rekke medier.

Flypassasjeravgift

Flypassasjeravgiften ble opphevet under pandemien og gjenninført andre halvår 2022. NHO Reiseliv mente dette var for tidlig. Vi jobbet for å få denne bort i revidert nasjonalbudsjett, både i våre innspill til regjeringen og i Stortingets behandling - uten å vinne frem.

Møte med kommunalministeren

I starten av august hadde NHO Reiseliv møte med Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om viktige saker for reiselivet. Forslag om innstramminger på innleie og den krevende strømsituasjonen var blant temaene som ble tatt opp på møtet. Det viktigste budskapet var imidlertid at reiselivet er kommunens beste venn, samt å vise til at en rekke politiske forslag må endres for å ikke vanskeliggjøre verdiskaping i distriktene.

Reisegarantiordningen

NHO Reiselivs medlemmer har lenge vært misfornøyd med reisegarantiordningen, ikke minst i hvor dagens administrasjon ikke bruker handlingsrommet for å sette ned garantibeløpene. EU er i ferd med å revidere direktivet for reisegaranti, og Norge har igangsatt en prosess for å omstrukturere ordningen ved å sette ned et utvalg. I 2022 fulgte NHO Reiseliv opp prosessen i EU via innspill til Hotrec. I Norge har vi levert høringssvar på utvalgets forslag og hatt forslag til en noe annen innretning på deres foreslåtte modell med lavt innskudd og kollektivt fond. Sammen med flere andre reiselivsorganisasjoner har vi også hatt møte med ansvarlig statsråd, Barne- og familieminister Kjersti Toppe. Foreløpig ser det ut til at Norge avventer EUs revidering, selv om bransjen mener det haster å få på plass en ny ordning.

Arbeid med statlig fellesavtaler anskaffelser kurs og overnatting

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har i 2022 utlyst en statlig fellesavtale for anskaffelse av rom/frokost. Denne er i stor grad bygget på det arbeidet NHO og NHO Reiseliv har samarbeidet med dem om tidligere. De har ønsket jevnlige tilbakemeldinger fra NHO Reiseliv og våre medlemsbedrifter om konkurransen ved hver milepel og har sendt oss god informasjon, slik at vi kunne dele og få med flest mulige bedrifter på konkurransen.

Dialog har det også vært om pilotprosjektet for dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester. Her ble det reaksjoner fra tilbyderne på at mange av forenklingene som var forespeilet leverandørene i en slik ordning ikke var på plass, og at ordningen tvert imot hadde mange fordyrende og kompliserende elementer. Piloten var på høring i starten av desember og konkurransen skulle etter planen utlyses etter dette, men ble ikke utlyst etter tilbakemeldingene i høringsrunden.

Forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår på cruiseskip i norske farvann

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kom i 2022 med forslag til ny lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på cruiseskip i norske farvann. NHO Reiseliv leverte høringssvar i denne saken og er kritisk til forslaget, fordi det kan føre til flere negative konsekvenser for landbasert turistnæring. Forslaget innebærer at cruiseskip som kommer fra- eller som skal til utenlandsk havn, skal underlegges krav om norske lønns- og arbeidsvilkår når “over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann”. NHO Reiseliv mener dette vil gi insentiv til å forkorte tiden cruisebåten bruker i norsk farvann, og at bruk av såkalte snuhavner i Norge vil bli mindre. Forslaget vil etter alt å dømme bety at det blir mindre cruisetrafikk i nordNorge som trenger det mest. NHO Reiseliv anbefaler at NFD utreder konsekvensene av forslaget bedre både for reiselivsnæringen, men også for annen aktivitet på land som er avhengig av skipstrafikk. Forslaget er nå til behandling.

Arendalsuka

NHO Reiseliv arrangerte debatten "Reiselivets rammevilkår" under Arendalsuka 2022. I panelet var statssekretær i Næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, Alfred Bjørlo fra Venstre, Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet og hotelleier og næringslivstopp Petter Stordalen. Politikerne kom med klare lovnader om handling når det gjelder både strømstøtte til bedriftene, innleie, lønnsstøtte og OTAer, og debatten har også blitt brukt som et nyttig springbrett til møter og kontakter i etterkant.

NHO Reiseliv utfordret også regjeringspolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet på lovnadene i Hurdalsplattformen som skal bidra til økt rekruttering og kompetanse i fagyrker. Både etter- og videreutdanning, kampanjen Smak deg frem, innleie, NAV og lønnstilskuddsordningen ble diskutert.

Statsbudsjettet 2023

Forventningene til statsbudsjettet for 2023 var lav, både på grunn av verdenssituasjonen og etter utspill fra regjeringsmedlemmer i forkant av fremleggelsen i oktober. Ved fremleggelsen viste det seg at selv om det var reelle kutt på postene relatert til reiseliv, så var de nominelt videreført fra 2022-budsjettet. Det var lagt inn betydelige økninger i både utbyttebeskatningen og formuesbeskatningen som vil påvirke reiselivsbedrifter som eier egne bygg. Dette var budskapet vi tok med oss til nærings- og finanskomiteene i budsjetthøringene. Budsjettforhandlingene med Sosialistisk Venstreparti medførte ingen reduksjoner i regjeringens skatteforslag. Tvert imot ble det enighet om å innføre kommunal eller nasjonal turistskatt innen 2024. NHO Reiseliv er klar på at skatten ikke må legges på overnattings- eller serveringsbedriftene.

Opplevelsesbedrifter og kjøreseddel

NHO Reiseliv har, sammen med Norsk Reiseliv og Virke Reiseliv, sendt et skriftlig notat om yrkestransportloven og opplevelsesnæringen til Samferdselsdepartementet. Våre opplevelsesmedlemmer har gitt tilbakemeldinger om at reglene for løyve og kjøreseddel skaper store utfordringer for bransjen blant annet fordi de må gjennomføre en teoretisk prøve på norsk (mange av aktørene er utenlandske og har derfor ikke mulighet til å ta prøven) Flere selskaper taper allerede store beløp i inneværende vintersesong. Vi ber om at det gis dispensasjon for kompetansekravet i yrkestransportloven, samt at inntil dette er på plass gjøres en midlertidig forføyning slik at årets vintersesong kan gjennomføres. Saken vil fortsette inn i 2023.

Kontanthøring

Justis- og beredskapsdepartementet sendte høsten 2022 forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør, med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter, på høring. Fellesforbundet, NHO Reiseliv, NHO Luftfart og NHO Transport har ved flere anledninger sendt felles innspill om ønske om å ha større frihet til å si nei til kontanter da dette er svært kostnadsøkende for bedriftene og øker ransrisikoen. NHO Reiseliv har og tatt opp saken på ulike bransjeforum organisasjonen deltar i, og fått fullt gehør for sitt syn. Saken vil fortsette inn i 2023.

Fellesgodefinansiering

Spørsmålet om fellesgodefinansiering er et lenge debattert tema i norsk reiselivspolitikk. NHO Reiseliv har i denne diskusjonen vært klar på at skatte- og avgiftsnivået for reiselivsbedriftene i Norge allerede er i verdenstoppen, og at såkalt overturisme er et marginalt problem i Norge. Vi har imidlertid erkjent at det er behov for å prøve ut ulike modeller for fellesgodeløsninger som kan bidra til en helårlig bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen såfremt disse ikke legges på hoteller og restauranter. På dette grunnlag støttet vi regjeringens ønske om å starte en dialog om innretningen på en eventuell pilotordning. I 2022 fikk ingen av prosjektene som er foreslått lov til å starte opp.

I budsjettenigheten med SV i slutten av november 2022 tok saken en ny omdreining, da det ble klart at regjeringen skal fremme et forslag om turistskatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. NHO Reiseliv vil fortsette å jobbe for at det ikke innføres ekstra skatt på hotellovernatting eller andre reiselivsbedrifter som betaler alle vanlige skatter og avgifter i dag, samtidig som det ikke avvises et pilotprosjekt som er utformet med tanke på at det skal forbedre reiseopplevelsen og bidra til å løse de utfordringene som finnes på enkelte destinasjoner.

Tilbake til forsiden

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse samfunnsutfordringene. 

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: