test.
test.

Årsrapport 2018

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Kommunens beste venn

Foto og film: Oda Hveem

I 2018 har vi bygget gode relasjoner til landets ordførere. Vi har vist frem reiselivets betydning for kommunene, og har synliggjort gjennom tall og fakta hvorfor reiselivet er kommunens beste venn.

Reiselivets betydning for kommunene

Å vise reiselivets verdi for lokalsamfunnet har vært jobb nummer én i 2018. Vi har vist reiselivets betydning for skatteinngang, sysselsetting og bolyst for hele landet. Rapporten fra Menon Economics har vært flittig brukt i media og i møter med politikere gjennom hele året. Mange lokale politikere har ikke visst hvilken verdi reiselivet har for deres kommune. Rapporten har gitt mange en aha-opplevelse, og har bidratt til større politisk bevissthet om reiselivets betydning for kommunene.

Endring i reglene for beskatning av tips

I statsbudsjettet for 2019 foreslo Regjeringen at arbeidsgivere skal behandle tips på lik linje med lønn og betale arbeidsgiveravgift av tips. Forslaget innebærer at tips vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger. Vi var sterkt imot endringen. Det er urimelig å legge arbeidsgiveravgift på tips, som er en gave fra kunden. Ordningen er svært byråkratisk for bedriftene, og de ansatte risikerer en altfor stor reduksjon i sine tipsinntekter. Vi foreslo at arbeidsgiver heller kan trekke skatt fra tipsen for å unngå skatteunndragelse, men samtidig holde arbeidsgiveravgiften og de andre ordningene utenom. På den måten beholder de ansatte mest mulig etter skatt.

Kort tid etter at statsbudsjettet ble lagt frem, utredet vi hvilke muligheter bedriftene har til å håndtere de nye reglene i praksis. Det forelå ingen klar rettledning fra myndighetenes side, så NHO Reiseliv laget et forslag som ble gjort tilgjengelig eksklusivt for medlemsbedriftene.

Ingen ny momsøkning

Etter at regjeringen økte overnattingsmomsen fra 8 til 12 prosent på to år, var det en viktig seier for oss at reiselivsmomsen ikke gikk ytterligere opp i statsbudsjettet for 2019. Heldigvis ble våre advarsler om hvilke konsekvenser en ytterligere momsøkning vil få for bedriftene, tatt til følge. Finansdepartementet har imidlertid, i en tidligere utredning (Scheel-utvalget), gått inn for en momssats på 15 prosent. Trusselen om ytterligere økning er derfor en konstant bekymring knyttet til de årlige statsbudsjettene.

Konstant purring på redusert formueskatt

I statsbudsjettet for 2019 er formuesskatten på arbeidende kapital redusert noe, men vi krever fortsatt at regjeringen leverer på sitt løfte fra reiselivsmeldingen om en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide overnattingssteder. Samtidig var det gledelig å se at ordninger vi har jobbet frem, som Nasjonale turiststier og filminsentivordningen, fikk økte midler i budsjettet.

Lettere for frittstående hoteller å konkurrere

Vi har et mål om at det skal bli lettere for frittstående hoteller og mindre kjedehoteller å konkurrere om offentlige kontrakter. I samarbeid med NHO, Difi og Sykehusinnkjøp har vi utviklet en veileder for hvordan anbudsrunder kan foregå uten at frittstående hoteller blir ekskludert. Veilederen presenteres på en konferanse i regi av NHO 13. mai 2019. Vi fikk i 2018 en egen politisk medarbeider som leder arbeidet for de frittstående hotellene.

Beskatning, likebehandling og rapportering fra Airbnb

I samarbeid med analysebyrået Capia presenterte vi i november statistikk som viser at Airbnb er i ferd med å bli halvparten så store som hotellene i Norge. Det betyr at en skattbar næring som skaper tusenvis av arbeidsplasser, kan overskygges av en næring uten rapporteringsplikt der svært få skatter og knapt noen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes. Regjeringen har, etter langvarig press fra oss, foreslått at Airbnb fra 1. januar 2020 skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene. Dette er viktig å få slått fast i statsbudsjettet for 2020, og at Stortinget støtter forslaget.

NHO Reiseliv inn i styret i HOTREC

Stadig mer av lovgivningen knyttet til reiselivet fastsettes i EU. NHO Reiseliv er den eneste norske reiselivsaktøren med medlemskap og innflytelse i HOTREC, reiselivets egen bransjeorganisasjon i EU. Vi fikk for første gang i 2018 en av «våre egne» valgt inn i styret i HOTREC: NHO Reiselivs visepresident og konserndirektør i Thon Hotels, Morten Thorvaldsen. I mange viktige saker, som for eksempel regulering av delingsøkonomien, kreves det felles arbeid på tvers av landene. I dette arbeidet får nå NHO Reiseliv en viktig stemme.

Vi og verden

I løpet av det siste tiåret har en av fem nye jobber kommet innen reiselivsnæringen. Vi har allerede skapt nær 170.000 arbeidsplasser i Norge, og arbeidsplassene finnes i nesten alle landets kommuner. Det er derfor vi sier at reiseliv er kommunens beste venn. Vi forsetter å posisjonere reiselivet som en viktig jobbskaper. Derfor har vi valgt «Vi og verden» som tema for årskonferansen 2019. Reiselivet vokser verden over. Hvis myndighetene leverer konkurransedyktige rammebetingelser, kan vi levere arbeidsplasser og skape gode kommuner for de som bor der eller er på besøk.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: