NHO Reiseliv

Innhold

Tips i serveringsbransjen

Servitør holder brett med vinglass

Sundvolden Hotell

NHO Reiseliv mener at innrapportering av all tips gir negative økonomiske konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Siste nytt:

  1. Nyhet, Politikk statsbudsjett, tips, moms, kontanter, formuesskatt

    Tipssmell for reiselivet i statsbudsjettet

    Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at tips til ansatte skal behandles på lik linje med lønn. Konsekvensen kan bli tipsforbud i deler av bransjen, frykter NHO Reiseliv.

  2. Nyhet, Politikk statsbudsjett, moms, tips, kontanter, formuesskatt

    Ingen økning i reiselivsmomsen i statsbudsjettet for 2019

    Det blir ingen økning i reiselivsmomsen i neste års statsbudsjett. – En stor seier for oss og for hele norsk reiseliv. Vi har blitt lyttet til, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Tips er en frivillig gave som gjestene gir betjeningen. Tips er ikke en inntekt for bedriften, og heller ikke en lønn som bedriften gir sine ansatte. NHO Reiseliv mener at Skattedirektoratet med sin foreslåtte løsning om at arbeidsgiver skal rapportere inn all tips, påfører bedriften betydelige administrative byrder og utgifter, og samtidig reduserer arbeidstakers inntekt ved at administrasjonsutgifter og arbeidsgiveravgift må trekkes fra den innbetalte tipsen.

Tips er – og bør etter vårt syn også være – skattepliktig. I dag er det den enkelte mottaker av tips som plikter å rapportere inn denne. Bakgrunnen for skattedirektoratetes forslag, er derfor forståelig, men allikevel ikke en god løsning. Vi vil i stedet foreslå et par alternative løsninger.

NHO Reiseliv jobber tett sammen med myndigheter og de ansattes organisasjoner for å sikre ett hvitt og ordnet arbeidsliv, og støtter fullt ut prinsippet om at inntekter er skattepliktige på den ansattes hånd. Vi er også innforstått med at den manglende lønnsrapportering Skattemyndighetene påpeker trolig betyr at i utgangspunktet skattepliktige ytelser ikke har blitt meldt inn fra mottaker.

NHO Reiseliv vil imidlertid ikke støtte å innføre dette forslaget, da dette har til dels store og alvorlige økonomiske konsekvenser for næringen som ikke har blitt tilstrekkelig belyst i forbindelse med forslaget. Videre mener vi Skatteetaten undervurderer de praktiske utfordringene forslaget vil medføre på arbeidsplassen. Det vil ha betydelige økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstaker all den tid den praktiske organiseringen og fordelingen av tips med dertil hørende lønnsrapportering må finansieres med tidsbruk, lønn og kjøp av tjenester.

En bekymring fra våre medlemsbedrifter er forslaget vil gi konsekvenser for både nåværende ansatte og rekruttering av fremtidige ansatte. Som beskrevet overfor, utgjør tipsen en betydelig andel av månedlige utbetalinger, og det er enighet om at denne allerede i dag er skattepliktig. Tipsinntektene vil med administrasjonskostnader og arbeidsgiveravgifts trekk mm kunne bli redusert med nær halvparten. Dette gjør at ansatte vil kunne søke seg til andre bransjer for unngå en lønnsreduksjon.

Vi har derfor noen alternative forslag:

NHO Reiseliv mener at en alternativ løsning er en informasjonskampanje fra skattemyndighetene til ansatte i aktuelle bransjer slik at informasjonen om at tipsinntekter er skattepliktig og skal innrapporteres til skattemyndighetene kommer tydeligere frem til den enkelte. Dette er i tråd med selvangivelsesprinsippet vi har i Norge. Det er naturlig at skattemyndighetene intensiverer kontrollen og straffer dem som ikke rapporterer tips etter en slik kampanje.

Kortbetaling gjør registreringen av den tips som til enhver tid kommer inn svært god og bransjen selv ønsker seg adgang for den enkelte serveringsbedrift til å kunne nekte å ta imot kontanter fra kunden. Som oppfølging og til hjelp ved kontroll av dette, kan skattemyndighetene be bedriftene rapportere inn hvor mye tips de har fått inn via betalingskort ila av et år. Bedriftene vil ha en åpen holdning til å samarbeide med myndighetene for å unngå eventuelle skatteunndragelser. Dette kan kontrolleres opp mot hva den enkelte ansatte har oppgitt på sin selvangivelse. Er det innberettet null eller lite, kan skatteetaten forfølge dette.

Forslaget om å registrere all tips gjør at arbeidsgiver er prisgitt at den enkelte ansatte faktisk innleverer den tips vedkommende har mottatt kontant, noe som vil være i praksis umulig å kontrollere. Der hvor gjesten aktivt overleverer eller legger igjen kontanter til betjeningen, kan ikke arbeidsgiver forventes å ha oversikt over dette, og er heller ikke noe arbeidsgiverne i reiselivsbransjen har kapasitet til. En konsekvens av forslaget fra skattemyndighetene er at arbeidsgivere innen reiselivet vil kunne oppleve disse reglene som for krevende, og benytte seg av arbeidsgivers styringsplikt til å slutte å ta imot tips i det hele tatt. Dermed forsvinner også den skatteinngangen som personalet i dag betaler på mottatt tips

NHO Reiseliv understreker at dersom endringen innføres, til tross for næringens advarsler, må det få konsekvenser for kontanthåndteringen. Skattedirektoratet må i så fall i samarbeid med Finansdepartementet og andre berørte parter snarest gjør det lovlig for bedrifter å si nei til å ta imot kontanter. Forslaget om nye bestemmelser om tips forsterker dette behovet ytterligere for å gi arbeidsgiver en reell mulighet til å holde oversikt over innkommet tips. I tillegg vet man at kontanter gir økte muligheter for svart økonomi generelt. Å gi næringen mulighet til å velge bort kontanter er et enkelt og viktig grep som kan bidra til å bekjempe svart økonomi, og erfaringene fra tilsvarende lovgiving i Sverige har gitt gode resultater. Nærmere halvparten av NHO Reiselivs medlemsbedrifter sier i en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført at de vurderer å ikke ta imot kontanter hvis loven åpner opp for det.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: