Tips i serveringsbransjen

Servitør serverer to menn på Ekebergrestauranten

Ekebergrestauranten. Foto: Per Sollerman.

Nye regler for innrapportering av tips er innført fra 1. januar 2019. NHO Reiseliv mener at innrapportering av all tips gir negative økonomiske konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Siste nytt:

 

I statsbudsjettet for 2019 ble det foreslått et nytt krav om at arbeidsgiver skal behandle tips som inntekt. Det innebærer at de må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, og at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder. Forslaget ble beholdt i regjeringspartienes budsjettavtale med Kristelig Folkeparti, og er dermed innført fra 1.1.2019.

NHO Reiseliv har i lenken over (krever innlogging) gitt et forslag til hvordan dette kan gjøres kostnadsnøytralt for bedriften. Vi har også fått innhentet en juridisk vurdering av forslaget fra advokatfirmaet Wiersholm.

NHO Reiseliv støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får, og vi er enig i at arbeidsgiver kan rapportere tips som betales med kort, for å unngå svart inntekt. Men, tips er en gave fra kunden – ikke fra arbeidsgiver. Derfor skal det ikke beregnes feriepenger, arbeidsgiveravgift eller pensjonsrettigheter av tips. NHO Reiseliv mener at Regjeringen med sin foreslåtte løsning om at arbeidsgiver skal rapportere inn all tips, påfører bedriften betydelige administrative byrder og utgifter, og samtidig reduserer arbeidstakers inntekt ved at administrasjonsutgifter og arbeidsgiveravgift må trekkes fra den innbetalte tipsen.

NHO Reiseliv og NHO sentralt har i sine høringssvar til Skattedirektoratet gått sterkt imot forslaget. Vi har vært krystallklare på at forslaget bør utsettes til man har fått en bedre løsning på den praktiske gjennomføringen, og til man har sett nøyere på konsekvensene det har for bransjen. Vi la også frem forslag til hvordan en kan løse problemet med manglende skatterapportering uten at det vil tære på det opprinnelige tipsbeløpet. Bedriftene ønsker å samarbeide med myndighetene for å unngå svart inntekt, og rapporterer gjerne månedlig tips fra kort for å hindre skatteunndragelser. Dersom forslaget innføres, er det helt nødvendig at det blir lovlig for bedriftene å si nei til å ta imot kontanter. Det vil åpenbart være umulig for arbeidsgiver å ha kontroll på sedler og mynter som legges på bordet, og som ikke fremkommer på noen kvittering. At Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti nå har bestemt at dette skal innføres uten å vurdere våre forslag, er derfor uventet og skuffende.

Tips er – og bør etter vårt syn også være – skattepliktig. I dag er det den enkelte mottaker av tips som plikter å rapportere inn denne. Bakgrunnen for regjeringens forslag er derfor forståelig, men allikevel ikke en god løsning. Vi vil i stedet foreslå et par alternative løsninger.

NHO Reiseliv jobber tett sammen med myndigheter og de ansattes organisasjoner for å sikre ett hvitt og ordnet arbeidsliv, og støtter fullt ut prinsippet om at inntekter er skattepliktige på den ansattes hånd. Vi er også innforstått med at den manglende lønnsrapportering Skattemyndighetene påpeker trolig betyr at i utgangspunktet skattepliktige ytelser ikke har blitt meldt inn fra mottaker.

NHO Reiseliv frykter at forslaget vil ha til dels store og alvorlige økonomiske konsekvenser for næringen som ikke har blitt tilstrekkelig belyst i forbindelse med forslaget. Videre mener vi Regjeringen undervurderer de praktiske utfordringene forslaget vil medføre på arbeidsplassen. Det vil ha betydelige økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstaker all den tid den praktiske organiseringen og fordelingen av tips med dertil hørende lønnsrapportering må finansieres med tidsbruk, lønn og kjøp av tjenester.

En bekymring fra våre medlemsbedrifter er forslaget vil gi konsekvenser for både nåværende ansatte og rekruttering av fremtidige ansatte. Som beskrevet overfor, utgjør tipsen en betydelig andel av månedlige utbetalinger, og det er enighet om at denne allerede i dag er skattepliktig. Tipsinntektene vil med administrasjonskostnader og arbeidsgiveravgifts trekk mm kunne bli redusert med nær halvparten. Dette gjør at ansatte vil kunne søke seg til andre bransjer for unngå en lønnsreduksjon. NHO Reiseliv vil følge utviklingen og konsekvensene av dette forslaget nøye i tiden som kommer.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

nhoreiseliv.no/tips

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: