Stiftelse skal få flere unge til å velge restaurant- og matfag

Reiselivet trenger flere kokker.

Det er opprettet en stiftelse som har som mål å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag

Bidragsytere til stiftelsen, som har fått navnet Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag, er NHO Reiseliv, Norske Kokkers Landsforening, Scandic Hotels AS, Mat og Drikke Gruppen AS og ASKO Norge.

– Det er i dag en stor underdekning på faglærte kokker og servitører i Norge. Vi har derfor et stort behov for å bedre rekrutteringen til disse yrkesretningene, sier Per Engen, markedssjef i ASKO Norge og styreleder i stiftelsen.

Slik skal midlene brukes

Stiftelsen skal bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag. Midlene vil for eksempel kunne fordeles til rådgivere på ungdomsskoletrinnet, elever i ungdomsskolen, gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG),  samt instanser med eierskap til aktuelle skoler/skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå. 

Eksempler på aktiviteter det kan søkes om støtte til:

  • Ulike tiltak som fremmer yrkesområdene, og som er med på å skape større kunnskap og forståelse for innholdet i fagene.
  • Frikjøp av dedikerte unge kokker med høy «status» blant ungdom, som kan bidra til å fremme faget
  • Deltakelse på ulike yrkes- og/eller utdanningsmesser.
  • Tiltak som utvikler gode kokketalenter.
Disse kan søke om midler

Offentlige og private aktører innenfor opplæring, kurs og entreprenørskap kan søke midler av stiftelsen. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et detaljert budsjett som gjør rede for prosjektets totale budsjett og hva bevilgede midler skal brukes til. Stiftelsen kan bevilge opp til 50 prosent av prosjektets totale budsjett.

Tre søknadsfrister

Det er tre søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Søknader sendes fortløpende til post@nkl.no

For søknadsskjema og rapportmal, se her.

Kontaktpersoner

Per Engen, styreleder: 901 96 935, per.engen@asko.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: